ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 82. a 83. zasedání rady města

Stručně informace z 82. a 83. zasedání RM

Rada města bere na vědomí:

 • výsledky výběrového řízení na zakoupení osobního automobilu pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu Autosalon Astra a. s.
 • Zprávu odboru majetkoprávního o nedoplatních za komunální odpad v letech 2004 - 2009
 • Zprávu o vývoji pohledávek Bytového hospodářství Frýdlant k 31. 12. 2009
 • Zprávu o činnosti Základní školy praktické a Základní koly speciální Frýdlant ve školním roce 2009/2010 a výhled činnosti školy na školní rok 2010/2011
 • Vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce inženýrských sítí a veřejného osvětlení ulic Děkanská, Kostelní a kostela sv. Kříže ve Frýdlantu“.

Rada města souhlasí:

 • S vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2651 k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant.
 • S uzavřením Komisionářské smlouvy na rok 2010 na provozování dětského dopravního hřiště ve Frýdlantě mezi městem Frýdlant a Tenisovým klubem Frýdlant
 • Aby se město Frýdlant připojilo k Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez aut ve dnech 16. - 22. září 2010 a pověřuje starostu podpisem Charty 2010.
 • Se zněním předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi budoucím prodávajícím městem Frýdlant a budoucím kupujícím společnosti PCCL, s. r. o. na prodej budovy č. p. 4073. Jedná se o areál Zámeckého pivovaru, Frýdlant.
 • S uzavřením Mandátní smlouvy o zajištění provozu čistírny odpadních vod Frýdlant mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. ve znění dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem. Smlouva bude uzavřená na dobu určitou od 1. 5. 2010 do 31. 5. 2010.
 • S vyhlášením záměru na pronájem čistírny odpadních vod Frýdlant ke dni podání vkladu kupní smlouvy na koupi části podniku ČOV Frýdlant do katastru nemovitosti.
 • S vyhlášením záměru na pronájem budovy č. p. 4073, pozemku p. č. 3241/2 o výměře 937 m2 a pozemku p. č. 3241/3 o výměře 132 m2, k. ú. Frýdlant. Jedná se o areál bývalého zámeckého pivovaru.
 • S přidělením bytu 1 + 1 ve Školní ulici 1189 paní K. Budínské.
 • S vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor - skladu o výměře 34,6 m2 v objektu č.p. 824, ul. Železná, Frýdlant.
 • S vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 329/3 o výměře 563 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města projednala:

 • Zvýšení a snížení objemu prací na akci „Rekonstrukce budovy a areálu DDM ve Frýdlantu“ a souhlasí s nerealizací části díla - „oprava chodníku před objektem DDM“
 • Rada města projednala záměr založení obecně prospěšné společnosti SINGLTREK pod Smrkem. Projednala návrh stanov a ukládá starostovi:

a) vypracovat návrh stanov

b) připravit projednání stanov v orgánech samosprávy

 • po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na „Zhotovení nového územního plánu města Frýdlant pro k. ú. Frýdlant a k. ú. Albrechtice u Frýdlantu“ firmu SAUL, s. r. o.

Rada města nesouhlasí:

 • S vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1765 o výměře 84 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.
 • S vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č 552 o výměře 117 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ulici Jemnická, Frýdlant.
14.6.2010 8:13:41 | přečteno 1106x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load