ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 30. a 31. zasedání Rady

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, pozemku p.č. 2613/1, 4173, 716/2, 718/2, 717/2 v k.ú. Frýdlant
- s uzavřením partnerské smlouvy na vytvoření turistické naučné stezky ve Frýdlantu mezi Městem Frýdlant a Antonie Hotels
- s uzavřením smlouvy s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. na odvádění dešťových vod z území města Frýdlant

Rada města schvaluje:

- vítěze výběrového řízení na výměnu oken v č.p. 868, ul. Lužická a na rekonstrukci vody, kanalizace a zednické úpravy v č.p. 274, ul. Míru
- předání seznamu dlužníků exekutorskému koncipientovi za účelem dalšího vymáhání dlužných částek
- návrh zadání zakázky k provedení restaurátorského zásahu na mariánském sloupu v areálu kostela Nalezení sv. Kříže
- vítěze výběrového řízení na dodávku užitkového automobilu pro Školní jídelnu Frýdlant

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 241/1 a části pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu v k.ú. Frýdlant
- s převodem pozemku p.č. 1578/2 do vlastnictví M. Kukelky

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu o činnosti Školní jídelny Frýdlant přednesenou jejím ředitelem
- zprávu o postupu zpracování změny č. 4 územního plánu města Frýdlant

Zastupitelstvo města schvaluje:

- schvaluje rozpočet města na rok 2008
- smlouvu o návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Služby města Frýdlantu
- základní prodejní cenu pozemků na rok 2008 ve výši 100,- Kč/m2
- účast města v projektu revitalizace hřišť mateřských škol
- dlouhodobý pronájem nemovitosti s pohyblivým betlémem č.p. 356 v ul. Zahradní
- darovací smlouvu mezi TJ SLOVAN Frýdlant a městem

Zastupitelstvo města souhlasí:

- s podáním žádosti o poskytnutí podpory na akci „Znovuzprovoznění areálu koupaliště ve Frýdlantu pro rozšíření volnočasových aktivit místních obyvatel“, na akci „Zlepšení dopravní dostupnosti měst Frýdlant a Lwowek Slaski v česko - polském příhraničí“, na akci „Obnova historických center měst Lubaň a Frýdlant za účelem zvýšení cestovního ruchu“ a na akci „Vybudování kulturní infrastruktury měst Frýdlant a Lubaň pro zlepšení příhraniční spolupráce“, na akci „Systém odvrácení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních“ a na akci „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“

Zastupitelstvo ukládá starostovi:

- vyrozumět akciovou společnost Slezan Frýdek Místek o záměru města výstavby nové čističky odpadních vod

9.4.2008 9:34:16 | přečteno 1175x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load