ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 65., 66. a 67. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměrů na prodeje objektů Děkanská 75, Komenského 736, Žitavská 3139, vše k. ú. Frýdlant. Podmínky prodeje: obálková metoda, 5 kol, jistina 50.000,-Kč.

- s vyhlášením záměru na pronájem restaurace Slovanka, ul. Družstevní 1384, Frýdlant. Podmínky pronájmu: doba určitá od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2014, nájemné ve výši 240.000,- Kč/rok.

- s přidělením bytové jednotky o velikosti 2+1 v ul. Vrchlického 475, Frýdlant paní H. Pálové na dobu určitou a s přidělením bytové jednotky o velikosti 1+1 v ul. Školní 1189, Frýdlant panu M. Kohutovi na dobu neurčitou

- přidělením bytu č. 47 v DPS Novoměstská 1065 panu J. Šohajovi a bytu č. 2 v DPS Havlíčkovo nám. 302 paní I. Šantrochové oba byty na dobu určitou, a to na jeden rok

- s podpisem smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Husova ve Frýdlantě“

- s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor v I. patře objektu č. p. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant s panem J. Stodůlkou v rozsahu max. 30 dnů do 31. 12. 2009. Na akcích je povolena provozní doba max. do 24,00 hod. a není povoleno podávání alkoholu

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v I. patře objektu č. p. 475, ul. Vrchlického, Frýdlant s firmou FDL net,

- na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 475, ul. Vrchlického, Frýdlant s panem M. Krčilem

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 915/1 o výměře cca 400 m2 a části pozemku p. č. 915/5 o výměře cca 800 m2, vše k. ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí za areálem Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. V prostoru Řasnického potoka musí zůstat manipulační pruh o šířce 5 m a musí být zřízeno věcné břemeno přístupu k náhonu. Termín splnění do 30. 9. 2009.

- s neuplatněním předkupního práva k řadové garáži č. 8 v Družstevní ulici na pozemku p. č. 1074/10, k. ú. Frýdlant

- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant s paní L. Augstenovou.

- se záměrem na koupi pozemků na základě nabídky insolventního správce dlužníka SLEZAN Frýdek Místek, a. s.

Rada města schvaluje:

- pravidla pro přidělování a užívání bytů v domovech s pečovatelskou službou Frýdlant s účinností od 1. 9. 2009.

- Severočeské muzeum v Liberci jako vítěze výběrového řízení na archeologický výzkum v rámci regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu

Rada města vzala na vědomí:

- vyhlášení výběrového řízení na „Rekonstrukci budovy a areálu DDM Frýdlant“, a souhlasí s návrhem jeho zadání

- informaci o průběhu navýšení nájemného za nebytové prostory a náklady na opravy.

Rada města neschvaluje:

- převod části pozemku p. č. 1133/2 o výměře cca 30 m2 a 6 m 2v k. ú. Frýdlant.

Rada města ukládá:

- vedoucímu odboru majetkosprávního prodloužit nájemní smlouvu na restauraci Beseda s firmou ROUL, s.r.o. nejdéle do 31. 1. 2010 a dále předložit radě města do 1. 10. 2009 znění záměru na pronájem této restaurace s tím, že nájemce bude regulován v užití prostorů.

2.11.2009 13:34:41 | přečteno 1263x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load