ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 19., 20., 21. zasedání rady města

Rada města souhlasí:
- s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na pronájem nebytových prostor v objektech Města, kterými se upravuje povinnost nájemců dokladovat likvidaci komunálních odpadů
- s podepsáním smluv o poskytnutí účelově vázaného příspěvku z o.p.s. Člověk v tísni, určené na akce: Nové prostory knihovny v ZŠ Bělíkova, Obnova vybavení městského kina, Obnova propustku v Albrechticích
- s  pronájmem nebytových prostor v ZŠ Bělíková MUDr. Jančáryové.
- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v OD Sever, III. NP uzavřené s firmou Qualisoft, s. r. o. na dobu určitou 5-ti let, tj. do 31. 8. 2016.
- s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BENNE, s. r. o., na vybudování oplocení sběrného dvora v areálu společnosti  A.S.A., s.r.o.
-  s uzavřením dodatku ke smlouvě uzavřené mezi městem Frýdlant a firmou A. S. A.,s. r. o., kterým se mění provozní doba sběrného dvora v ul. Raisova, Frýdlant s účinností od 1. 9. 2011
- s realizací projektu „Pořízení protichemických obleků, plovacích vest“  a „Pořízení stabilizačních podpěr a stříhacího nástroje“,  podpořené z Fondu požární ochrany Libereckého kraje.

Rada města bere na vědomí:
- zprávu odboru majetkosprávního o nákladech spojených se zasíťováním stavebních pozemků ve vlastnictví Města
- optimalizaci svozu komunálních odpadů  a ukládá Odboru majetkoprávnímu  realizovat opatření s účinností nejdříve od 1. 10. 2011
- stav chladícího zařízení na hřbitově pověřuje vedoucí OMS k dalšímu jednání s provozovatelem

Rada města schvaluje:
- přidělení  bytů  v Domově s pečovatelskou službou  panu Franišku Veitovi, paní Gerdě Šemberové, paní Jindřišce Chadtové
- zadání veřejné zakázky na provedení přístupu k rodinným domům ve Větrné ulici ve Frýdlantu a ukládá  investičnímu oddělení vyhlášení veřejné soutěže.
- vítěze výběrového řízení na výstavbu účelové komunikace v ul. Karolíny Světlé  pana M. Velcla

Rada města nesouhlasí:
- s vydáním povolení užívání pozemku p. č. 518/3 pro vjezd vozidel zásobování  E. Chmelařovou

Rada města pověřuje řízením Bytového hospodářství Frýdlant paní Soňu Šlejtrovou s platností od 1. 9. 2011

30.8.2011 15:57:34 | přečteno 907x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load