ENDEFRRUPLNLSPIT

89/2006 - Zasedání městské rady

89. zasedání rady města - 6. 9. 2006

- Rada města po projednání odsouhlasila zvýšení vstupného do frýdlantského Betléma následujícím způsobem:

důchodci a děti do 15 let - 5,- Kč
dospělí - 10,- Kč

- Rada města vzala na vědomí informaci vedoucího odboru kultury o průběhu Programu regenerace městských památkových zón a reservací v roce 2006 a odsouhlasila předložení změn v tomto programu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

- Rada města odsouhlasila změnu odvodu odpisů Služeb Města Frýdlantu do rozpočtu města. Poslední částka splatná za r. 2007 ve výši 150 000,- Kč bude rozložena do dvou rovnoměrných splátek na r. 2007 a r. 2008 z důvodu neschopnosti Služeb Města Frýdlantu vytvořit dostatečné zdroje pro tento odvod v investičním fondu organizace. Tato změna bude začleněna do rozpočtového provizoria na r. 2007 a do rozpočtového výhledu na r. 2008 a předložena zastupitelstvu města ke schválení.

- Rada města vzala na vědomí úpravu rozpočtu r. 2006 a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města na jeho dalším zasedání.

- Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 6-8/2006 ve výši příjmů i výdajů 1 489 tis. Kč a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

- Rada města po projednání vzala na vědomí přehled nedoplatků ke dni 31. 7. 2006.

- Rada města projednala zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací a hospodaření organizace Teplo s. r. o. za I. pololetí 2006 a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

- Rada města vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 6. 2006.

- Rada města po projednání přidělila byt v Domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova 302, Frýdlant paní A. Ferjenčíkové.

- Rada města odsouhlasila přidělení příspěvků z VHP dle návrhu finančního výboru a žádost č. 3. doporučila ke schválení zastupitelstvu.

1. Občanské sdružení frýdlatnských romů 1.200,- Kč
2. Kulturní sdružení Frýdlant ( jazzová dílna) 5.000,- Kč
3. Náboženská obec Církve československé (oprava kostela) 77.554,- Kč

- Rada Města pozastavila výplatu odměny udělenou řediteli Služeb Města Frýdlantu dle usnesení rady města č. 1661/06 až do doby vytvoření dostatečných peněžních zdrojů pro výplatu odměny.

- Rada města po projednání a zanesení připomínek odsouhlasila návrh obecně závazné vyhlášky č. 47/9/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města.

- Rada města souhlasila s tím, že majetek města (nemovitosti), který nyní užívá zdravotnické zařízení Nemocnice Frýdlant s. r. o., IČ 473 11 576, zůstane v užívání (pronájmu) pro veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, které vznikne ze společnosti Nemocnice Frýdlant s. r. o. v souladu s ustanovením § 40 a násl. zák. č. 245/2006 Sb..

- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. pro Svazek obcí Smrk na projekt „Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska“ v rámci programu INTERREG IIIA ve výši 471 486,75 Kč se splatností jednou mimořádnou splátkou po obdržení dotace nejpozději do 31. 12. 2007. Úvěr bude zajištěn ručitelským prohlášením všech členů svazku. Rada města doporučila zastupitelstvu města revokovat jeho usnesení č. 288/06 ze dne 22. června 2006.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor o výměře 81,26 m2 v ul. Fügnerova 1124, Frýdlant. Uvolněná ordinace po MUDr. Samkovi.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu prodejů formou obálkové metody, u kterých vypršel termín podání obálek dne 31. 8. 2006.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu převodu pozemků z PF-ČR do vlastnictví města.

- Rada města po projednání schválila přidělení realizace oplocení zahrady u č.p. 907, ul. Mládeže, Frýdlant firmě KARO a pověřila místostarostu jednáním.

Různé, připomínky a náměty

- odkup areálu bývalé mlékárny, závada na nerezovém kotli v centrální jídelně, osazení chlazení na zimním stadionu, rekonstrukce ZŠ Purkyňova, ul. Purkyňova a ul. Zámecká, výzva hokejistům na pronájem zimního stadionu, výstavba chodníků u stavby LIDLu

28.12.2006 14:20:29 | přečteno 1652x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load