ENDEFRRUPLNLSPIT

88/2006 - Zasedání městské rady

88. zasedání rady města - 23. 8. 2006

1) Rada města po projednání nesouhlasila s nabídkou na propagaci v publikaci o Libereckém kraji, kterou vydá v lednu 2007 s.r.o. Aspida.

2) Rada města po projednání souhlasila s nabídkou na propagaci v publikaci Severní Čechy-východ, kterou vydá Česká turistika s.r.o..

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města souhlasit se zahájením vytváření Komunitního plánu sociálních služeb Města Frýdlant a nominovat do školení triád tyto osoby: Ing. Sochová, pí Crhová, pí Bláhová.

- Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č. 2060/6, p.č. 2060/4, p.č. 2060/8 a p.č. 2060/10, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v lokalitě „Na Cikánce - Větrov“, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 318,69 m2 v II. NP - OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant - bývalá prodejna elektro s pí Kiliánovou. Nájemné se stanovuje ve výši 400,- Kč/m2 za prodejní prostory a 150,- Kč/m2 za skladové prostory. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5-ti let od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2011.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 50/2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, o výměře 830 m2, do vlastnictví pí L. Plachecké.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 2342, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 156 m2, do vlastnictví MUDr. P. Kořínka. Pozemek se nachází mezi č.p. 1016 a č.p. 1034.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 714/2, k.ú. Frýdlant, o výměře 187 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana V. Nohejla. Pozemek se nachází v ul. Raisova za č.p. 760, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 2581/1 o výměře 681 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Polní, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 1051/11 o výměře 85 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská za čp. 1267, Frýdlant.

- Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1167 o výměře 147 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází u zimního stadionu, Frýdlant.

- Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2197/13 o výměře 416 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v blízkosti ul. Jiráskova, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 182/69 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází u prodejního stánku - prodejna potravin v ul. Sídlištní, Frýdlant.

- Rada města po projednání revokovala své usnesení č. 1583/06 ze dne 7.6.2006.

- Rada města po projednání odsouhlasila stanovisko BHF- ohledně úhrady nákladů a termínu realizace rekonstrukce nebytových prostor v přízemí objektu čp.74, nám. T.G.Masaryka, Frýdlant pronajatých České pojišťovně, a.s.

- Rada města po projednání odsouhlasila podání nabídky na odkoupení ideální 1/2 nemovitého majetku areálu bývalé mlékárny ve Frýdlantě a areálu bývalé zrárny sýrů ve Frýdlantě pod zámkem dle návrhu.

- Rada města po projednání vzala na vědomí návrh OSUŽP-pana Tomáše Cýruse ohledně řízení o vydání povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřeviny rostoucí mimo lesa p.p.č. 280/1 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu a pro vydání konečného rozhodnutí v této věci pověřila odbor majetkosprávní vydat orgánu ochrany přírody souhlasné stanovisko k užívání pozemku p.č.289, k.ú. Albrechtice u Frýdlant pro umožnění náhradního přístupu k sousedícím nemovitostem. Podmínky pro užívání tohoto pozemku stanoví OMS ve spolupráci s místostarostou města.

- Rada města vzala na vědomí průběžný stav plnění jmenovitých úkolů ředitele spol. Teplo Frýdlant s.r.o. p. Jaroslava Steklého.

1) Rada města vzala na vědomí stav plnění jmenovitých úkolů ředitele SMF - zahradnictví p. Lubomíra Brožíka.

2) Rada města snížila řediteli SMF za I. pololetní část odměny na 40%.

- Rada města vzala na vědomí průběh plnění jmenovitých úkolů ředitele Bytového hospodářství Frýdlant p. Jiřího Havla.

- Rada města po projednání schválila smlouvu s firmou J. Vorlíček na opravu střechy na budově centrální kuchyně a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání schválila složení akcí v jednotlivých kapitolách rozpočtu a pověřila místostarostu realizací probíhajících a připravených akcí.

- Rada města odsouhlasila záměr na předložení dvou žádostí o nadační příspěvek Nadace PROMĚNY, kde finanční spoluúčast města se uskuteční jen za předpokladu, že projekty budou schváleny a finančně podpořeny (v programu B/Obnova - 60 % podíl nadace, 40 % město a v programu C/Stezky 50 % podíl nadace a 50 % města vč. VFS z celkových uznatelných nákladů). Rada města souhlasila se záměrem úpravy sídlištích ploch v I.etapě a parku DPS ve Frýdlantě.

- Rada města odsouhlasila znění programového prohlášení v kapitole Životního prostředí.

- Rada města v působnosti Valné hromady spol. Teplo Frýdlant s.r.o. souhlasila s parkováním služebního vozidla Renault Kango, SPZ 1L6 4518, po dobu topné sezóny, v místě bydliště ředitele spol. Teplo Frýdlant s.r.o..

- Rada města projednala předloženou žádost o dotaci MPSV na podporu činnosti POSECu a SSP v roce 2007 a souhlasila s její realizací.

- Rada města po seznámení s výší pohledávek firmy TISS - Ing. M. Tichý uložila starostovi města a jednateli spol. Teplo s.r.o. p. J. Steklému učinit neodkladně právní kroky navazující na stávající platební příkaz k úhradě z dubna 2006. Dále rada města odsouhlasila uvolnění dodávek tepla pro teplou užitkovou vodu minimálně do začátku topné sezóny. Další postup bude stanoven dle hrazení závazku.

Různé, připomínky a náměty

- Slezan Frýdek-Místek a.s. - stanovisko SČOV, žádost o finanční příspěvek - 2. etapa oprav střechy kostela Krista Spasitele ve Frýdlantě , DPS - zástup vedoucí pí Dřevínková

28.12.2006 14:17:25 | přečteno 1954x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load