ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 21., 22., 23. a 24. zasedání rady města

Zpráva z jednání Rady města Frýdlant č. 21,22, 23 a 24

Rada města doporučila zastupitelstvu města 
 • zrušení obecně závazné vyhlášky č. 8/2010
 • města ukončit činnost Služeb města Frýdlant k 31. 12. 2011.  
 • ke schválení novou zřizovací listinu společnosti Bytové hospodářství Frýdlant, příspěvková organizace
 • jmenovat pro volební období 2011 - 2014 do funkce tajemnice finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant 

Rada města vzala na vědomí 
 • plnění běžného rozpočtu Města Frýdlant k 30. 6. 2011
 • pololetní úpravu rozpočtu Města Frýdlant roku 2011
 • výsledky hospodaření příspěvkových organizací a společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. za I. pololetí roku 2011
 • plnění rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko k 30. 6. 2011
 • vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2010, jakož i zprávu o přezkumu hospodaření
 • revizní zprávu č. 4/2011 o kontrole hospodaření Svazku obcí  Smrk,
 • závěrečný účet Svazku obcí Smrk za rok 2010, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Smrk provedenou firmou O-Consult, s. r. o.
 • žádost pana Emila Daňa, Slunečná 67, Raspenava o pronájmu nebytových prostor
 • zprávu vypracovanou oborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování MěÚ Frýdlant k pozemku p. č. 2095, k. ú. Frýdlant
 • žádost manželů Plesarových o zpevnění přístupové komunikace k nemovitosti čp. 3288, ul. Spojovací, Frýdlant.
 • dopis paní Čambalové
 • plnění běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 7. 2011.
 • odstoupení firmy Luana, s. r. o. Liberec od uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Míru čp. 172
 • žádost ředitelky Gymnázia Frýdlant o snížení nájmu za užívání městské haly. 
 • zprávu o větrné smršti, která se přehnala 19. 8. 2011 nad Frýdlantem, včetně návrhu na likvidaci způsobených škod
 • vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v III. NP OD SEVER, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant podanou firmou Rečava, a. s.
 • zprávu člena rady p. Jiřího Havla, pověřený řízením Služeb města Frýdlant, Železná 824, ohledně konsolidace a ukládá mu připravit ve spolupráci s auditorem města a firmou AB Audit návrh konsolidace a likvidace Služeb města Frýdlant a ukládá předložit do 12. 9. 2011 návrh na ekonomické vypořádání Služeb města Frýdlant k 31. 12. 2011.
 • zprávu Policie ČR obvodního oddělení Frýdlant o činnosti Policie ČR na území města Frýdlant a Frýdlantska
 • žádost Sboru dobrovolných hasičů Větrov
 • žádost o poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

Rada města schválila 
 • vítěze výběrového řízení na „Výstavbu účelové komunikace v ul. Karolíny Světlé ve Frýdlantu“ pana Miroslava Velcla, Spojovací 3294, Frýdlant
 • vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Komplexní tiskové řešení MěÚ Frýdlant“.
 • záměr a podmínky zadání nabídkového řízení na opravu havárie mostku v ul. U Potoka, Frýdlant
 • záměr pronájmu tříkolovou obálkovou metodou na pronájem nebytových prostor v ul. Míru 274, Frýdlant
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v OD Sever, III. NP 
 • snížení nájemného v nebytových prostorách v 1. patře objektu restaurace Beseda, Tyršova 927, Frýdlant
 • výsledek výběrového řízení na vybudování oplocení sběrného dvora v areálu společnosti A. S. A. Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BENNE, s. r. o., Železná 824, Frýdlant
 • nákupem LED technologií pro Městský úřad Frýdlant – budovu A od firmy Solartime, s. r. o.
 • použití znaku Města Frýdlant na motorovém vozu RS 1 Stadler v rámci projektu Jizerskohorské železnice.
 • změnu Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant
 • realizaci projektů podpořených z Fondu požární ochrany Libereckého kraje.
 • výsledek výběrového řízení na vybavení počítačové učebny stoly a židlemi v Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Frýdlant.
 • přidělení bytu č. 10 v domově s pečovatelskou službou Frýdlant
 • zahraniční služební cesty starosty do Švýcarska a radního Jiřího Havla do SRN
 • převod ze zůstatku rezervního fondu do investičního fondu k jeho posílení a zároveň souhlasí s čerpáním stejné částky z investičního fondu ke krytí investičních potřeb Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant
 • příspěvek pro Kulturního sdružení Frýdlant pro Taneční 
 • poskytnutím plochy parkoviště v ul. Okružní na akci ZUMBA SHOW
 • zřízením trvalého parkovacího místa pro ZTP/P na pozemku p. č. 182/68
 • vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 28, části pozemku p. č. 2615/1, části pozemku p. č. 4876/1, části pozemku p. č. 2423/1, 2811/9, pozemku p. č. 2811/11, pozemků p. č. 1480/2, p. č. 1480/, p. č. 1480/4, p. p. č. 1480/5, p. č. 1480/6, p.č. 3411 vše na k. ú. Frýdlant
 • uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 656/1
 • uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Míru čp. 172, Frýdlant s firmou Fincentrum
 • vítěze výběrového řízení na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, lávka u gymnázia v ul. Purkyňova ve Frýdlantu“ firmu SMP CZ, a. s.
 • vítěze výběrového řízení na akci „Frýdlant – ul. U Potoka – rekonstrukce havárie mostku“ firmu Silkom, spol. s r. o.
 • vítěze výběrového řízení firmu SMP CZ, a.s. na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, most u ČOV ve Frýdlantu“
 • vítěze výběrového řízení na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, škody na komunikacích – 3. část“ firmu Skanska, a.s.
 • vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Parkoviště, Frýdlant“.
 • vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Přístup k zástavbě RD včetně odvodnění z ulice Větrná ve Frýdlantu“
 • vítěze výběrového řízení firmu SMP CZ, a.s. na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, lávka u tenisových kurtů“
 • návrh technického dozoru, provedení koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci povodňových akcí
 • Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08015746 o poskytnutí dotace ze Státního fondu ŽP ČR v rámci OPŽP a Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů na akci „Regenerace městského parku ve Frýdlant“
 • realizaci projektu „Ošetření památného stromu jilmu v Poustce“, finančně podpořeného v rámci Programu péče o krajinu
 • realizaci projektů „Ošetření stromové aleje Hartská cesta“ a „Ošetření památného stromu v Poustce  - Lípa srdčitá“
 • stavební úpravy a souhlasí s finanční spoluúčastí města na stavebních úpravách v budově ZŠ T. G. Masaryka na základě žádosti MUDr. Evy Jančáryové
 • záměr pořízení věcí pro zubní ordinaci MUDr. R. Sobotové ve výši 250 tis. Kč na náklady města Frýdlant s tím, že budou uhrazeny formou placeného nájmu
 • vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v III. NP OD SEVER, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant
 • vítěze výběrového řízení firmu MPS Mostní a pozemní stavby, s.r.o. se sídlem Čepí 104, 533 32 Čepí na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, mosty a propustky ve správě Města Frýdlant“
 • uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Frýdlant a firmou A.S.A. spol. s r.o., Praha
 • vítěze výběrového řízení na akci „Komplexní tiskové řešení MěÚ Frýdlant“ firmu KASRO, spol. s r. o.
 • vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Povodně 2010 - Frýdlant, most v ulici Raisova“.
 • koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec na projektech „Řešení a prevence povodňových škod na Větrovském potoce“ a „Odvodnění silnice I/13 Frýdlant“
 • stanovením výše nájemného pro společnost TEPLO Frýdlant s. r. o. na rok 2011
 • rozpočtová opatření č. 23 a 24/2011
 • vyhlášení záměru na pronájem fotbalového hřiště ve Frýdlantě na pozemku p. č.1171
 • cenu pronájmu zemědělsky obhospodařovaných pozemků
 • místní úpravu provozu v ulicích Okrouhlá, Potoční, Budovatelská, Frýdlant
 • vybudování veřejného osvětlení v ul. Karolíny Světlé firmou EMJ, s. r. o.

Rada města uložila 
 • vedoucí odboru majetkosprávního při přijímání žádostí o pronájem nebytových prostor, vybírat vratnou kauci ve výši dvou měsíčních nájmů

Rada města zamítla
 • podání návrhu manželů Ivany a Jiřího Bucharových

Rada města nesouhlasila
 • s vydáním povolení užívání pozemku p. č. 518/3, k. ú. Frýdlant
 • se změnou termínu zahájení užívání nebytových prostor v ul. Míru 172, Frýdlant firmou Marvin style, s. r. o.
 • s poskytnutím finanční podpory společnosti Retro2.cz.
 • s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Frýdlant a firmou B a F spol. s r.o.

Rada města odvolala k 31. 8. 2011 pana Lubomíra Brožíka z funkce vedoucího příspěvkové organizace Služby města Frýdlantu a jejím vedením pověřila člena rady města pana Jiřího Havla.
3.10.2011 8:17:05 | přečteno 1130x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load