ENDEFRRUPLNLSPIT

79/2006 - Zasedání městské rady

79. zasedání rady města - 29. 3. 2006

- Rada města po projednání vzala na vědomí přehled nedoplatků ke dni 31. 12. 2005.

- Rada města projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení hospodářského výsledku u těchto organizací:

a) zisk Speciálních škol (celkem 1 791,50 Kč), částku 1 291,50 převést do rezervního fondu a 500,- Kč převést do fondu odměn (dle zákona 205/2000 Sb.)

b) ztrátu Služeb Města Frýdlantu ve výši 36 580,40 Kč evidovat jako nerozdělenou ztrátu z minulých let

c) ztrátu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ve výši 95 027,58 Kč evidovat jako nerozdělenou ztrátu z minulých let

d) ziskem vytvořeným s. r. o. Teplo naplnit rezervní fond (dle obchod. zákoníku do výše 10% základního kapitálu), další rozdělení zisku dle návrhu jednatele s. r. o. (viz. Výroční zpráva s. r. o. Teplo)

e) zisk Bytového hospodářství Frýdlant v celkové hodnotě 12 907,60 Kč bude převeden do rezervního fondu

f) zisk Školní jídelny ve výši 236 120,64 Kč převést do rezervního fondu, který si organizace vytvoří

- Rada města po projednání odsouhlasila metodiku odpisování v příspěvkových organizacích zřízených městem.

- Rada města po projednání odsouhlasila, aby Město Frýdlant prostřednictvím odboru kultury oslovilo Českou heraldickou a genealogickou společnost a požádalo o posouzení grafického řešení městského znaku. Zároveň pověřuje kancelář úřadu vypracováním pravidel pro používání městského znaku.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí předloženou vedoucí odboru paní Zdeňkou Prokopovou.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu bytového a nebytového fondu ve správě Bytového hospodářství Frýdlant předloženou ředitelem p. Jiřím Havlem a odborem majetkosprávním.

- Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 1167, k.ú. Frýdlant, o výměře 147 m2. Pozemek se nachází u zimního stadionu, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1133/2 o výměře cca 36 m2, k.ú. Frýdlant (pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant).

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 1159/5 a 1159/6, k.ú. Frýdlant, o celkové výměře 28 m2, do vlastnictví pana M. Korsowského.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 3354, o výměře 2706 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana R. Blažka.

- Rada města po projednání upravila podmínky záměru na prodej pozemků p.č. 4420/1, 4422 a 4419/3, k.ú. Frýdlant, o celkové výměře 13 724 m2 takto: forma výběru kupujícího se stanoví obálkovou metodou, vyvolávací cena 74 400,- Kč, nabídky doručit do 19. 4. 2006 na odbor majetkosprávní.

- 1. Rada města po projednání odložila žádost o poskytnutí příspěvku na materiál na obnovu a rekonstrukci chodníku v ul. Vančurova před č.p. 782, Frýdlant, pro pana Michala Nováka, Vančurova 782, Frýdlant.

- 2. Rada města po projednání odložila žádost o poskytnutí příspěvku na materiál na koupi silničních žlabů a cementu pro svedení dešťových vod do kanalizace, pro manžele Liškovi, Kodešova 223, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem nebytových (kancelářských) prostor o výměře 32,6 m2, v objektu č.p. 15, Kostelní ul., Frýdlant.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 1178, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 450 m2, do vlastnictví pana L. Horáka.

- Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 2310 o výměře cca 1 000 m2, k.ú. Frýdlant (pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant).

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2005 předloženou vedoucí odboru paní Helenou Kučerovou.

1.) Rada města po projednání přidělila byt č. 30 v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, manželům Buchelovým.

2.) Rada města po projednání přidělila byt v Domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova 302, Frýdlant, paní L. Kolmanové.

- Rada města po projednání uložila tajemnici MěÚ předložit zastupitelstvu města ke schválení navrženou úpravu výše odměn neuvolněných funkcionářů dle vládního nařízení č. 50/2006 Sb. s účinností od 1. 3. 2006.

- Rada města po projednání a zanesení připomínek odsouhlasila návrhy obecně závazných vyhlášek č. 45 - 46/7 - 8/2006 a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města.

- Rada města po projednání a zanesení připomínek odsouhlasila návrh vnitřní směrnice „Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu“, s účinností od 1. května 2006.

- Rada města po projednání schválila smlouvu s firmou Strabag, a. s. na rekonstrukci místní komunikace - ul. Purkyňova a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání odsouhlasila zplnomocnění vedoucí OSV pí Heleny Kučerové ve věci vyřízení žádosti o invalidní důchod pro nesvéprávného p. L. Hrona.

- Rada města po projednání schválila mandátní smlouvu s panem Olegem Fichtnerem o provádění odborného stavebního dozoru na stavebních úpravách objektu ZŠ Purkyňova - hlavní budova (výměna výplní otvorů a zateplení vnějšího pláště) a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání schválila mandátní smlouvu s panem Olegem Fichtnerem o provádění odborného stavebního dozoru při rekonstrukci místní komunikace - Purkyňova ulice, Frýdlant a pověřila místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání odsouhlasila výjezd do Friedlandu SRN - Dolní Sasko na halový turnaj měst „Friedland“. Seznam osob v důvodové zprávě. Pobyt hradí pořadatel turnaje - německá strana.

Různé, připomínky a náměty

- zasedání povodňové komise, zahájení prací na rekonstrukci Zámecké ulice, stav místních komunikací, kácení stromů ve městě (prodloužení lhůty), odsouhlasení termínu konání ZM (20.4.06)

28.12.2006 13:35:27 | přečteno 1480x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load