ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 28. a 29. zasedání rady města

Rada města souhlasí:

- s uzavřením předložené smlouvy týkající se poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě SLOVAN Frýdlant, o. s. na spolufinancování opravy tělocvičny v budově SOKOLOVNY v Tyršově ulici 

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Základní škole Bělíkova mezi městem Frýdlant a ZŠ, ZUŠ a MŠ, Purkyňova.  Cena pronájmu se stanoví ve výši 1,- Kč měsíčně. 

- se změnou ceníku za užívací právo k hrobovému místu a za služby související s užíváním hrobového místa na hřbitově Frýdlant

- s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor v ul. Družstevní 1384 (Slovanka) nájemci H. H. Lanovi z důvodu opakovaného porušování ustanovení nájemní smlouvy o placení nájemného.

- s převodem finančních prostředků z rezervního fondu Bytového hospodářství Frýdlant do fondu investičního a dále souhlasí s nákupem služebního vozu pro příspěvkovou organizaci

- s výběrem dodavatele na vybavení městského kina, kterým je firma Interbyt – Kapek s. r. o., Nové Město pod Smrkem


Rada města bere na vědomí:

- plán zimní údržby komunikací pro Město Frýdlant na období 2011 - 2012

- návrh řešení technického oddělení po převedení činnosti z p. o. SMF a souhlasí s navýšením zaměstnanců v technickém oddělení MěÚ Frýdlant 

- podklady pro kácení stromů na pozemcích města Frýdlant

- informace z jednání s firmou NAVIMOR o opravě koryta Řasnice


Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2476/1 o výměře cca 30 m2, který se nachází v ulici Kodešova

19.12.2011 8:16:01 | přečteno 835x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load