ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 87.- 94. zasedání rady města

Informace z 87.-94. rady města

Rada města souhlasí:

- s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ČOV Frýdlant uzavřené mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. a dále schvaluje záměr podání žádosti na finanční dotaci na rekonstrukci ČOV Frýdlant

- s přidělením bytu v DPS paní B. Zadákové

Rada města po projednání schvaluje:

- jako vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukci inženýrských sítí a veřejného osvětlení ulic Děkanská a Kostelní ve Frýdlantu“ firmu Silkom, spol. s r. o.

Rada města po projednání nesouhlasí:

- s žádostí nájemníků bytů v domech U Nemocnice 1242, 1243, 1244 na snížení nájemného a pověřuje místostarostu zpracováním odpovědi nájemníkům.

Rada města bere na vědomí:

očekávané kapitálové výdaje ohledně nákupu pozemků od insolvenčního správce dlužníka Slezan, Frýdek Místek, a. s., které budou zapracovány do nejbližší úpravy rozpočtu. Rada města vzala na vědomí:

- zprávu o jednání se starostou města Raspenava ohledně financování rekonstrukce ČOV Frýdlant a schvaluje záměr podání žádosti na finanční dotaci na rekonstrukci ČOV Frýdlant do Operačního programu Životní prostředí, mandátní smlouvu s FVS, a. s. na zajištění technické dokumentace a podání žádosti a schvaluje firmu ALLOWANCE s. r. o. Praha ke zpracování finanční analýzy a k podání žádosti na tuto akci

- informaci o závadách na umělém osvětlení na pracovišti ZŠ Bělíkova

- zprávu Ing. Dachsové o jednání se zástupci společnosti Azyl-Pes, Krásný Les o výši příspěvku za odchyt toulavých a volně pobíhajících psů

- předloženou dokumentací EIA k výstavbě větrné stanice Dětřichov a nemá k záměru výstavby připomínky

- vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu ve Frýdlantě“.

- vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „MÚ Frýdlant - efektivně řízený úřad“.

- zprávu Ministerstva vnitra ČR k přezkumu usnesení č.387/2010 Zastupitelstva města Frýdlant ze dne 10. června 2010

- materiál předložený vedoucí OMS a ředitelem BHF o zadání likvidačních a sanačních prací na bytových objektech města

- plnění rozpočtu města Frýdlant k 30. 6. 2010.

- revizní zprávu č. 2/2010 o kontrole hospodaření SO Smrk

Rada města po projednání nesouhlasí:

- s žádostí nájemníků bytů v domech U Nemocnice 1242, 1243, 1244 na snížení nájemného a pověřuje místostarostu zpracováním odpovědi nájemníkům.

Rada města schválila:

- výsledky jednacího řízení v rámci projektu CZ0117 - „Rekonstrukce historické radnice ve Frýdlantu“

- dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám

- předložený návrh úpravy kapitálového rozpočtu r. 2010 a doporučila tuto změnu schválit zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

- doplňkovou změnu druhů pozemků v ÚPNSÚ Frýdlant a souhlasí s jejím začleněním do podkladů pro tvorbu nového územního plánu.

- rozhodnutí č. 6/53 o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na akci „MÚ Frýdlant - efektivně řízený úřad“ a souhlasí s obsahem rozhodnutí a pověřuje místostarostu jeho podpisem

- záměr založení Obecně prospěšné společnosti SINGLTREK POD SMRKEM, O. P. S., projednala návrh zakládací smlouvy a výši majetkového vkladu a doporučuje zakládací smlouvu schválit na nejbližším zasedání zastupitelstva města

- „Ceník provozních nákladů za pozásahovou a mimozásahovou činnost jednotky SDH Frýdlant“

- Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností

- vyhlášení veřejné sbírky na odstraňování následků povodňových škod

- rozšíření a snížení objemu prací na akci „Rekonstrukce budovy a areálu DDM v ul. Mládeže ve Frýdlantu“ a souhlasí s navýšením ceny za provedení víceprací o 318.402,- Kč bez DPH a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 4 na výše uvedenou akci

- deratizaci objektů postižených povodní a jako vítěze schvaluje firmu LIDEZIN s r. o., Liberec

- schvaluje poskytnutí peněžitého daru

- na základě vyhlášeného stavu nouze po povodni dne 7. 8. 2010 zadání investičních akcí v principu jednacího řízení bez uveřejnění

- záměr poskytnutí daru osobám podnikajícím na území města Frýdlant na výši úhrady znaleckého posudku na nemovitý a movitý majetek zničený nebo ztracený v době povodně v srpnu 2010, nejvýše však do 5 tis. Kč

- jako vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukci inženýrských sítí a veřejného osvětlení ulic Děkanská a Kostelní ve Frýdlantu“ firmu Silkom, spol. s r. o.

-

Rada města souhlasí:

- s převodem zůstatku rezervního fondu (ZŠ praktická a ZŠ speciální) do investičního fondu k jeho posílení

- s použitím zůstatku rezervního fondu (Služby města Frýdlantu) k úhradě ztráty z minulých let

- s vyhlášením záměru na prodej pozemků p. č. 4439/2, 4439/3, 4439/4, 4439/5 , k. ú. Frýdlant.

- s předloženým záměrem na zjednosměrnění ulice Nádražní (Vrchlického)

- se zapojením města Frýdlant do výzvy MMR ČR v rámci programu č. 117517 „Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelné pohromy“. Dotace bude poskytována občanům města Frýdlant v souladu s pokyny poskytovatele dotace

- s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor o výměře 275 m2 v přízemí objektu čp. 4, náměstí T. G. M., Frýdlant - prostory bývalé knihovny

- s prodloužením splatnosti kupních smluv

- s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 824, ul. Železná, Frýdlant - kanceláře

- s vyhlášením záměru na pronájem objektu čp. 1407, ul. Míru s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ČOV Frýdlant uzavřené mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. a dále schvaluje záměr podání žádosti na finanční dotaci na rekonstrukci ČOV Frýdlant

- s přidělením bytu v DPS paní B. Zadákové

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

- schválit prodej pozemku p. č. 2002/1, prodej budovy č. p. 4073 (zámecký pivovar) vč. přilehlých pozemků,

- schválit zrušení předkupního práva ve prospěch města Frýdlantu na koupi řadové garáže na pozemku p. č. 1074/11 a pozemku p. č. 1074/11

- schválit návrh mezinárodní partnerské smlouvy mezi městem Bogatynia (PL) a městem Frýdlant pro oblast kulturního a cestovního ruchu.

- po projednání schválit pololetní rozpočtovou úpravu na rok 2010, rozpočtová opatření a úpravu sociálního fondu

22.10.2010 10:30:21 | přečteno 1215x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load