ENDEFRRUPLNLSPIT

83/2006 - Zasedání městské rady

83. zasedání rady města - 24. 5. 2006

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru kultury předloženou vedoucím odboru Bc. Luďkem Zelenkou a uložila starostovi, místostarostovi a vedoucímu odboru kultury do konce června t.r. rozhodnout o umístění neuskladněného depozitáře muzea.

- Rada města po projednání schválila odpis nedobytných pohledávek dle přiloženého seznamu, pohledávku nad 20 000,- Kč doporučuje ke schválení zastupitelstvu města.

- Rada města po projednání odsouhlasila předložený návrh na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích automatů, který byl předem projednán na schůzce finančního výboru dne 15. 5. 2006.

- Rada města vzala na vědomí závěry auditu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

- Rada města se seznámila s důvody založení o. s. Patrioti, stanoviskem odboru školství Libereckého kraje a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 19, 20/1, 28/1, 57/4 a části 56, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, o celkové výměře 7820 m2, za minimální cenu 200,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v osadě Filipov.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 157/2 o výměře 90 m2 a p.p.č. 158 o výměře 255 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana R. Martinčeka, V Horkách 108/13, Liberec 9.

- Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytů:

- byt o vel. 1+0, Kodešova 207, Frýdlant, přidělit paní A. Hájkové

- byt o vel. 1+1, Děkanská 75, Frýdlant, přidělit paní V. Peškové, v případě odmítnutí nabídnout byt paní Š. Čubové

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor o výměře 17,5 m2, v přízemí objektu č.p. 824, ul. Železná, Frýdlant.

- Rada města se seznámila s doručenými nabídkami na koupi areálu MŠ Komenského, Frýdlant a rozhodla pozvat si na příští zasedání rady města jednotlivé uchazeče k podrobnějšímu projednání jejich záměru.

- Rada města vzala na vědomí informace o připravovaných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předložené tajemnicí MěÚ Frýdlant paní Ing. Veronikou Bubeníčkovou.

- Rada města vzala na vědomí stav investičních akcí předložený místostarostou panem Jaroslavem Vančurou.

- Rada města po projednání schválila složení výběrových komisí na akce:

1. chlazení zimního stadionu
2. rekonstrukce sociálního zařízení v kempu
3. ošetření aleje v městském parku

Různé, připomínky a náměty

- dodávky teplé vody v nočních hodinách - otázka anonymní stížnosti, 9.6. slavnostní otevření nové budovy MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, nabídka hokejového utkání mezi herci (Poslední sezóna) a HC Frýdlant, 21.-24.7. setkání Frýdlantů v Mieroszowě, závěr z auditu Centrální školní jídelny za rok 2005, pronájem autobusového nádraží, požadavky Klubu turistů Frýdlant, dodávka tepla pro přípravu užitkové vody v OPS objektů CZT

28.12.2006 14:01:16 | přečteno 1607x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load