ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 43. zasedání rady města

- Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích v roce 2011 předloženou Ing. Jiřím Pánkem, odborným lesním hospodářem a správcem městských lesů dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání dle svých kompetencí schvaluje rozpočtová opatření a úpravu rozpočtu č. 4, 6/2012 v celkové výši příjmů a výdajů 2.726.116,80 Kč dle předložené tabulky a částku nad rámec svých kompetencí doporučuje předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města po projednání dle svých kompetencí souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2012 v celkové výši příjmů a výdajů 17.993.011,- Kč dle předložené tabulky a doporučuje předložit tato rozpočtová opatření ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-  Rada města po projednání souhlasí s uzavřením předložené smlouvy na poskytnutí dotace Tenisovému klubu Frýdlant o. s. na spolufinancování rekonstrukce 3 antukových tenisových dvorců včetně oplocení, přípojky vody, odvodnění, zavlažování, přeložky kabelu a zpevněných ploch a pověřuje tímto starostu k jejich podepsání.

- Rada města ukládá starostovi vyjednat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant, který zajistí aktivní kontrolu Tenisového klubu Frýdlant a udržitelnost projektu.

- Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu praktickou a Základní školu speciální Frýdlant na pořízení elektronického komunikačního přístroje Apple iPad2 jako speciální vzdělávací pomůcky pro žáky s různým druhem postižení pro rozvoj dětské osobnosti podle speciálních vzdělávacích programů poskytnutý Nadací PRECIOSA.

- Rada města po projednání souhlasí s uzavřením předložené smlouvy s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. týkající se financování zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Frýdlantska a pověřuje tímto starostu jejím podepsáním.

-  Rada města po projednání dle svých kompetencí schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2012 v celkové výši výdajů 50.000,- Kč dle předložené tabulky, která bude hrazena ze zůstatku na účtu. Dále rada města doporučuje dát tuto úpravu rozpočtu na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

-  Rada města bere na vědomí sdělení ředitelky školy Mgr. Dunajčíkové o ředitelském volnu ve dnech 30. 04. 2012 a 07. 05. 2012 na základní škole.

- Rada města po projednání bere na vědomí stav pohledávek Města Frýdlant.

- Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 50 m2 za čp. 824, v ul. Železná, Frýdlant.

- Rada města pověřuje p. J. Havla a p. J. Stodůlku kontrolou využití prostor technického oddělení.

- Rada města nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 269/4 o výměře 40 m2 a pozemku p.č. 269/5 o výměře 28 m2, k.ú. Frýdlant.

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 3756 o výměře 1550 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Lesů ČR, Přemyslova 1106, Hradec Králové za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v lokalitě K Zátiší, Frýdlant. Termín splnění 25. 04. 2012.

- Rada města souhlasí s povolením předzahrádek na nám. T. G. Masaryka dle návrhu a stanovuje cenu za pronájem veřejného prostranství ve výši 700,- Kč/m2/rok.

- Rada města souhlasí dle usnesení ZM č. 38/07 odst. 3 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 2487, k.ú. Frýdlant se společností Český hydrometeorologický ústav se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4. Cena se stanoví ve výši 1.000,- Kč. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p.č. 2228/3 o výměře cca 49 m2, k.ú. Frýdlant v majetku Města Frýdlant za část pozemku p.č. 2228/2 o výměře cca 49 m2, k.ú. Frýdlant v majetku pana Jaroslava Proška, Luční 192, Frýdlant bez finanční kompenzace. Pozemky se nacházejí v ul. Jiráskova, Frýdlant. Termín splnění do 25. 04. 2012.

- Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Frýdlant a firmou BaF spol. s r.o., Novoměstská 1443, Frýdlant na „Rekonstrukci objektu v ul. Míru čp. 146, Frýdlant. Termín splnění do 20. 04. 2012.

- Rada města odkládá bod č. 15 – Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací.

- Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v 1. patře objektu čp. 74, nám. T.G.M. Frýdlant podanou firmou SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6. Nájemní smlouva bude ukončena k 30. 06. 2012. Termín splnění do 30. 06. 2012.

- Rada města projednala rozšíření objemu prací na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, odvodnění prostoru nad ZŠ Purkyňova“ a souhlasí s navýšením ceny za provedení stavebních prací dle nabídky B a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. Rada města ukládá starostovi a II. místostarostovi zajistit finanční krytí.

- Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1321, k.ú. Frýdlant. Předmětná parcela, umělé koryto vodního toku, bude zatrubněno a uloženo v zemi v rámci akce likvidace povodňových škod na akci „Zatrubněná vodoteč ul. Vrchlického – Žitavská, Frýdlant“. Jednorázová platba za užívání pozemku po dobu realizace stavby činí 300,- Kč. 

- Rada města projednala změnu doby plnění zakázky „Povodně 2010 – Frýdlant, most v ulici Raisova“ a souhlasí se zněním Dodatku č. 1, dále ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PSVS, a.s.

Rada města projednala důvody zřízení provizorní dřevěné lávky pro pěší v ul. Raisova a souhlasí s její stavbou.

Rada města ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání smlouvy s vítězným dodavatelem.

- Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu DKK Stav, s.r.o. na akci „Objekt č.p. 3 – odbourání dvorní přístavby a oprava JZ, JV a SZ fasády objektu“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno určeným uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí se změnou termínu plnění a finančního krytí na akci „Objekt č.p. 3 – odbourání dvorní přístavby a oprava JZ, JV a SZ fasády objektu.

- Rada města schvaluje Vnitřní směrnici MěÚ Frýdlant č. S 01/2012 – vysílání zaměstnanců městského úřadu na pracovní cesty a ruší interní směrnici MěÚ Frýdlant č . 18/07.

- Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti POSECu v r. 2011.

- Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení ART Vision s.r.o. na akci „Dodávka sad senzorů pro experiment ve výuce na základních školách Frýdlantska včetně zaškolení“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

- Rada města souhlasí s žádostí o snížení nájemného na 1.000,- Kč za pronájem sálu Beseda, podanou Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace č.1, Na Výsluní 1006, 464 01 Frýdlant.

- Rada města potvrzuje Mgr. Věru Dunajčíkovou ve funkci ředitelky Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, příspěvková organizace, okres Liberec.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- dopravní značení města
- Bělíkova ul. – prasklá voda
- Bezručova ul. – napojení na hřiště
- značení – turistické cíle
- opravy komunikací
- úklid komunikací
- valná hromada FVS, a. s. – informace 

23.4.2012 17:08:12 | přečteno 733x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load