ENDEFRRUPLNLSPIT

84/2006 - Zasedání městské rady

84. zasedání rady města - 7. 6. 2006

- Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 4-5/2006 ve výši příjmů 1 179 tis. Kč a ve výši výdajů 952 tis. Kč a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o postupu pořizování Změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant.
2. Rada města odsouhlasila projednání problematiky silničního obchvatu Frýdlantu s návrhem na vyloučení řešení „Západního obchvatu Frýdlantu silnice I/13“ v zastupitelstvu města 15. 6. 2006 za účasti Ředitelství silnic a dálnic.
3. Rada města pověřila v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 221/05 bod č. 3 odbor stavebního úřadu a životního prostředí vypracováním dohod o úhradě nákladů na pořízení Změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant s fyzickými a právnickými osobami, jejichž potřebou bylo pořízení změny vyvoláno.

- Rada města v působnosti Valné hromady spol. Teplo Frýdlant s. r. o. odsouhlasila prodloužení doby ohřevu teplé vody do 00 hod. s tím, že do 10. 9. 2006 situaci vyhodnotí jednatel společnosti pan Jaroslav Steklý.

- Rada města v působnosti Valné hromady spol. Teplo Frýdlant s. r. o. odsouhlasila použití výnosů ze zisku za rok 2005 na pokrytí oprav havarijního stavu kotle K4.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 17,5 m2 v přízemí objektu č.p. 824, ul. Železná, Frýdlant, s obchodním zástupcem stavební spořitelny Modrá pyramida, a. s., Liberec, paní D. Marečkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2006 na dobu určitou 5-ti let.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej objektu č.p. 406 včetně pozemku p.č. 456/1, ul. ČSA, Frýdlant, za podmínek: prodej formou obálkové metody, min.vyvolávací cena 2 mil. Kč, složení jistiny ve výši 200 tis. Kč, obálky s cenovou nabídkou doručit na odbor majetkosprávní do 31.8.2006 do 1200 hod.

1. Rada města po projednání odsouhlasila ukončení nájemního vtahu na pronájem nebytových prostor ve II. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant, s firmouUbisoft s. r. o., dohodou k 31. 5. 2006.

2. Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor ve II. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385.

3. Rada města po projednání odsouhlasila uzavření prozatímní nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ve II. patře OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant, s firmou Qualisoft, s. r. o., na dobu určitou 3 měsíce od 1. 6. 2006 do 31. 8. 2006.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 1769 o výměře cca 160 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant do vlastnictví pana J. Bílého.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 2310, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 1 000 m2 do vlastnictví pana M. Jirouška.

- Rada města po projednání upravila vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2394 - části 1 o výměře 920 m2 a části 2 o výměře 800 m2, k.ú. Frýdlant a to formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou 200,- Kč/m2, obálky doručit nejpozději do 31. 8. 2006 na odbor majetkosprávní do 12:00 hod..

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod objektu čp.3025 včetně pozemku p.č. 1896 o výměře 1409 m2 a části pozemku p.č. 1897 o výměře cca 2500 m2, vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy Ravitex, s.r.o.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1160/3 o výměře 225 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana M. Korsowského.

- Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytu o velikosti 1+1, Školní 1189, Frýdlant sl. P. Kissové, na dobu určitou od 1.7.2006 do 31.12.2006.

- Rada města po projednání odsouhlasila změnu nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+0, U Nemocnice 1243, Frýdlant, s MUDr. S. M. S. Janvekar, z doby určité na dobu neurčitou.

- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit na příští volební období stejný počet členů zastupitelstva města jako ve volebním období 2002 - 2006 - 21 členů.

- Rada města odsouhlasila přechod výkonu funkce opatrovníka pana L. Hrona z Města Frýdlant na paní J. Bělotovou.

- Rada města vzala na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za r. 2005, jakož i zprávu o přezkumu hospodaření DSO provedenou Krajským úřadem Libereckého kraje dle zákona č. 420/2004 a doporučila tyto údaje předložit k projednání Zastupitelstvu Města Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila přihlášení Města Frýdlant do školení triád pro přípravu komunitního plánu sociálních služeb. Školení bude zahájeno v 2. pololetí 2006.

- Rada města po projednání schválila návrh na změnu rozpočtu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant, navýšení o 40 000,- Kč na rekonstrukci systému varování obyvatelstva ve Frýdlantu.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině č. j. 54/05 ze dne 29. 9. 2005 Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, kterým se doplňuje vymezení okruhu doplňkové činnosti: „Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“, s účinností od 1. 7. 2006.

- Rada města po projednání schválila zadání zpracování projektové dokumentace na ul. Mládeže a Lužická firmě ALB plus a ul. Bezručova firmě Pragoprojekt. Rada města pověřila místostarostu jednáním s výše uvedenými firmami.

- Rada města po projednání odsouhlasila nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Renault Midlum 4x4 pro potřeby SDH Frýdlant.

1. Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit partnerskou smlouvu mezi Městem Frýdlant a Svazkem obcí SMRK v rámci projektu „POZNEJTE FRÝDLANTSKO“, jehož je svazek obcí předkladatelem do III. kola výzvy grantového schématu SROP - Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor.

2. Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit platbu mimořádného členského příspěvku pro Svazek obcí SMRK ve výši 5 000,- Kč na člena svazku s termínem splatnosti do 30. 6. 2006. Mimořádný členský příspěvek je placen v souladu s čl. XVI. odst. 3) stanov a je určen k zajištění nutné základní administrativy spojené s fungováním svazku pro rok 2006.

3. Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru pro Svazek obcí SMRK na projekt „Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska“ v rámci programu INTERREG IIIA ve výši 580 900,- Kč se splatností od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2007. Úvěr bude zajištěn ručitelským prohlášením všech členů svazku.

- Rada města vzala na vědomí informaci o plánovaných Slavnostech sýra, které se budou konat 1. září 2006 ve Frýdlantě.

Různé, připomínky a náměty

- zapůjčený radar pro městskou policii, exekuce - Kordík, zřízení počítačové učebny pro potřeby skládání řidičských zkoušek, plánované akce - rekonstrukce škol, služební cesta starosty a místostarosty do Frýdlantu nad Ostravicí

28.12.2006 14:04:39 | přečteno 1857x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load