ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 34. a 35. zasedání rady města Frýdlant

Rada města po projednání souhlasí:

- s přidělením bytu v DPS paní Jarmile Vomáčkové
- s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 15, ul. Kostelní, Frýdlant, o výměře 32,6 m2
- zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemek p. č. 1288/1, k.ú. Frýdlant- v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se zřízením přípravné třídy při ZŠ, ZUŠ a MŠ, Železná 824, Frýdlant, od 1. 9. 2008

Rada města schvaluje:

- uzavření nájemní smlouvy s firmou Kordula , s.r.o. Chrastava ohledně pronájmu části pozemku p.č. 313/4 a pozemků p.č. 263/1, 264/3 do 31.12. 2009 s podmínkou posečení trávy min 1x za rok

- výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 a schvaluje rozdělení jejich hospodářského výsledku

- rozdělení příspěvků z VHP, které spadají do její kompetence

- řediteli Školní jídelny Frýdlant mimořádnou odměnu za plnění úkolů v I. čtvrtletí 2008

- vítěze výběrového řízení na „Dodávku a montáž opony do městského kina ve Frýdlantu“

- zřízení věcného břemene uložení plynové přípojky na pozemky p. č. 54/1 a p. č. 55, k. ú.Frýdlant

- souhlasí se zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN se souvisejícími právy na pozemky p. č. 2335, p. č. 2342/1 a p. č. 2394/1, k. ú. Frýdlant

- vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 319/7 o výměře 2 000 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 319/7 k.ú. Albrechtice u Frýdlantu

- s prodejem pozemku p.č. 263/1 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu

- s prodejem pozemku p. č. 702 a části p. č. 701, k. ú. Frýdlant

Rada města ukládá:

- starostovi zadat v rámci přípravy územního plánu urbanistickou studii k.ú. Albrechtice

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu o činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant přednesenou Mgr. Dunajčíkovou
- zprávu o postupu zpracování změny územního plánu NSÚ Frýdlant
- zprávu o sezóně 2007/2008 na zimním stadionu Frýdlant
- prezentaci zastavovací studie Novoměstská I
- vyhlášení výběrového řízení na zateplení objektu tělocvičny a spojovacího traktu
- ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu a souhlasila s návrhem zadání výběrového řízení
- vyhlášení výběrového řízení na stavební úpravy místnosti v objektu radnice
- ve Frýdlantu pro MIC

- zprávu ředitelky paní Mgr. Aleny Erlebachové o činnosti Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant za období září 2007 - duben 2008. Rada města ukládá starostovi města projednat varianty řešení vedení školy po odchodu paní Mgr. Aleny Erlebachové do starobního důchodu a předložit do konce června k projednání radě města.

- zprávu o činnosti Školní jídelny Frýdlant za I. čtvrtletí 2008 přednesenou jejím ředitelem
- zprávu.o činnosti Odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant za r. 2007
- zprávu o činnosti Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant
- žádost pana Vladislava Hrona, Dětřichovská 3227, Frýdlant o zrušení výpovědi z nájmu na objekt č. p. 3227, Dětřichovská, Frýdlant

Rada města doporučuje ke schválení Zastupitelstva města

- převod pozemků p. č. 3283 o výměře 260 m2 a p. č. 3281 o výměře 268 m2, vše k. ú. Frýdlant

19.8.2008 10:14:58 | přečteno 1086x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load