ENDEFRRUPLNLSPIT

80/2006 - Zasedání městské rady

80. zasedání rady města - 12. 4. 2006

- Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 1-3/2006 ve výši příjmů 2 080 tis. Kč a ve výši výdajů 2 031 tis. Kč a doporučuje je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za období leden - březen 2006.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant v roce 2005.

- Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu o činnosti střediska sociální péče za rok 2005.

- Rada města po projednání přidělila byt č. 30 v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlantě, manželům Růžičkovým.

- Rada města po projednání odsouhlasila, aby byly Zastupitelstvu Města Frýdlant předloženy ke schválení varianty finančních příspěvků z programu regenerace městské památkové zóny pro rok 2006 zpracované odborem kultury MěÚ. Zároveň rada města doporučila, aby byl k projednání příslušného bodu v zastupitelstvu přizván majitel objektu čp. 73.

- Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o účasti Města Frýdlant na žádosti o dotaci do SROP - Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor, který bude podávat svazek obcí SMRK.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant předloženou ředitelkou školy paní Mgr. Věrou Dunajčíkovou.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o SpŠ Frýdlant předloženou ředitelkou školy paní Mgr. Alenou Erlebachovou.

1. Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 2784/1 o výměře 5 945 m2, k.ú. Raspenava, s panem J. Kovalcem (Autodoprava, zemní a stavební práce). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

2. Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 2784/1 o výměře 5 945 m2, k.ú. Raspenava, do vlastnictví pana J. Kovalce (Autodoprava, zemní a stavební práce).

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 157/2 a p.p.č. 158, k.ú. Frýdlant, o celkové výměře 345 m2. Pozemky se nacházejí v okolí č.p. 626.

- Rada města po projednání odložila záměr na odkoupení části p.p.č. 2249/1 z vlastnictví paní A. Horváthové do vlastnictví Města Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Luční u MŠ Jiráskova.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 378/5, o výměře 41 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. ČSA u objektů č.p. 66, 67 a 388.

1. Rada města po projednání neodsouhlasila žádost o poskytnutí příspěvku na materiál na obnovu a rekonstrukci chodníku v ul. Vančurova před č.p. 782, Frýdlant, pro pana Michala Nováka, Vančurova 782, Frýdlant.

2. Rada města po projednání neodsouhlasila žádost o poskytnutí příspěvku na materiál na koupi silničních žlabů a cementu pro svedení dešťových vod do kanalizace, pro manžele Liškovi, Kodešova 223, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila zřízení vyhrazeného parkoviště pro paní A. Knejpovou. Žadatelka je držitelkou průkazu ZTP/P.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření komisionářské smlouvy na rok 2006 mezi Městem Frýdlant a Tenisovým klubem Frýdlant pro zajištění provozu Dětského dopravního hřiště ve Frýdlntě.

- Rada města po projednání schválila výběrovou komisi na nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 24 pro potřeby SDH Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o sezóně 2005/2006 na zimním stadionu předloženou místostarostou p. Jaroslavem Vančurou.

- Rada města po projednání v souladu s ustanovení § 144 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) odsouhlasila stanovení kapacity Domu dětí a mládeže, ul. Mládeže 907, Frýdlant, na 1030 žáků.

- Rada města odsouhlasila návrh změny rozpočtu projektu Rozvoj Poradního a setkávacího centra POSEC.

- Rada města projednala předkládaný projekt „POSEC - Poradenství rodinného psychologa“ a souhlasí s jeho realizací.

- Rada města vzala na vědomí harmonogram oprav komunikací předložený p. místostarostou.

- Rada města vzala na vědomí plán rekonstrukce těles veřejného osvětlení předloženýp. místostarostou.

- Rada města odsouhlasila zahraniční cestu p. Vančury do Rakouska ve dnech 19. - 21. 5. 2006 v rámci delegace Libereckého kraje. Cestu hradí Liberecký kraj.

- Rada města odsouhlasila zahraniční cestu p. Wurma a Bc. Zelenky dne 24.4.2006 do Lwóweku.

- Rada města po projednání odsouhlasila účast žáků ZUŠ Frýdlant na koncertu v polském Lwóweku v rámci proiektu „My a Evropa“ (INTERREG), náklady na dopravu uhradí město.

Různé, připomínky a náměty

- projednávání finančních příspěvků ve finančním výboru (15.5.2006), „Den zdraví“ v POSECu, nové www města a MěÚ, zaregistrování domény „eu“, závěry z jednání ohledně železničních přejezdů, nesouhlas s návštěvou nesvéprávného p. Jančárka, Valdštejnské slavnosti v Jičíně, závěry kontrolního výboru ve věci používání služebních automobilů

28.12.2006 13:52:29 | přečteno 1445x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load