ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z jednání Rady města Frýdlant č. 25 - ; 27/2007

Rada města vzala na vědomí:

· zprávu o činnosti investičního oddělení

· doplnění listopadové úpravy rozpočtu dle předloženého návrhu a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání.

· změnu výše nájemného pro spol. Teplo Frýdlant, s. r. o. na r. 2008.

· v souladu s „Pravidly pro odměňování ředitelů PO ve školství“, hodnocení ředitelek příspěvkových organizací ve školství zřizovaných Městem Frýdlant a stanovila odměny za 2. pololetí roku 2007, příplatek za vedení a osobní hodnocení na rok 2008

· zprávu o výdajích na propagaci, která bezprostředně souvisí s činností Městského informačního centra ve Frýdlantu.

· zprávu o náplni a činnosti plánovaného Městského informačního centra Frýdlant a ukládá tajemnici Městského úřadu Frýdlant provést změnu organizačního řádu dle návrhu v příslušných bodech a struktuře

Rada města po projednání schválila

· vítěze výběrového řízení na „Provedení zpevněné plochy pod DPS ve Frýdlantu“

· uzavřením smlouvy o dílo s firmou CEFA, s. r. o. na vypracování energetického auditu v Nemocnici Frýdlant, s. r. o.

· novou zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Bytové hospodářství Frýdlant dle předloženého návrhu a doporučila její projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

· odpis nedobytných pohledávek z rozvahy do podrozvahové evidence a prominutí pohledávek dle přiložených seznamů.

· předložený návrh na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích přístrojů, které rozděluje finanční výbor a rada města

· pravidla odměňování ředitelů příspěvkových organizací Služby města Frýdlant a Bytové hospodářství Frýdlant

· prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+1 v ul. Raisova, Frýdlant na dobu neurčitou

· uzavření smlouvy o dílo na zhotovení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Frýdlant s Atelierem Aurea, s. r. o.

· přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova 302, Frýdlant

· přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant

· úpravou metodiky odpisování v příspěvkových organizacích zřízených městem.

· přidělení bytové jednotky o velikosti 1 + 1 v ul. Vrchlického, čp. 469, Frýdlant

· souhlasí s poskytnutím odměn členům a zapisovatelkám finančního a kontrolního výboru za činnost v roce 2007

· záměr vypracování strategického plánu rozvoje města Frýdlant a ukládá starostovi zahájit výběrové řízení na zpracovatele.

· zapůjčení hasičské techniky do Muzea hasičské techniky Chrastava

· plán činnosti Rady města Frýdlant na 1. pololetí 2008

· skupinu prevence kriminality pro rok 2008.

Rada města neschválila

· změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 146, Raisova ul., Frýdlant

Rada města po projednání doporučila

· zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového provizoria města na rok 2008 s úpravami

· Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky p. č. 2201/5 a p. č. 2197/9 a smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 2201/16 a p. č. 2201/14, vše k. ú. Frýdlant

Rada města na návrh tajemnice městského úřadu jmenovala do funkce vedoucího Odboru dopravy MěÚ Frýdlant pana Mgr. Karla Šimáka

Rada města na návrh tajemnice městského úřadu v souladu s § 102, odstavec 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jmenuje do funkce vedoucí Odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant paní Mgr. Alenu Švejdovou

Rada města jmenovala do funkce ředitele Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec p. Ondřeje Havlína.

19.8.2008 10:12:40 | přečteno 974x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load