ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 62., 63. a 64. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 483, ul. ČSA, Frýdlant s paní A. Svárovskou a s paní L. Vitvarovou na dobu určitou a to do 30. 6. 2014

- s poskytnutím příspěvku z výtěžku výherních hracích přístrojů Spolku Frýdlantských okresních drah dle předložené žádosti ve výši 3.000,- Kč na akci „Den s Policií ČR 2009“ ve výši 19.816,- Kč.

- s vyhlášením záměru na prodej objektu „pradlenky“ na pozemku p. č. 1027/6 o výměře 295 m2, k. ú. Frýdlant. Podmínky prodeje: I. etapa - předložení záměru využití objektu (obsah: využití, nákres vzhledu objektu po stavebních úpravách, podnikatelský záměr, počet nových pracovních míst) do 30. 9. 2009. II. etapa: vybraní zájemci předloží cenové nabídky ve vícenásobné obálkové metodě, 5 kol, min. cena 433.560,- Kč, výše min. příhozu bude stanovena radou města a zájemcům sdělena v říjnu 2009, jistina 50.000,- Kč, termín předložení nabídek do prvního kola bude zájemcům sdělen a stanoven radou města v měsíci říjnu 2009 s dalšími informacemi.

- s provedením dílčích oprav místních komunikací dle předloženého materiálu - Okruh A firmou STRABAG, Liberec a Okruh B firmou Silkom, Frýdlant.

- se záměrem bezúplatného převodu původních překážek ze skate parku pro obec Krásný Les

Rada města přijala usnesení:

- do doby zpracování zastavovací studie pro k. ú. Albrechtice nebude vyřizovat žádosti na nákup dílčích pozemků mimo individuální výstavbu

Rada města schvaluje:

- vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukci tělocvičny ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu“ p. M. Jurkoviče, vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukci ulice Hejnická ve Frýdlantu“ a na „Regeneraci městského parku ve Frýdlantu“, firmu Silkom,s.r.o. a vítěze výběrového řízení na „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č p. 176 - Kaplička v ulici Míru ve Frýdlantu“ firmu DESIGN 4, v. o. s.

- odprodej žulového kamene z pozemku u koupaliště v hodnotě 200,- Kč za tunu kamene a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání kupní smlouvy s firmou Durango, s. r. o. s podmínkou vyklizení pozemku.

Rada města vzala na vědomí:

- smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na akci „Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada města nesouhlasí

- s prodejemčásti pozemku p. č. 2179/1 o výměře cca 150 m2 a části pozemku p. č. 2178/1 o výměře cca 80 m2, vše k. ú. Frýdlant

- s vyhlášením záměru na prodej části p. p. č. 241/1 a části pozemku 241/2, vše k. ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemky se nacházejí mezi č. p. 109 a č. e. 64 v Albrechticích.

Rada města odložila:

- žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1022/1 o výměře cca 1000 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Kaplického, Frýdlant, za č. p. 1256 - 1258

21.9.2009 8:47:58 | přečteno 1129x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load