ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 9.,10. a 11. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s uzavřením smlouvy s firmou Lidezin, s.r.o. na provedení deratizace městských prostor
- s předložením žádosti o poskytnutí příspěvku ze SFŽP na obnovu cyklostezky na p.p.č. 3096, k.ú. Frýdlant včetně vybudování místa pro cyklisty a rekonstrukci stávajícího odvodnění v úseku Zámecká - Novoměstská
- s navýšením ceny jídel ve Školní jídelně Frýdlant pro cizí strávníky na 49,- Kč za 1 oběd (vč.DPH)
- s vypracovanou metodikou na odpisování v příspěvkových organizacích zřízených městem
- s poskytnutím členského příspěvku na r. 2006 pro DSO Mikroregion Frýdlantsko ve výši 5.- Kč na 1 obyvatele
- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 241/1 a 927 k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, p.p.č. 983 k.ú. Frýdlant a p.p.č. 2140/4, 2140/5, 4013/2, 4013/3, 4013/5, 4013/6, 4013/7, 4013/8, 4013/9 v k.ú. Frýdlant v okolí firmy TRW
- s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v ul. Kostelní s panem Janem Donátem a s firmou SEMPRO - SŠL,s.r.o. Liberec na nebytové prostory v objektu č.p. 3 nám. T.G.M.
- s návrhem na rozdělení příspěvků z výherních hracích automatů
- s návrhem směrnice o „Zásadách pro zadávání veřejných zakázek Městem Frýdlant a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi“
- s ubytováním cizího státního příslušníka v bytě L. Brestovanského
- s podáním žádosti o dotaci na podporu činnosti Střediska sociální péče v roce 2007

Rada města schvaluje:

- neinvestiční náklady na 1 dojíždějícího žáka základních škol Frýdlant a do ZŠ praktické a ZŠ speciální
- vítěze výběrového řízení na „Stavební úpravy objektu č.p. 176, ul. Míru, Frýdlant“ a „Provedení urbanisticko-architektonické studie na autokemp ve Frýdlantu“
- záměr na vypracování marketingové studie potřeby výstavby bytových jednotek a uzavření smlouvy o dílo s firmou CEFA,s.r.o.
- uzavření smlouvy s firmou Eurogreen na regenerační práce na fotbalovém hřišti v roce 2007
- přidělení bytu v DPS Frýdlant paní Říjence Nejedlové
- uzavření nájemní smlouvy s Občanským sdružením frýdlantských Romů na zadní budovu MŠ Komenského
- uzavření smlouvy o dílo s firmou Silkom s.r.o. na opravu parkovací plochy v ul. Okružní

Rada města projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006
/ZŠ praktická a zš speciální, ZŠ a ZUŠ, Bytové hospodářství Frýdlant, Služby města Frýdlantu, Školní jídelna Frýdlant/

Rada města vzala na vědomí zprávy o činnosti za rok 2006 Městské policie Frýdlant, ZŠ a ZUŠ, ZŠ speciální a zš praktické,Střediska sociální péče,Kanceláře úřadu a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant, o výkonu veřejně prospěšných pracích a alternativních trestech, o činnosti Občasnkého sdružení Frýdlantských Romů, zprávu o provedené kontrole v Teplo Frýdlant, s.r.o. a zprávu o stavu stavebních pozemků ve městě Frýdlant

Rada města neschvaluje žádost o koupi pozemků Jany a Martina Sinkevičových a Ing. Marka Pospíchala

Rada města vzala na vědomí: návrh nových pravidel na oceňování pozemků

Různé:

- retardér v Okružní ulici, stav hrázděného domu v ul. Husova, havarijní stav v ulici Spojovací, výpočet nákladů na zimní stadion, financování badatelny v městském muzeu, červencová návštěva předsedy Senátu PČR ve Frýdlantu, osvětlení města, zámku, kostela, záměr s objektem bývalé mlékárny, stav zahradnictví

26.9.2007 16:20:59 | přečteno 1389x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load