ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 42. zasedání rady města

- Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2011 předloženou panem L. Pflegrem, pověřeným vedením odboru dopravy dle předloženého materiálu.

- Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2011 předloženou paní V. Jurkovičovou, vedoucí Střediska sociální péče Frýdlant dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání přiděluje byt v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant paní H. Davídkové dle pravidel o přidělování a užívání bytu v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant.

- Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního oddělení odboru finanční a obecní živnostenský úřad za rok 2011 předloženou paní H. Němcovou, vedoucí finančního oddělení dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a vedoucí finančního oddělení OFOZU připravit návrh na řešení pohledávek příspěvkových organizací města Frýdlant a města Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí rozpočet DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO na r. 2012 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města schvaluje členský příspěvek DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO na r. 2012 ve výši 82.060,-- Kč. 

- Rada města vzala na vědomí rozpočet svazku obcí SMRK na r. 2011 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města schvaluje členský příspěvek svazku obcí SMRK na r. 2011 ve výši 77.450,-- Kč. 

- Rada města schvaluje čerpání částky 15.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec na nákup nového kancelářského multifunkčního zařízení pro potřeby příspěvkové organizace.

- 1. Rada města po projednání dle svých kompetencí schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 v celkové výši příjmů a výdajů 1.486.033,-Kč dle předloženého návrhu.

2. Rada města po projednání dle svých kompetencí bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 3/2012 v celkové výši příjmů a výdajů 7.804.063,94 Kč dle předložené tabulky a doporučuje předložit tato rozpočtová opatření ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- Rada města schvaluje převod peněžních prostředků z plnění pojistné události v roce 2010 ve firmě Vesta Auto, spol. s r. o. na majetku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant v Čechách na účet Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant v Čechách. Převedené finanční prostředky budou použity na nákup termokamery.

- Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2476/1 o výměře cca 325 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant

- Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 3064/2 o výměře 357 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant

- Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2615/1 o výměře cca 48 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant

- Rada města souhlasí dle usnesení zastupitelstva města č. 38/07 odst. 3 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení a práva vstupu a jízdy na pozemku p. č. 1419, k. ú. Frýdlant s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Cena se stanoví ve výši 1.200,- Kč. Pozemek se nachází v ul. Nádražní, Frýdlant.

- 1. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 1339/1 a p. č. 1360/1, vše v k. ú. Frýdlant mezi firmou Silkom, a. s., Dlouhá 3037, Frýdlant a Městem Frýdlant. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 5.000,- Kč. Pozemek se nachází za bývalým hotelem Garni, Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí majetkosprávního odboru vypracovat dodatek ke smlouvě na koupi hotelu Garni s p. Proškem.

- Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. Železná, Frýdlant podanou panem M. Velclem – KARO a souhlasí s ukončením nájmu k 30. 4. 2012

- Rada města nesouhlasí s odpuštěním nájemného za 2 měsíce panu M. Velclovi – KARO.

- Rada města bere na vědomí dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci pohyblivého betlému uzavřený mezi L. Kubátovou a Radovanem Šulcem dle předloženého materiálu.

- Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na projekt „Cesta ke kvalitě“ a „Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech – Od řemesla k řemeslu“ dle předloženého materiálu.

- Rada města po projednání souhlasí s vystavením Čestného prohlášení, ve kterém potvrzujeme dodržení termínu ukončení akce „Obnova silničního propustku v Albrechticích“ max. do června 2012, jak je uvedeno ve smlouvě o dílo uzavřené s firmou M. Velcl-KARO Frýdlant. 

- Rada města ukládá tajemnici připravit návrh řešení kapacity technického oddělení MěÚ Frýdlant.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o proběhlém výběrovém řízení na vedoucí/ho odboru kultury

- odpadové hospodářství – pozvání na workshop

- špatný stav chodníků mimo frekventované lokality

- můstky ve Větrově

- odvodnění prostoru nad ZŠ Purkyňova – chybí 20 m vyfrézované silnice

- zahájení jarního úklidu komunikací

- komunikace v ul. Na Cikánce

- nová parkoviště

- dožilé dětské hřiště na sídlišti v ul. Družstevní

- rekonstrukce Zahradní ul.

- informace o dotaci z Fondu požární ochrany na nákup hasičského automobilu 

3.4.2012 14:22:57 | přečteno 751x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load