ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 56., 57., 58., 59. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s uzavřením komisionářské smlouvy na rok 2009 na provozování dětského dopravního hřiště ve Frýdlantě mezi městem Frýdlant a Tenisovým klubem Frýdlant

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1133/2, 1134/1 v k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant u řadových garáží.

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 73/1 k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, pozemku p. č. 4088/1 k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. K. Světlé, Frýdlant.

- s přidělením bytu o velikosti 3+1, Komenského 736, Frýdlant žadatelce paní M. Heitzerové a bytu č. 9 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant, panu Z. Štychovi.

- s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p.1065, ul. Novoměstská, Frýdlant, o výměře 25,92 m2.

- s uzavřením smlouvy na dodávku služby „regenerace travnatého hřiště“ na rok 2009 s firmou Certus spedition s.r.o., Sezemice za cenu 51.500,- Kč bez DPH.

- s návrhem zadání výběrového řízení na „Rekonstrukci hasičského žebříku, Frýdlant“

- s připojením města Frýdlant k Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez aut, které se uskuteční ve dnech 16. - 22. září 2009

- s předložením žádosti o poskytnutí dotace do Programu rozvoje venkova na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Purkyňova

- s podnájmem části kotelny CZT v Bělíkově ul., Frýdlant, v nájmu společnosti Teplo Frýdlant, s. r. o. a části pozemku p. č. 3101/8 a 3101/5 pro umístění kogenerační jednotky pro firmu Tedom, s. r. o., Výčapy.

Rada města projednala:

- možnosti úspor rozpočtu města na r. 2009, vzala na vědomí snížení daňových příjmů v rozpočtu na r. 2009 o 4.600 tis. Kč, o snížené příjmy bude prozatím snížen zůstatek účtu k 31. 12. 2009. Zároveň pověřuje starostu vypracováním návrhu na snížení neinvestičních výdajů a toto zapracovat do pololetní úpravy rozpočtu na r. 2009.

Rada města schvaluje:

- výsledek výběrového řízení ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant na rekonstrukci a vybavení kuchyně MŠ Bělíkova

- vítěze výběrového řízení na „Výměnu oken objektu č. p. 4 v ulici Sv. Čecha ve Frýdlantu“ - knihovna , kterým je firma SAVA,s.r.o. ze Semil, vítěze výběrového řízení na „Výměnu oken a lodžií v ul. Školní č. p. 1189 ve Frýdlantu“ a na „Rekonstrukci fasády a půdních prostor v ul. Železná č. p. 824 ve Frýdlantu“

- vítěze výběrového řízení na „Dokumentaci pro územní řízení pro akci přeložka silnice II/291 - Novoměstská“, kterým je firma VALBEK, s. r. o., Liberec,

- vyhlášení veřejné sbírky „Zachraňme frýdlantský betlém“, jejíž finanční prostředky budou použity na statické zajištění objektu (č. p. 356, Zahradní ul., Frýdlant) a restaurování mechanického betlému ve Frýdlantě.

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu o činnosti odboru kultury za rok 2008 předloženou Bc. L. Zelenkou a ukládá mu vypracovat přehled památkově chráněných objektů na území města Frýdlant a zprávu o činnosti v současném školním roce a výhled na školní rok 2009/2010 na Základní škole praktické a Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec předloženou ředitelkou školy paní Mgr. J. Smolovou

- zprávu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se město Frýdlant stane od 1. 5. 2009 plátcem DPH, a souhlasí s návrhem do konce r. 2009 neuplatňovat koeficient na vstupu u přijatých zdanitelných plnění použitých pro plnění, u kterých má plný nárok na odpočet, a současně pro plnění osvobozená (viz. § 72, odst. 4 ZDPH).

- postup pro uzavření nové nájemní smlouvy na restauraci Beseda, Frýdlant a ukládá vedoucímu odboru majetkosprávního předložit zprávu o výsledcích kontroly stávajícího nájemce a majetku města

- investiční návrh spol. Teplo Frýdlant, s. r. o. na pořízení termovizní kamery a nádrží, a ukládá řediteli společnosti předložit do příštího jednání rady města kalkulaci návratnosti pořízení termovizní kamery.

Rada města nesouhlasí:

- s osazením 9 ks ocelových sloupků podél objektu č. p. 72, ul. ČSA, Frýdlant, a to z důvodu realizace rekonstrukce náměstí TGM a následné rekonstrukce ul. ČSA

- s odstraněním kašny na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant do doby řádné realizace stavby rekonstrukce náměstí.

- s vyhlášením záměru na prodej pozemků v lokalitě „Na Cikánce“ ve vlastnictví města Frýdlant do doby ukončení zadání územně architektonické studie, a části pozemků p. č. 1022/1, 933/1 k. ú. Frýdlantv ul. Kaplického, Frýdlant

Rada města odkládá:

- žádost HC Frýdlant o užívání atria uvnitř budovy šaten areálu sportovní haly, ul.Fügnerova.

- žádost paní H. Žďárové ohledně odkoupení nemovitosti objektu „pradlenky“ na pozemku p. č. 1027/6 v k.ú. Frýdlant

- žádost o koupi pozemků p. č. 3334, 3333, 3323, vše k. ú. Frýdlant

23.6.2009 8:40:18 | přečteno 1118x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load