ENDEFRRUPLNLSPIT

05/2006 - Zasedání městské rady

5. zasedání rady města - 18.1.2007

Rada města po projednání souhlasila s nákupem domény mesto-frydlant.cz a správy e-mailových stránek i s dalšími kroky dle návrhu v nejbližším možném termínu.

1.) Rada města po projednání předloženého materiálu a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě stanovila platové výměry ředitelkám škol a školských zařízení zřizovaných Městem Frýdlant od 1. 1. 2007 dle návrhu.

2.) Rada města po projednání schválila „Pravidla pro stanovování příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací ve školství zřizovaných Městem Frýdlant“.

Rada města po projednání schválila Rámcová pravidla pro splácení dlužného nájemného z bytů ve vlastnictví Města Frýdlant dle návrhu.

1.) Rada města po projednání nesouhlasila s vyhlášením záměru na pronájem zadní budovy bývalé mateřské školy v Komenského ulici, Frýdlant.

2.) Rada města uložila místostarostovi města zjistit program Občanského sdružení frýdlantských Romů.

Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor - jedna místnost, v přízemí objektu č. p. 824, ul. Železná, Frýdlant. Nebytové prostory budou pronajaty pouze k účelu využití jako kancelář.

Rada města po projednání odložila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant, o výměře 39,9 m2.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 182/69 o výměře cca 40 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 833/1 o výměře cca 40 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví manželů H. a J. Kozákových.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstva města schválit prodej části pozemku p. č. 1359, o výměře cca 2 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví paní H. Rajnové.

Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3056/3 o výměře 249 m2, k. ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Rada města po projednání schválila s platností od 1. 2. 2007 provozní dobu zimního stadionu od 6,00 hod. do 23,00 hod. denně.

Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor o výměře 32,6 m2 v přízemí objektu č. p. 15, ul. Kostelní, Frýdlant. Nebytové prostory budou pronajaty pouze k účelu využití jako kancelář.

Rada města po projednání souhlasila s přidělením bytu o velikosti 1+1, Mlýnská 456, Frýdlant, panu P. Kašparovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2007 do 31. 12. 2007.

Rada města na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině jmenovala do funkce oddávajícího zastupitele pana Jindřicha Wurma.

Rada města po projednání stanovila podmínky pro pořízení foto a video záznamů při svatebních obřadech na MěÚ Frýdlant dle návrhu.

Rada města po projednání přidělila byt v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, paní K. Ječné.

Rada města uložila místostarostovi města nechat prověřit stav stromů v alejích.

Rada města po projednání vzala na vědomí přehled prací SMF - zahradnictví pro město za rok 2006.

Rada města po projednání schválila jmenovité úkoly na rok 2007 pro ředitele SMF - zahradnictví pana L. Brožíka.

Rada města po projednání vzala na vědomí plnění jmenovitých úkolů ředitele Bytového hospodářství Frýdlant pana J. Havla za rok 2006.

Rada města po projednání schválila jmenovité úkoly pro ředitele Bytového hospodářství Frýdlant pana J. Havla na rok 2007.

Rada města po projednání schválila navýšení příspěvku za správu pro bytové prostory ve vlastnictví města. Od 1. 1. 2007 bude tento příspěvek činit 150,- Kč za bytovou jednotku.

Rada města po projednání schválila smlouvu o dodávce kovářských prvků (mříží) na zabezpečení budovy sociálního zařízení autokempu Frýdlant v rámci jeho výstavby. Celkový rozpočet tím nebude navýšen.

Rada města na základě přijaté stížnosti ze dne 20. 12. 2006 uložila provést do 31. 3. 2007 následnou kontrolu hospodaření spol. Teplo Frýdlant, s. r. o. a schválila kontrolní komisi ve složení: Ing. D. Ramzer, Ing. J. Dachsová, V. Richtermocová.

Rada města se nebude zabývat anonymními oznámeními či stížnostmi v samostatné působnosti města.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v návrhu.

Rada města souhlasila se zasláním uvedené odpovědi panu Hartovi, rada města nebude rozhodovat o obnově řízení, toto přísluší do přenesené působnosti, kterou vykonává Městský úřad Frýdlant.

V návaznosti na usnesení rady města č. 1621/06 ze dne 28. 6. 2006 schválila rada města rozšíření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci ZŠ Husova uzavřené s panem M. Vavruškou o dodatek smlouvy o dílo č. 2.

Rada města vzala na vědomí, že od 20. 1. 2007 v souladu se z. č. 128/2000 Sb. bude místostarosta města p. Ing. D. Ramzer plnit funkci starosty města, a to až do zvolení nového starosty.

Rada města po projednání souhlasila s proplacením zbývajících dvou dnů dovolené starostovi města.

Různé, připomínky a náměty

sportovní areál Smrk, demontáž prolézaček u ZŠ Husova (havarijní stav) a následné odstranění plechového plotu, zpracování nabídky kulturních pořadů ve městě, podpora kultury ve městě, kulturní koordinátor města, propagace města v regionálních přílohách, veřejně přístupný internet, možnost odesílání e-mailů z infoboxu, náplň Frýdlantského zpravodaje, průkazy členů zastupitelstva města, koncepce škol, přehled naplněnosti základních škol, zubní ordinace MUDr. Gürlicha, topení ve školských zařízeních během jarních prázdnin, služební cesta SDH Frýdlant do polského Biela

25.1.2007 9:19:02 | přečteno 1669x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load