ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 45., 46., 47. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku st. p. č. 210 o výměře 21 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu , p. p. č. 54/1 o výměře 929 m2, p. č. 55 o výměře 1476 m2, části pozemku p. č. 897/1 o výměře 1300 m2 a části pozemku p. č. 914 o výměře 850 m2, vše k. ú. Frýdlant, p. č. 54/1 o výměře 929 m2, p. č. 55 o výměře 1476 m2, části pozemku p. č. 897/1 o výměře 1300 m2 a části pozemku p. č. 914 o výměře 850 m2, pozemku p. č. 139/1 o výměře 215 m2, a pozemku p. č. 139/2 o výměře 449 m2, vše k. ú. Frýdlant, části pozemku p. č. 68/1 o výměře 560 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, pozemku p. č. 1047/3 o výměře 352 m2, odděleného geometrickým plánem z p. p. č. 1047 a pozemku p. č. 2983/4 o výměře 13 m2, odděleného geometrickým plánem z p. p. č. 2983/1, vše k. ú. Frýdlant, části pozemku p. č. 1407 v šíři 1,5 m, k. ú. Frýdlant

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013“ na akci „Obnova historických center měst Lubań a Frýdlant za účelem zvýšení cestovního ruchu“

- s podáním projektu „Rekonstrukce zařízení pro volnočasové aktivity při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant“ do operačního programu ROP NUTS II Severovýchod

- se zadáním veřejných zakázek na rekonstrukci fasády č. p. 469, ul. Vrchlického, Frýdlant a č. p. 475, ul. Vrchlického, Frýdlant jako společné akce

- vyhlásit záměr na prodej pozemků p. č. 54/1 o výměře 929 m2, p. č. 55 o výměře 1476 m2, části pozemku p. č. 897/1 o výměře 1300 m2 a části pozemku p. č. 914 o výměře 850 m2, vše k. ú. Frýdlant, části pozemku p. č. 1472/25 o výměře 1508 m2, k. ú. Frýdlant.

- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 406, ul. ČSA, Frýdlant

- s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013“ vyhlášené Centrem pro regionální rozvoj v prioritní ose 1 - „Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik“, oblasti podpory 1.3 - „Prevence rizik“ na akci „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“

- snavýšením položky „Pořízení mobilního RTG přístroje“ v rozpočtu města

- Rada města souhlasí s navrženým řešením akce „Oprava opěrné zdi u školy - rekonstrukce u. Bezručova ve Frýdlantu“ a s dodatkem smlouvy o dílo č. 020/2008 „Oprava opěrné zdi u školy - rekonstrukce ul. Bezručova ve Frýdlantu“

- se záměrem zadání veřejné zakázky na pořízení serveru pro MěÚ Frýdlant.

Rada města projednala:

- pronájem restaurace Slovanka, ul. Družstevní, Frýdlant, a ukládá starostovi a vedoucímu odboru majetkosprávního projednat se všemi žadateli záměr podnikání a podklady připravit k projednání radě města 10. 12. 2008.

Rada města vzala na vědomí:

- prezentaci firmy FABION, s. r. o. k záměru a postupu přípravy projektu Obchodní centrum Frýdlant - TESCO

- návrh statutu a jednacího řádu kulturní komise rady města a návrhy na nominaci jednotlivých členů komise

- zprávu starosty o postupu prací na úpravách nájemní smlouvy mezi Městem Frýdlant a Nemocnici Frýdlant, s. r. o.

- oznámení p. Jiřího Hubyče o změně režimu v ubytovacím zařízení Hotel Garni.

- zadání zpracování komunitního plánu města Frýdlant realizačním týmem p. Ing. Jiřího Lauermana

- úpravu rozpočtu na akci „Oprava opěrné zdi u školy - rekonstrukce ul. Bezručova ve Frýdlantu“ a zapracovat její finanční realizaci do rozpočtového provizoria města na rok 2009

- návrh statutu sociálního fondu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení

- aktualizaci nedoplatků Bytového hospodářství Frýdlant k 31. 10. 2008

- žádost paní Heleny Kockové a uložila starostovi předložit žádost o způsobu prodeje pozemku p. č. 3411, k. ú. Frýdlant, k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města

Rada města schvaluje:

- schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací

- přidělení bytu č. 41 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant, paní Zdeňce Vinšové, bytu č. 43 paní Evě Stránské, bytu č. 3 v DPS Havlíčkova 302 paní Říjence Nejedlové, bytu č. 6 manželům Janě a Ladislavovi Marelovým.

- přidělení bytových jednotek v ul. ČSA 476, Frýdlant a ul. Husova 347, Frýdlant

- řediteli Školní jídelny Frýdlant mimořádnou odměnu za plnění úkolů ve III. čtvrtletí 2008

- vítěze výběrového řízení na „Zhotovení projektové dokumentace a výstavbu osobního výtahu v radnici ve Frýdlantu“

- záměr nákupu služebního osobního automobilu

- rozpočtové provizorium na r. 2009 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání

- finanční příspěvek ve výši 19 tis. Kč pro Gymnázium Frýdlant na nákup elektronických kláves

- návrh tajemnice MěU Frýdlant a souhlasí s převodem prostředků z úspor prostředků na platy do kapitálového rozpočtu

- žádost o pronájem nebytových prostor a rozhodla vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 53 m2 v přízemí objektu č. p. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant

- pronájem nebytových prostor a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor o výměře 10 m2 v objektu č. p. 1124, ul. Fügnerova

- pronájem nebytových prostor a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor o výměře 20 m2 v objektu č. p. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant

- úpravu termínu plnění usnesení č. 841/08 na 31. 12. 2010

- zřízení věcného břemene umístění kabelové přípojky NN na pozemku p. č. 2734, k. ú. Frýdlant pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín

- uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene umístění přípojky VN pro novou TS a kabelové smyčky NN na pozemku p. č. 920/1, 920/2, 921, 985/7, 985/1, 985/4, 110, 981, vše k. ú. Frýdlant pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín

Rada města nesouhlasí:

- s prodejem bytové jednotky v objektu č.p. 630, ul. Míru

Rada města odložila

- žádost manželů Bucharových o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy

- p. Kopeckého a pí Zikové o nové projednání odkoupení pozemků v k. ú. Frýdlant

- bytové jednotky v ul. Školní 1189, Frýdlant.

Rada města jmenuje do funkce ředitelky Základní školy praktické a Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec paní Mgr. Jaroslavu Smolovou s účinností od 1. 1. 2009.

3.12.2008 9:23:07 | přečteno 1212x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load