ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 33., 34., 35., 36. zasedání rady města

Rada města souhlasí:

- změnou v užívání bytů v městských domech na  Havlíčkově nám. čp. 302 a čp 304 od 1. 1. 2012

- s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v II. NP objektu  OD SEVER nám. T. G. Masaryka, Frýdlant  mezi městem Frýdlant a Hien Pham Thi, kterým se prodlužuje nájemní smlouva na dobu určitou 5-ti let od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 1171/21, 1170/20, 1171/22, 1171/23, 1171/19 s HC Frýdlant na dobu určitou 15-ti let od 1. 2. 2012. Měsíční nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/rok. Jedná se o areál zimního stadionu.

Rada města schvaluje:

- poskytnutí věcného daru ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant od nadace Syner ve výši 100 tis. Kč. Dar bude využit v Mateřské škole v ul. Jiráskova, Frýdlant.

- vítěze výběrových řízení v rámci akcí „Povodně 2010 – Frýdlant“ následovně:

1) na stavbu odvodnění prostoru nad ZŠ Purkyňova firmu Vodohospodářské stavby, s.r.o.  Teplice

2) na montáž mostu u autokempu firmu MPS mostní a pozemní stavby, s. r. o., Čepí

3) na stavbu  zatrubnění vodoteče v ul. Vrchlického - Žitavská“ firmu PITTNER Česká Lípa

s. r. o.

- vítěze výběrového řízení na akci „Interiérové řešení podatelny s pokladnou MěÚ Frýdlant“ firmu Papík, s. r. o. Česká Lípa

- smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Městem Frýdlant a Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Liberci

Rada města bere na vědomí:

- informace ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

- Plán činnosti zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. pololetí 2012

- obecně závaznou vyhlášku Požární řád v objektech a určených lokalitách města Frýdlant dle předloženého materiálu.

- cena vodného  a stočného

- rekonstrukce kanceláří na budově „B“

- vyhodnocení údržby a oprav komunikací

- sdělení o změně úplaty za školní stravování v předškolních zařízeních ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant od 1. 2. 2012

- provozování výherních hracích přístrojů

Rada města nesouhlasí:

- se žádostí o pronájem nebytových prostor v ul. Míru 630, Frýdlant pana TO XUAN TOAN z důvodu provozování herny a baru a prodlužuje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor

Rada města ukládá:

-starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního předložit do 31. 3. 2012 návrh smlouvy o pronájmu fotbalového hřiště, která bude upravovat budoucí právní vztahy mezi městem  a  Slovanem  Frýdlant, oddíl kopané a návrh smlouvy o pronájmu zimního stadionu, která bude upravovat budoucí právní vztahy mezi městem a  HC Frýdlant. 

22.2.2012 17:31:57 | přečteno 773x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load