ENDEFRRUPLNLSPIT

82/2006 - Zasedání městské rady

82. zasedání rady města - 10. 5. 2006

- Rada města vzala na vědomí seznam předložených projektů v roce 2006 s celkovým rozpočtem 6 010 520,- Kč, kde spoluúčast města činí 3 535 540,- Kč.

- Rada města po projednání změny pracovní smlouvy vedoucí POSECu odsouhlasila variantu A.

- Rada města na základě smlouvy uzavřené mezi Městem Frýdlant a Obcí Pertoltice přidělila byt č. 4, Novoměstská 1065, Frýdlant, panu A. Briestenskému.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě přednesenou panem kpt. Josefem Koškem - vedoucím OO PČR Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkoprávního předloženou vedoucím odboru panem Stanislavem Kvapilem.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej částí p.p.č. 2394 o výměře cca 1 000 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v blízkosti ul. K. Světlé, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 2310 o výměře cca 1 000 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 1769, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 160 m2. Pozemek se nachází v okolí křižovatky ul. Dlouhá a Dětřichovská.

-Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 19, 20/1, 28/1, 56 a 57/4, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, o celkové výměře 7 820 m2. Pozemky se nacházejí v osadě Filipov.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 504/3 o výměře cca 250 m2, části p.p.č. 504/1 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 490/2 o výměře cca 100 m2, vše k.ú. Frýdlant, firmě REWENTA Fond 7, s. r. o..

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 1133/2, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 18 m2, do vlastnictví paní Š. Kravarové.

- Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej objektu č.p. 406, ul. ČSA, Frýdlant.

- Rada města ve funkci zřizovatele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant souhlasila s umístěním části prostor v DDM - ul. Mládeže 907, Frýdlant - pro ICM (informační centrum mládeže).

1. Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem řadové garáže č. 1 v ul. Družstevní Frýdlant.

2. Rada města po projednání odsouhlasila uzavření prozatímní nájemní smlouvy na pronájem řadové garáže č. 1 v ul. Družstevní Frýdlant s panem Dvořákem V., od 15.5.2006 do 22.6.2006.

- Rada města se rozhodla pozvat pana J. Mráze staršího na 83. zasedání rady města dne 24.5.2006.

- Rada města po projednání odsouhlasila přijetí daru (sochy Piety s podstavcem) od pana RNDr. Ba Tich Phama a zařazení tohoto objektu do majetku Města Frýdlantu.

- Rada města po projednání schválila znění smlouvy s firmou MSV Liberec na realizaci osobního výtahu v budově „B“ MěÚ Frýdlant a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání schválila výstavbu zpevněné plochy v ul. Lužická (před nemocnicí).

Různé, připomínky a náměty

- otevření komunikace přes Souš (12.5.06), oslavy 60. výročí hasičů v Siekierczině (14.5.06), oslavy Dnů Evropy ve Lwówecku (19.5.06) a v Lubani (20.5.06), Valdštejnské slavnosti v Jičíně (20.5.06), úprava travnatých ploch v parku, výměna řídící jednotky zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti

28.12.2006 13:59:22 | přečteno 1500x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load