ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 72. ,73. a 74. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s poskytnutím příspěvku z výherních hracích automatů na oslavy 150 let trati Liberec-Hrádek nad Nisou-Zittau a společnosti železniční výtopna Jaroměř ve výši 5.000,- Kč na realizaci akce Mikulášské vlaky

- se záměrem nákupu čistírny odpadních vod od insolvenčního správce dlužníka Slezan, Frýdek Místek, a.s.

- se stanoviskem města Frýdlant k výstavbě větrných elektráren v PL - nesouhlasí s provedením uvedených projektů do doby řádného projednání v režimu studie dopadu na životní prostředí v přeshraničním kontextu - režim SEIA a požaduje řádné projednání polskou stranou na území ČR

- s vymáháním dluhů vzniklých vůči městu a jeho příspěvkovým organizacím formou exekutorského zápisu, a to od 1. 1. 2010.

- s přijetím finančního daru ve výši 25.000,- Kč. Tento dar přijímá ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant, okres Liberec na základě smlouvy o poskytnutí daru od firmy Status, a. s.

- s uzavřením smlouvy o pronájmu svítidel veřejného osvětlení v ulici Tovární, Frýdlant mezi městem Frýdlant insolvenčním správcem společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a. s.

- s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu č. p. 146, ul. Raisova, (železářství) mezi městem Frýdlant a firmou B a F

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1152 o výměře cca 1400 m2 , p.č. 35 o výměře cca 299 m2 vše k.ú. Frýdlant, pozemku p. č. 83/2 o výměře 1518 m2 , v k.ú. Albrechtice

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem restaurace Beseda s panem R. Jersákem na dobu určitou 5-ti let, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1065, ul. Novoměstská, Frýdlant o výměře 25,92 m2 s panem S. Knigou

- s uzavřením smlouvy na pronájem náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant k pořádání prodejních trhů s panem V. Chaloupkou. Termín konání zůstane zachován, tj. poslední pátek v měsíci.

- s uzavření podnájemní smlouvy mezi HC Frýdlant a panem P. Schleichertem, na pronájem hokejového klubu ve sportovní hale TJ Slovan

Rada města schvaluje:

- záměr sjednocení ZŠ, ZUŠ a MŠ se ZŠ Praktickou a ZŠ Speciální Frýdlant

- přidělení garsoniery v domě v ulici U Nemocnice paní J. Koškové do konce roku 2010

- přidělení bytů v DPS Novoměstská, manželům Garažijovým a paní M. Mazalové

- rozpočtové provizorium na r. 2010 a doporučuje jej k projednání zastupitelstvu města Frýdlant na jeho nejbližším zasedání

- vítěze výběrového řízení na „Dodávku malotraktoru pro komunální údržbu ve městě Frýdlant“, kterým se stal pan M. Bartoš

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ o návrhu uspořádání školy na období 2010-2015 a ukládá jí předložit koncepci realizace kroku 1, kdy počítá s uspořádáním pracovišť základní školy + školní družiny + ředitelství školy + základní umělecké školy.

- návrh rozpočtového výhledu na r. 2010 - 2014 a rámec kapitálového rozpočtu

- návrh opatření ke snížení dopadu poklesu strávníků na r. 2010 ve školní jídelně předložené jejím ředitelem

Rada města jmenuje do funkce vedoucí Odboru majetkosprávního, MěÚ Frýdlant paní Bc. Martinu Černou

Rada města odkládá

- záměr prodeje akcií ČSAD Liberec, a. s.

- žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem ploch pro umístění reklamních zařízení na budově u parkoviště zimního stadionu č. p. 1389, ul. Fügnerova,

7.1.2010 9:10:44 | přečteno 1201x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load