ENDEFRRUPLNLSPIT

06/2006 - Zasedání městské rady

6.zasedání rady města - 1.2.2007

- Rada města vzala na vědomí návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města.

- Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 12/2006 ve výši příjmů i výši výdajů 852 tis. Kč a doporučila je ke schválení zastupitelstva města na jeho příštím zasedání.

- Rada města vzala na vědomí plnění rozpočtu Města Frýdlant k 31. 12. 2006.

- Rada města projednala rozpočet Města Frýdlant na r. 2007 v členění dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: Příjmy ve výši 141.910 tis. Kč, výdaje ve výši 128.430 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 20.467 tis. Kč jsou kryty kapitálovými příjmy a částečně přebytkem běžného rozpočtu. Financování: Splátky jistin úvěrů ve výši 10.900 tis. Kč jsou vyrovnány přebytkem běžného rozpočtu.Dále rada města schválila výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů ve výši 10 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu SPRÁVA. Rada města doporučila rozpočet zastupitelstvu města ke schválení.

- Rada města po projednání souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 39,9 m2 se Společností pro Jizerské hory, o. p. s. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 5-ti let od 12. 2. 2007 do 31. 1. 2012.

- Rada města po projednání odložila prodej části pozemku p. č. 2042/2, k. ú. Frýdlant, ulice Žitavská.

- Rada města po projednání revokovala své usnesení č. 3/06 a zamítla žádost pana M. Petříčka o koupi části pozemku p. č. 2613/3, k. ú. Frýdlant.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1122/1, k. ú. Frýdlant o výměře cca 12 m2. Pozemek se nachází v ulici Bělíkova, Frýdlant. Rada města uložila místostarostovi prověřit vztah k předmětnému pozemku z pohledu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí dle uvedené rekapitulace přehled realizovaných akcí za rok 2006, které byly spolufinancované ze strukturálních fondů, státního, krajského a obecního rozpočtu.

- Rada města po projednání schválila jmenovité úkoly pro ředitelku Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec na rok 2007.

- Rada města po projednání schválila závazné přihlášení zastupitele MUDr. Miloslava Ferlese do vzdělávacího programu projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást“.

Různé, připomínky a náměty

informace o situaci v Oblačné ulici, jednání s romským občanským sdružením „Sdružení Raspenava - Phenava“, skladba stravy ve Školní jídelně Frýdlant, prověření možnosti častějšího svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, plán zimní údržby města, nákupy pro Školní jídelnu Frýdlant, kultura ve městě: kulturní akce, pořízení opony pro městské kino, činnost kulturního referenta, Frýdlantský zpravodaj - zpráva o změně smlouvy s vydavatelem, e - mailové schránky pro zastupitele, bezplatný internet ve městě, poděkování RM za pronájem bytu panu Kašparovi

14.2.2007 16:56:01 | přečteno 1466x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load