ENDEFRRUPLNLSPIT

91/2006 - Zasedání městské rady

91. zasedání rady města - 4. 10. 2006

- Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant předloženou paní ředitelkou Mgr. Věrou Dunajčíkovou.

- Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o Základní škole praktické a Základní škole speciální Frýdlant předloženou paní ředitelkou Mgr. Alenou Erlebachovou.

- Rada města v působnosti Valné hromady spol. s r. o. Teplo Frýdlant vzala na vědomí zprávu o zajištění topné sezóny 2006 - 2007.

- Rada města v působnosti Valné hromady spol. s r. o. Teplo Frýdlant po projednání souhlasila s uzavřením pracovní smlouvy s panem J. Steklým na funkci ředitele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. na dobu určitou od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 s podmínkou vypsání výběrového řízení začátkem II. poloviny r. 2007 na tuto funkci.

- Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu o činnosti Poradního a setkávacího centra POSEC ve Frýdlantě v roce 2006.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o kontrolní činnosti odboru finančního v roce 2006.

Rada města:

- vzala na vědomí vyjádření ředitelky Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant.
- vyhověla v plném rozsahu námitkám ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.
- vzala na vědomí vyjádření ředitele BHF k protokolu .
- vyhověla v otázce bezhotovostní úhrady faktur dle návrhu BHF.
- doporučila úpravou rozpočtu rozdělit výdajovou položku - provozní dotace na položku provozní (5331) určenou na úhradu oprav bytového a nebytového fondu města a na položku investiční určenou k úhradě investice, současně provést i opravu v účetnictví BHF vyčleněním investic z nákladů, vyčleněním dotace od zřizovatele z tržeb a jejich proúčtování dle skutečnosti.
- uložila řediteli s. r. o. Teplo Frýdlant vypracovat vnitropodnikovou směrnici na vedení evidence využití služebních vozidel (kniha jízd).

- Rada města po projednání souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 32,6 m2 v přízemí objektu č.p.15, Kostelní ul., Frýdlant, s paní M. Schleichertovou, pojišťovací agentkou Allianz pojišťovny. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 11. 2006 do 31. 12. 2011.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej části p.p.č. 2613/3 o výměře cca 73 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Mánesova, Frýdlant.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej p.p.č. 4150/1 o výměře 1845 m2, k.ú. Frýdlant - Údolí (směr k rozhledně).

- Rada města po projednání pověřila místostarostu města podáním zprávy radě města ve věci zabezpečení opravy povrchu účelové komunikace v ul. Pod Rozhlednou - p.p.č. 2719/3, k.ú. Frýdlant.

- Rada města po projednání nesouhlasila s umístěním stánku občerstvení na parkovišti u pošty.

- Rada města po projednání souhlasila s úhradou nákladů na opravu mostu před řeku Smědou v ul. Úzká, Frýdlant, ve výši 6 652,- Kč.

- Rada města po projednání souhlasila s přidělením bytu ve snížené kvalitě o vel. 1+1, v ul. Míru č.p. 630, Frýdlant, paní K. Markové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007.

- Rada města po projednání souhlasila s projektem „Kaplička - sociální zařízení“ a uložila kanceláři úřadu podat v říjnu 2006 žádost o dotaci k Úřadu vlády ČR, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

- Rada města po projednání souhlasila se zřízením nocležny pro bezdomovce v objektu č.p. 476, ul. ČSA, Frýdlant.

- Rada města po projednání uložila vedoucí odboru sociálních věcí ustanovit zvláštního příjemce důchodu p. Petru Jančárkovi a zabezpečit jeho potřeby.

Různé, připomínky a náměty

povolení vjezdu pracovníků spol. Teplo Frýdlant s. r. o. do zákazových zón, kontroly odboru finančního ve spolupráci s finančním a kontrolním výborem, odkoupení ½ bývalé mlékárny

28.12.2006 14:25:28 | přečteno 1632x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load