ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 44. zasedání Rady Města

- Rada města projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 a schvaluje výsledek u těchto organizací takto:

a) zisk ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant ve výši 118.206,07 Kč převést do rezervního fondu dle návrhu organizace

b) celkovou ztrátu hospodaření Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant v celkové výši 3028,59 Kč uhradit zřizovatelem

c) zisk Bytového hospodářství Frýdlant v celkové výši 105.052,59 Kč převést do rezervního fondu a následně do investičního fondu dle návrhu organizace.

d) celkovou ztrátu Školní jídelny ve výši 369.549,72 Kč uhradit zřizovatelem

- Rada města bere na vědomí informaci o převodu rozvahových zůstatků do počátečního stavu rozvahy města Frýdlant.

- Rada města projednala vyúčtování limitovaných příslibů příspěvkových organizací k 31. 12. 2011 a dle metodiky sestavování rozpočtu schvaluje převod zůstatku po vyúčtování příspěvku na energie roku 2011 od příspěvkových organizací na běžný účet města Frýdlant a to takto:

- Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant – 995.000,00 Kč

- Základní škola praktická a Základní škola speciální Frýdlant – 73.465,00 Kč

- Bytové hospodářství Frýdlant – 4.627,00 Kč

- Rada města ukládá starostovi předložit passport úspory energií na školských budovách a projednat problematiku na zastupitelstvu města.

- Rada města ukládá starostovi jmenovat komisi pro řešení optimalizace školských budov města Frýdlant.

 

- Rada města po projednání souhlasí s uvedenou metodikou odpisování pro rok 2012 v příspěvkových organizacích zřízených městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

 

- Rada města po projednání souhlasí s ukončením smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené dne 23. 4. 2002 s ČSOB Asset Management, a. s. člen skupiny ČSOB a doporučuje toto předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

 

- Rada města po projednání dle svých kompetencí schvaluje rozpočtové opatření a úpravu rozpočtu č. 8, 9/2012 v celkové výši příjmů 1.390.172,00 Kč a výdajů 1.088.899,00 Kč dle předložené tabulky, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 301.273,- Kč bude převeden do zůstatku na účtu a doporučuje tyto úpravy rozpočtu ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

 

- Rada města po projednání dle svých kompetencí souhlasí s rozpočtovým opatřením a úpravou rozpočtu č. 10, 11/2012 v celkové výši příjmů a výdajů 2.893.092,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje tyto úpravy rozpočtu předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

 

- Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant za školní rok 2011/2012 předloženou ředitelkou školy Mgr. Věrou Dunajčíkovou dle předloženého materiálu.

 

- Rada města po projednání bere na vědomí vyúčtování dotace z rozpočtu města Frýdlant na spolufinancování opravy tělocvičny v budově SOKOLOVNY (Frýdlant, Tyršova 681) dle předloženého materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání souhlasí s odpisem pohledávek splatných do konce roku 2006 a jejich převod z rozvahového účtu 315 na podrozvahu (účet 911) a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

 

- Rada města po projednání bere na vědomí stav řešení nedostatků ve výstupech ze SW GORDIC v oblasti daní a poplatků – sledování nedoplatků dle předloženého materiálu.

 

- Rada města po projednání bere na vědomí indikativní nabídky na úvěr na splacení stávajícího úvěru u Komerční banky, a. s. (na rekonstrukci kuchyně ve Školní jídelně Frýdlant) a rekonstrukci majetku města Frýdlant poškozeného povodní.

2. Rada města schvaluje záměr vypsání výběrového řízení na úvěr na splacení stávajícího úvěru u Komerční banky, a. s. (na rekonstrukci kuchyně ve Školní jídelně Frýdlant) a rekonstrukci majetku města Frýdlant poškozeného povodní.

 

- Rada města po projednání souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích přístrojů, který byl předem projednán vedením města.

- Rada města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým osobám, které jsou uvedené v předložených tabulkách a doporučuje částky nad rámec kompetencí rady města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

 

- Rada města po projednání schvaluje návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Frýdlantu na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2012 a doporučuje návrh ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Kulturní památka, název akce

vlastník

Celkový rozpočet
pro rok 2012

Příspěvek z
 programu regenerace MPZ  (Kč, %)

Závazný podíl
města 
( Kč, %)

Měšťanský dům č.p. 3, oprava fasádního pláště objektu, aplikace vrchního ochranného nátěru a související práce 

 
 

Město Frýdlant

 652 677,- Kč
vč. DPH

325 000,-

50%

 

-

Dům č.p. 102, oprava krovu, výměna střešní krytiny a související práce

 

L-Consult, s.r.o.

892 715,-  Kč
bez DPH

290 000,-

 32%

 

110 000,-

- Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti pověřeného úřadu – Městský úřad Frýdlant za rok 2011 předloženou tajemnicí městského úřadu Ing. Veronikou Bubeníčkovou dle předloženého materiálu.

 

- Rada města bere na vědomí žádost pana Zverky o souhlas se změnou užívání části st. p. č. 360, k. ú. Frýdlant a nemá námitek proti uvedení objektu čp. 98 do historicky původního stavu. Termín splnění do 30. 4. 2012.

 

- Rada města odkládá bod č. 16 pořadu jednání rady města – Žádost o povolení pořádání prodejních trhů.

 

- Rada města schvaluje zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Frýdlantu s účinností od 16. 4. 2012.

 

- Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 518/3 o výměře cca 120 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant 

 

- Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3250/1 o výměře 2300 m2, budovy na st. p. č 3248, budovy na st. p. č. 3250/3 a budovy na p. p. č. 3250/1, vše k. ú. Frýdlant s panem Novotným  na dobu neurčitou od 1. 5. 2012 s podmínkou zaplacení 3 měsíčních nájmů dopředu.

 

- Rada města souhlasí s realizací stavby a s vydáním územního souhlasu pro stavbu samostatné vodovodní přípojky pro čp. 1184, ul. Příčná, Frýdlant na pozemcích p. č. 182/59, p. č. 182/60 a p. č. 182/69, vše k. ú. Frýdlant. Podmínky uzavření smlouvy: po dokončení stavby vodovodu uzavře investor s Městem Frýdlant smlouvu o zřízení věcného břemene.

 

- Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1432/3 o výměře cca 150 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází na Větrově, Frýdlant.

- Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 1432/3 o výměře 150 m2, k. ú. Frýdlant pro pana Rydziho.

 

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1153/1 o výměře cca 6 m2, k. ú. Frýdlant za dodržení podmínek ČEZ manželům Taušovým. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

 

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1360/2 o výměře 107 m2, k. ú. Frýdlant vlastníkům bytových jednotek v objektu čp. 676, ul. Komenského.

 

- Rada města souhlasí s výpovědí nájmu na pronájem objektu Slovanka, Družstevní 1384, z důvodu opakovaného porušování ustanovení nájemní smlouvy k 31. 5. 2012.

- Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem objektu Slovanka, Družstevní 1384.

 

- Rada města souhlasí s odkoupením garáže na p. p. č. 1074/8 včetně pozemku p. č. 1074/8 o výměře 18 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 130.000,- Kč od manželů  Leiblových  pro Bytové hospodářství Frýdlant.

- Rada města se seznámila s předloženým návrhem a souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy se společností Rengl, s. r. o. o výlepu plakátů zdarma pro město Frýdlant

 

- Rada města po projednání schvaluje zajištění odchytu a umístění psů a koček pro město Frýdlant v útulku v Hajništi (pan Štefanides).

 

- Rada města souhlasí s nabídkou trvalé spolupráce se společností Antonie Hotels, s. r. o.  a se žádostí o umístění bannerů a billboardů ve městě Frýdlant dle předloženého materiálu.

 

- Rada města bere na vědomí dopis ČSTV, pracoviště Liberec ve věci výtěžku z loterií a sázkových her dle předloženého materiálu.

 

- Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí reklamy při příležitosti konání akce „MISS LIBEREC open 2012“ mezi městem Frýdlant a VIP models s. r. o.,

 

- Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor  mezi organizací MASIF, nám. T. G. Masaryka 74, Frýdlant a Správou uprchlických zařízení MV ČR za účelem výuky češtiny pro cizince

 

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- vrak automobilu v ul. Míru

- most v ul. Raisova – rekonstrukce

- propadlá kanalizace v ul. Palackého

- most ul. Tyršova – zabrána

- upoutávací billboardy MPZ Frýdlant ve všech frekventovaných směrech při vjezdu do Frýdlantu, R10

- můstek v Albrechticích u Frýdlantu

- kaluž před přechodem pro chodce v ul. Fügnerova

- při větším dešti na náměstí neodtéká voda ze svodů od okapů

- přístup k PENNY MARKETU

- překop silnice u zimního stadionu a v ul. Hejnická

- informace z jednání s firmou Valbek s. r. o. (problematika přechodů, dopravní značení)

- oprava boční fasády na čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant

11.5.2012 9:42:49 | přečteno 792x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load