ENDEFRRUPLNLSPIT

86/2006 - Zasedání městské rady

86. zasedání rady města - 28. 6. 2006

- Rada města po projednání odsouhlasila variantu č. 1 návrhu řešení dopravní situace na náměstí TGM ve Frýdlantě.

- Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 53/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází v okolí č. e. 63 v Albrechticích - Filipov.

- Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 1765 o výměře 84 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v okolí křižovatky ulic Dlouhá a Dětřichovská, Frýdlant.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 1133/2 o výměře 18 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví manželů E. a V. Kašíkových.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 19, o výměře 1030 m2, p.p.č. 20/1, o výměře 595 m2 a p.p.č. 57/4, o výměře 949 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví paní L. Severové.

- Rada města po projednání odsouhlasila zprávu k usnesení rady města č. 1383/06 (o vyjednání zabezpečení přístupu v ulici Luční, Frýdlant) a odsouhlasila provedení usnesení rady města č. 1382/06.

- Rada města po projednání neodsouhlasila odkup pozemku p.č. 493, o výměře 345 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Stavo Frýdlant, a. s. v likvidaci do vlastnictví Města Frýdlantu.

- Rada města po projednání upravila vyhlášení záměru na prodej areálu bývalé mateřské školy, ul. Komenského, Frýdlant (budova čp. 683 včetně pozemku p.č. 1349, o výměře 408 m2, budova bez čp. včetně pozemku p.č. 1437, o výměře 290 m2, pozemek p.č. 1348, o výměře 1175 m2, pozemek p.č. 1346, o výměře 1424 m2 a pozemek p.č. 1351/1, o výměře 832 m2, vše k.ú. Frýdlant) a to v rozsahu: forma: obálková metoda, minimální cena 2 200 tis. Kč, podmínka nezbourání přední budovy, složení jistiny ve výši 200 tis. Kč, obálky doručit do 31. 8. 2006.

- Rada města po projednání odsouhlasila proplacení části nákladů na zhotovení plotu mezi ZŠ Purkyňova a objektem čp.1104, Frýdlant, panu J. Tůmovi, ve výši 15.000,-Kč.

- Rada města vzala na vědomí zprávu předsedy představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. o možném řešení hospodaření s odpadními vodami na území Města Frýdlant.

- Rada města se seznámila se záměrem Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. ohledně zacházení s odpadními vodami a odsouhlasila uzavření mandátní smlouvy na zabezpečení nutné dokumentace k podání projektu na kohezní fondy a pověřila starostu jednáním ohledně pozemků nutných k realizaci projektu.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti pověřeného úřadu III. stupně za období leden - květen 2006 předloženou paní tajemnicí Ing. Veronikou Bubeníčkovou.

- Rada města po projednání schválila plán činnosti rady města na II. pololetí 2006.

- Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení pracovní smlouvy s panem M. Kyselou, asistentem místostarosty a projektovým manažerem do 30. června 2007.

- Rada města po projednání schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci ZŠ Husova s panem M. Vavruškou a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání schválila jako vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce kondenzační strany chladícího zařízení a využití odpadního tepla na zimním stadionu ve Frýdlantu“ firmu ČKD Chlazení a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření dohody o spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky při přípravě výstavy „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“, která se uskuteční ve dnech 15.11.2007 - 15.2.2008 v galerii Valdštejnské jízdárny.

- Rada města po projednání neodsouhlasila odpuštění dlužného nájemného panu J. Ducháčovi.

- Rada města projednala dopis paní M. Bariové a pověřila starostu odpovědí.

- Rada města po projednání neodsouhlasila žádost pana Ing. P. Kordíka o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v nákupním středisku Sever, TGM 1385, Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí informační zprávu o stavu stomatologické péče ve Frýdlantě a pověřila starostu jednáním s MUDr. Z. Čelišovou.

- Rada města po projednání schválila služební cestu Bc. L. Zelenky, vedoucího Odboru kultury MěÚ Frýdlant, do polské Lubaně dne 4. 7. 2006 a služební cestu Bc. L. Zelenky, vedoucího Odboru kultury MěÚ Frýdlant a p. M. Kysely, asistenta místostarosty, do německého Kodersdofu dne 6. 7. 2006.

Různé, připomínky a náměty

- založení s. r. o. Školní statek (pod správou KÚLK), EIA - sportoviště + koupaliště, úprava povrchu v jabloňové aleji pod Supím vrchem, zasedání výběrové komise - alej v městském parku

28.12.2006 14:08:46 | přečteno 1390x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load