ENDEFRRUPLNLSPIT

92/2006 - Zasedání městské rady

92. zasedání rady města - 18. 10. 2006

- Rada města po projednání odsouhlasila předložený návrh na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích automatů, který byl předem projednán na schůzce finančního výboru dne 9.10.2006.

Město dále rozděluje:

48.000,- Kč pro Římsko-katolickou církev, žádost č. 49
10.000,- Kč Český rybářský svaz dle žádosti č. 42
1.100,- Kč TJ Zora - zrakově postižení
10.000,- Kč Město Frýdlant - odměny pedagogům za pomoc při sběru tříděného odpadu ve školách

- Rada města vzala na vědomí plnění rozpočtu Města Frýdlant k 30. 9. 2006.

- Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 9/2006 ve výši příjmů i výši výdajů 635 tis. Kč a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

- Rada města po projednání souhlasila s prodejem automobilu Peugeot (sanita) SPZ 1L2 1014 prostřednictvím autobazaru.

- Rada města po projednání schválila Harmonogram prací k provedení inventarizací majetku města na rok 2006 a dále schválila složení dílčích inventarizačních komisí v zařízeních města včetně složení hlavní inventarizační komise.

- Rada města po projednání souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o vel. 1+0 v objektu č.p. 1243, ul. U Nemocnice, Frýdlant, se sl. Š. Polákovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2006 do 31. 12. 2006.

1.) Rada města po projednání schválila výměnu bytů číslo 43 za byt číslo 41 v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, paní Z. Křenařové.

2.) Rada města po projednání přidělila byt číslo 43 v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, paní F. Petrnouškové.

- Rada města vzala na vědomí dopis od starosty Města Raspenavy týkající se odvádění a čištění odpadních vod.

- Rada města vzala na vědomí statistiku Městské policie Frýdlant - přestupky za období 1 - 9/2005 a 1 - 9/2006.

- Rada města po projednání uložila řediteli SMF - zahradnictví zpracovat do konce roku 2006 pro fakturaci roku 2007 kalkulaci hodinové sazby za výkon dle skutečných nákladů.

- Rada města po projednání schválila znění dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2005 uzavřené mezi Městem Frýdlant a Severočeskou plynárenskou, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem týkajícího se snížení délky plynového potrubí a množství přípojek a z toho vyplývající nižší prodejní cenu plynárenského zařízení.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti obce baráčníků.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením 2. ročníku soutěže ve sběru tříděného odpadu pro školní rok 2006/2007.

Různé, připomínky a náměty

- problematika šikany na ZŠ, zabezpečení dvoru u ZŠ Husova, kolaudace zimního stadionu, ukončení rekonstrukce ul. Zámecká, zprovoznění výtahu na budově „B“ MěÚ, dokončení II. etapy parkových úprav u DPS Novoměstská, plánované úpravy městského parku

28.12.2006 14:27:41 | přečteno 1639x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load