ENDEFRRUPLNLSPIT

90/2006 - Zasedání městské rady

90. zasedání rady města - 20. 9. 2006

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městského informačního centra.

1. Rada města odložila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 224 o výměře 166 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. V Úvoze, u školní jídelny.

2. Rada města odložila vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 224 o výměře 166 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. V Úvoze, u školní jídelny.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy po 30. 9. 2006 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 81,26 m2, v II. NP objektu Fügnerova 1124, s MUDr. Z. Kopalem. Nájemné se stanovuje ve výši 320,- Kč/m2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5-ti let od 1.10.2006 do 30.9.2011.

1. Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytu o vel. 1+0, ul. Míru 176, Frýdlant, panu K. Barimu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.10.2006 do 31.12.2007.

2. Rada města odložila přidělení bytu o vel. 1+1, ul. Míru 630, Frýdlant.

- Rada města po projednání souhlasila s provedením instalace dopravního značení dle rozhodnutí Odboru vnitřních věcí a dopravy MěÚ Frýdlant, čj. 7088/2006/OVVD/Bu/MÚP 14). Instalaci provede Město Frýdlant.

- Rada města po projednání neodsouhlasila udělení výjimky pro vjezd a parkování vozidla na náměstí T.G.Masaryka, Frýdlant, pro firmu SEMPRO SŠL, spol. s r. o.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření - prodloužení nájemních smluv stávajícím nájemcům nebytových prostor v objektu č.p. 1124, Fügnerova, Frýdlant a to MUDr. Z. Oborníkové a Mgr. R. Juřinovi. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou od 1.10.2006 za stávajících podmínek.

1. Rada města po projednání předloženého materiálu stanovila ředitelkám školy a školských zařízení zřizovaných Městem Frýdlant, v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odměny za rok 2006 ve výši dle důvodové zprávy, které budou vypláceny do koce roku 2006.

2. Rada města po projednání souhlasila se zvýšením osobního příplatku ředitelce Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, ve výši dle důvodové zprávy, s účinností od 1.9.2006.

- Rada města po projednání schválila zaplacení členského příspěvku za rok 2006 ve výši 500,- Kč občanskému sdružení „Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko“.

- Rada města po projednání vzala na vědomí žádost firmy B&F, spol. s r. o. o prodloužení termínu dokončení stavby a souhlasila s podepsáním dodatku č. 1 (oprava fasády SV strany radnice).

- Rada města vzala na vědomí přehled investičních akcí v roce 2006.

- Rada města po projednání schválila mandátní smlouvu s panem Olegem Fichtnerem o provádění odborného stavebního dozoru při rekonstrukci sociálního zázemí v kempu a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání souhlasila s podáním žádosti na projekt POSEC do grantového schématu Libereckého kraje. V případě přidělení dotace na období říjen 2006 - březen 2008 garantuje finanční krytí projektu do výše 1 600 tis. Kč.

- Rada města po projednání a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek souhlasila s přidělením veřejné zakázky „Výstavba sociálního zařízení autokempu ve Frýdlantu“ firmě KVAPRO, spol. s r. o. a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání revokovala část svého usnesení č. 1641/06 ze dne 19.7.2006, zrušila se část věty „uzavřenou mezi Městem Frýdlant a Karlem Vorlíčkem, bytem Dlouhá 12, Frýdlant“.

Různé, připomínky a náměty

- oslavy k výročí zprovoznění tenisových kurtů (30.9.2006), hasičská soutěž „Štít Města Frýdlantu“ (30.9.2006), reklamace závad v centrální kuchyni, projednávání jízdních řádů (27.9.2006), komunální volby (20. - 21. 10. 2006)

28.12.2006 14:22:33 | přečteno 1653x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load