ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 48., 49. a 50. zasedání rady

Informace z 48., 49. a 50. zasedání rady

Rada města po projednání souhlasí:

- souhlasí s převedením zrekonstruovaného majetku, který byl svěřen do správy příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant, zpět do majetku Města Frýdlant, tento majetek bude Městem Frýdlant nadále pronajímán příspěvkové organizaci Školní jídelna Frýdlant dle nájemní smlouvy, která bude projednána radou města

- s poskytnutím příspěvku z výtěžku výherních hracích přístrojů, které navrhuje k rozdělení vedení města, ve výši 7.271,- Kč Nadaci Euronisa, Liberec ve prospěch veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!".

- s vyhlášením záměru na prodej pozemků v k. ú. Frýdlant: část pozemku p. č. 2615/1 p. p. č. 2615/3, p.p.č. 2615/4, p. p. č. 2615/5, p.p.č. 2615/6, p.p.č. 2657/3, p. p. č. 2657/1, p. p. č. 2655/2 a p. p. č. 2655/3. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova kolem bytových domů č. p. 1127 - 1130, Frýdlant.

- s uzavřením smlouvy na pronájem náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant, k pořádání prodejních trhů s panem V. Chaloupkou. Smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 s 1-měsíční výpovědní lhůtou, termín konání = poslední pátek v měsíci.

- s přidělením bytu č. 43 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant, paní O. Buchelové, bytu č. 50 panu V. Smrčkovi,

- s přidělením bytové jednotky v ul. Školní 1189, Frýdlant, o velikosti 1+0 panu P. Juhošovi, ČSA 480, Frýdlant, s přidělením bytové jednotky v ul. Kodešova 207, Frýdlant, o velikosti 1+0 panu Kolomanu Danyimu,

- se změnou užívání části objektu vrátnice Nemocnice Frýdlant, s. r. o. na st. p. č. 1043/2 v k. ú. Frýdlant na provozovnu ústavní lékárny Krajské nemocnice Liberec, a. s. s podmínkou, že provoz lékárny a financování rekonstrukce zajistí Krajská nemocnice Liberec, a. s.

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem restaurace Slovanka bez prvního patra, s p. M. Strnadem a s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor areálu rozhledny ve Frýdlantě s Klubem turistů Frýdlant

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant s o. s. MASiF, objektu č. p. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant s paní Lenkou Augstenovou,

- s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s p. Ing. J. Procházkou na pozemky p. č. 4177/4 a p. č. 4782/9 v k. ú. Frýdlant

Rada města schvaluje:

- statut a jednací řád Kulturní komise Rady Města Frýdlant a jako předsedu jmenuje p. MUDr. Miloslava Ferlese, jako tajemníka p. Karla Šoltyse

Rada města předkládá zastupitelstvu:

- návrhy na jmenování těchto členů školské rady za zřizovatele na funkční období tři roky s účinností od 1. 1. 2009:

při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant: pí Věra Kukalová, p. MVDr. Ladislav Hlávka, p. Jiří Stodůlka

při Základní škole praktické a Základní škole speciální, Frýdlant: p. Mgr. Milan Drechsler

Rada města vzala na vědomí:

- výsledky voleb nových členů školských rad: při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant:

za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Runkasová, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Hana Kulhavá,

za rodiče: pí Helena Kocková, pí Zuzana Polčáková, pí Renata Kočovská,

při Základní škola praktické a Základní škole speciální, Frýdlant:

člena za pedagogické pracovníky školy: Ing. Štěpán Vyhlídko,

člen za rodiče: p. Pavel Jáchim

- zprávu starosty o postupu prací na úpravách nájemní smlouvy mezi Městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant, s. r. o. a schvaluje záměr zadat vypracování nové nájemní smlouvy advokátní kanceláři Miller, Stehlík, Zapotil a spol., Praha

- záměr Školní jídelny Frýdlant na zřízení kantýny v prostoru výdejny jídel nemocnice a souhlasí se zadáním výběrového řízení na dodavatele kuchyňského zařízení.

- zprávu o pohledávkách a správě pohledávek za rok 2008 přednesenou ředitelem Bytového hospodářství Frýdlant a zprávu o hospodaření s majetkem převzatým od TJ SLOVAN Frýdlant v dubnu r. 2008 přednesenou p. J. Havlem

Rada města nesouhlasí:

- s předložením záměru zastupitelstvu města na prodej části pozemku p. č. 1488, k. ú. Frýdlant a ponechává užívání pozemku v nájemním vztahu

- s užíváním veřejného prostranství v lokalitě města pro paní K. Brzobohatou za účelem umístění prodejního stánku s občerstvením

- s umístěním místa podnikání podnikatelům v sídle obecního úřadu, nám. T. G. Masaryla 37, Frýdlant.

23.12.2008 9:33:07 | přečteno 1371x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load