ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 40. a 41. zasedání rady města

Rada města souhlasila:

- projednala rozšíření objemu prací na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, škody na komunikacích 4. část“ a souhlasila s navýšením ceny za provedení stavebních prací navyšující kapacitu průtoku stávajícího odvodnění v ul. Strmá ve Frýdlantu a ukložila starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Strabag, a. s.

- s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 1245/1, k. ú. Frýdlant pro zaústění zatrubněné vodoteče v rámci likvidace povodňových škod na akci „Zatrubněná vodoteč ul. Vrchlického – Žitavská, Frýdlant“. Pozemek tvoří část koryta – nábřežní zdi v ul. Komenského.

- s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 681, k. ú. Frýdlant pro vybudování opěrného pilíře mostu a opěrného křídla v rámci akce „Rekonstrukce mostu v ul. Raisova“. Pozemek tvoří část koryta vodního toku Řasnice.

- s uzavřením nájemní smlouvy pro zařízení staveniště o výměře 225 m2 v rámci rekonstrukce mostu v ul. Raisova, Frýdlant za cenu ročního pronájmu ve výši 1575,- Kč bez DPH.

- s vyhlášením záměru na pronájem části areálu autokempu – části pozemku p. č. 3250/1 o výměře 2300 m2, budovy na p. č. 3248, budovy na p. č. 3250/3 a budovy na p. č. 3250/1, vše k.ú. Frýdlant.

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 4399/4 o výměře 15 m2, k. ú. Frýdlant na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou s ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem za účelem umístění měřicí stanice.  Pozemek se nachází v Údolí.

- s pronájmem veřejného prostranství parkoviště v ul. U Potoka, Frýdlant panu V. Chaloupkovi za účelem pořádání prodejních trhů do 30. 6. 2012.

- s uzavřením smlouvy o souhlasu s provedením stavby „Větrovský potok, Frýdlant, obnova vodního toku“ na pozemcích p. č. 1955, 1957, 1548, 1841/2 a p. č. 1954, vše k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá.

- s úpravou výše nájemného z pronájmu části nebytových prostor v II. NP OD Sever z důvodu zrušení prodejní plochy a zřízení skladovacích prostor od 1.3. 2012 a to následovně: 500,- Kč/m2 za skladovací prostory a 1000,- Kč/m2 za prodejní plochu

- s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a provozování distribuční soustavy na pozemku p. č. 1360/2, k. ú. Frýdlant s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví ve výši 1.200,- Kč. Pozemek se nachází v ul. Komenského, Frýdlant.

- s uzavřením komisionářské smlouvy na rok 2012 na provozování dětského dopravního hřiště ve Frýdlantě s Tenisovým klubem Frýdlant o. s.

- s převodem agendy školství z odboru majetkosprávního na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1360/2 o výměře 107 m2, který se nachází  v ul. Komenského

- s rozšířením veřejného osvětlení v ul. Zámecká, Frýdlant o 2 světelné body za podmínky 50 % podílu Školního statku Frýdlant, s. r. o. a Jízdárny Nikol Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního na příštím zasedání rady města předložit cenovou nabídku firmy Eltodo, a. s.

- souhlasí s přidělením trvalého parkovacího místa pro p. M. Štekla za účelem provozování taxislužby na parkovišti u pošty

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1181/1 o výměře cca 8 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází za zimním stadionem.

- se stávajícími  pravidly cen za prodej pozemků v majetku města dle předloženého materiálu

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu pracoviště krizového řízení,  odboru stavebního úřadu a životního prostředí, odboru majetkoprávního,  odboru kanceláře úřadu, odboru sociálních věcí

- financování regionální školství

- informace o vyjednávání o partnerství s německým městem Altdorf

- informace o veřejné službě

- pozvání města Frýdlant na FOTBAL CUP

- návrh na prohlášení domu čp. 3107, Větrov, Frýdlant za kulturní dědictví obce a návrh postoupila  k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

- vyhlášení výběrového řízení na „Objekt čp. 3 – Frýdlant, odbourání dvorní přístavby a oprava JZ, JV a SZ fasády objektu“.

- informace o plánovaném zápisu do mateřských škol v termínu dne 25. dubna 2012

- výsledek výběrového  řízení na vedoucí/ho odboru kultury

- stěhování buňky na dvoře u čp. 824, ul. Železná 824, Frýdlant

- informace o výkladu advokátní kanceláře ke školskému  zákonu

Rada města schválila:

- smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt pod názvem „Zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Frýdlantska“ dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

- vítěze výběrového řízení na akci „Oprava střešního pláště bytového domu U nemocnice 1242-1244, Frýdlant“ společnost GALLOS, spol. s r. o., Liberec a ukládá S. Šlejtrové, pověřené vedením Bytového hospodářství Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečovi „Oznámení o vyloučení uchazeče“ a uchazečům „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“ a aby bylo zahájeno projednání a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem.

Rada města odložila:

- schválení odpisového  plánu  Bytového hospodářství Frýdlant na rok 2011 a rok 2012

- vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1153/1 o výměře cca 6 m2, pozemku p. č. 2615/1 o výměře cca 48 m2, vše k. ú. Frýdlant

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1166/2 o výměře 51 m2 a pozemku p. č. 1167 o výměře 147 m2, vše k. ú. Frýdlant.  Pozemky se nachází u zimního stadionu, Frýdlant.

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 73/1 o výměře cca 512 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu

- se zřízením trvalého parkovacího místa pro p. M. Štekla  za účelem provozování taxislužby na parkovišti na náměstí T. G. Masaryka (z ul. Husova)

- s prodejem souboru movitých věcí Nemocnici Frýdlant s. r. o. dle předloženého materiálu (vybavení prádelny – lis žehlící ZP 03, odstředivka CR 30, pračka elektrická PAC 90, pračka elektrická PAC 120, žehlič jednokrytový PK 2500) a s prodejem předmětů dle předloženého materiálu (malotraktor TZ 4 K 14, traktor kolový Zetor 7011)

Rada města ukládá:

-  starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního vyjednat výhodnou kupní cenu za pozemek p. č. 2163, k. ú. Frýdlant, který je v majetku insolvenčního správce dlužníka Slezan, Frýdek-Místek, a. s.  Pozemek se nachází v ul. Úzká 

29.3.2012 14:16:38 | přečteno 974x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load