ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 30., 31., 32. zasedání rady města

Informace z 30., 31., 32.  zasedání rady města

Rada města souhlasí:

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Míru 274, Frýdlant s paní L. Liškovou na dobu určitou 5-ti let od 1. 12. 2011. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1.000,- Kč /m2/rok.

- se změnou Řádu veřejného pohřebiště Frýdlant s účinností od 1. 1. 2012

- se smlouvu o dílo na vícepráce u akce „Oplocení sběrného dvora v ul. Raisova, Frýdlant“ s firmou Benne, s. r. o.,

- s darováním dřeva z městských lesů ke zhotovení přírodní učebny Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

- s uzavřením  Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi městem Frýdlant a Policií ČR, obvodním oddělením Frýdlant

- s prodejem fekálního vozu RZ 3L0 0206 firmě Perena, s. r. o. Liberec za cenu 18.000,- Kč

- s výpovědí smlouvy o nájmu nebytových prostor v ul. Míru čp. 630 a s vyhlášením nového záměru na pronájem

- s realizací grantového projektu s názvem „Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska“, schváleného v rámci výzvy č. 1 pro GP – Liberecký kraj – oblast podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělání

Rada města schvaluje:

- vítěze výběrového řízení na akci „Obnova silničního propustku v Albrechticích“firmu Velcl Miroslav – KARO

- vítěze výběrového řízení na akci „Stavební úpravy podatelny MěÚ Frýdlant“ firmu B & F, spol. s r. o. , technický dozor bude vykonávat  pan Oleg Fichtner

Rada města bere na vědomí:

-prezentaci VZP Liberec o návrhu redukce lůžkové péče ve frýdlantské nemocnici

a souhlasí s tiskovým prohlášením starosty k dané situaci

- zprávu o možném přestupu II. stupně Základní školy Višňová do Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant od 1. 9. 2012.

- zdražení obědů ve Školní jídelně Frýdlant

- zprávu odboru majetkosprávního o možnosti zprovoznění spojovacího krčku ze ZŠ Husova do Školní jídelny Frýdlant a ukládá starostovi tuto možnost projednat s paní ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

- informační materiál ke změnám ve svozu komunálních odpadů

- informace o konečném předání areálu zahradnictví

- informace o vykradení hasičské zbrojnice Větrov a Školní jídelny Frýdlant

- informace o jednání se zástupci rómských rodin, kteří přišli při autonehodě o své blízké

- dopravní značení na náměstí T. G. Masaryka

Rada města nesouhlasí:

- s bezúplatným převodem  komunikací v ul. Bělíkova, Zámecká a K Zátiší od Libereckého kraje

- se zjednosměrněním spodní části ulice Oblačná, Frýdlant v zimním období (průjezd z ul. Holečkova do ul. Erbenova, Frýdlant)

22.2.2012 17:27:14 | přečteno 1033x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load