ENDEFRRUPLNLSPIT

78/2006 - Zasedání městské rady

78. zasedání - ; 1.3.2006

Rada města po projednání odsouhlasila poskytnutí přechodné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci SMF s návratností do konce května 2006.

Rada města po projednání odsouhlasila poskytnutí členského příspěvku na r. 2006 pro DSO Mikroregion Frýdlantsko.

Rada města projednala závěrečný účet města za rok 2005 a doporučuje tyto údaje předložit Zastupitelstvu Města Frýdlant ke schválení. Součástí závěrečného účtu jsou i rozpočtová opatření za 11 a 12/2005

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti bytové komise předloženou předsedou komise p. Miroslavem Burgrem.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemků: části pozemku p.č. 490/2 o výměře cca 100 m2, části pozemku p.č. 504/1 o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č. 504/3 o výměře cca 250 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí u Penny Marketu, Frýdlant.

Rada města po projednání upravila podmínky záměru na prodej pozemku p.č. 227 o výměře 642 m2, k.ú. Frýdlant takto: Forma výběru kupujícího: obálková metoda, vyvolávací cena 400,- Kč/m2, nabídky doručit do 19. 4. 2006.

1.) Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 2784/1, k.ú. Raspenava, o celkové výměře 5945 m2. Pozemky se nachází v areálu bývalé pískovny.

2.) Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 2784/1, k.ú. Raspenava, o celkové výměře 5945 m2. Pozemky se nachází v areálu bývalé pískovny.

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 466/1, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 150 m2, z důvodu plánované rekonstrukce ulice Zámecká a části ulice ČSA. Pozemek se nachází vedle čp. 411 v ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila odprodej osobních automobilů : - Škoda Felicia kombi 1,3, SPZ 29-63 a Škoda Felicia kombi 1,3, SPZ 62-52, prostřednictvím bazaru.

1.) Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytů:

- byt o vel. 1+1, ul. Školní, Frýdlant - přidělit paní Matouškové

- byt o vel. 1+2, ul. Sv. Čecha, Frýdlant - přidělit panu Matuchovi

- byt o vel. 1+0, Lužická, Frýdlant - přidělit panu Kubátovi - byt bude přidělen na dobu uričtou do 31. 12. 2006

2.) Rada města potvrdila rozhodnutí bytové komise prozatím nepřidělovat byt v přízemí objektu č.p. 630, ul. Míru, Frýdlant, vzhledem k jeho špatnému stavu.

3.) Rada města zamítla přidělení jedné místnosti sl. Tomášové, v objektu č.p. 476, ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města po projednání neodsouhlasila výměnu bytu mezi nájemcem pí Jiroutovou a paní Martinou Pěknou.

Rada města po projednání vzala na vědomí návrh na zřízení dvou bytových jednotek v přízemí objektu č.p. 304, Havlíčkovo nám., Frýdlant a uložila místostarostovi zabezpečit stavební dokumentaci pro další jednání.

Rada města vzala na vědomí zprávu o nákladech na zimní údržbu v měsíci lednu a únoru r. 2006 v porovnání s měsíci leden a únor r. 2005.

Rada města vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Městské policie Frýdlant za rok 2005.

Rada města po projednání odsouhlasila podání žádosti do Grantového fondu Libereckého kraje 2006, G-20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích „Dopravní bezpečnosti dětí na Frýdlantsku“.

Rada města po projednání odsouhlasila, aby Město Frýdlant vystavilo závaznou objednávku firmě ABF České Budějovice o účasti Města Frýdlant na tisku publikace „Regenerace prostoru - Proměny Libereckého kraje“. Zároveň pověřila vedoucího odboru kultury vypracováním příslušných textových a fotografických podkladů, které před odesláním zpracovateli předloží ke schválení radě města.

Rada města po projednání schválila smlouvu s firmou J. Vorlíček na rekonstrukci povrchu střechy přístavby MŠ Bělíkova a pověřila místostarostu jednáním.

Rada města po projednání schválila smlouvu s firmou J. Vorlíček na rekonstrukci rovné střechy přístavby ZŠ T. G. Masaryka a pověřila místostarostu jednáním.

Rada města po projednání schválila mandátní smlouvu s panem Olegem Fichtnerem o provádění odborného stavebního dozoru při rekonstrukci Zámecké ulice a pověřila místostarostu jednáním.

Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Horstav na opravu vnějšího pláště objektu č.p. 447 v Zámecké ul., Frýdlant a pověřila místostarostu jednáním.

Rada města projednala stížnost pana Bartoše a uložila starostovi města seznámit se závěry stěžovatele a ředitelku ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rada města vzala na vědomí podnět ze schránky důvěry a rozhodla o předání tohoto podnětu kontrolní komisi zastupitelstva města.

Rada města odsouhlasila proplacení režijních nákladů na úvodní konzultaci prováděnou Sdružením ochrany nájemníků SON pro nájemníky bytů pana Ing. Tichého (odpojení tepla).

Rada města po projednání schválila zakoupení internetové domény frydlant.eu.

Různé, připomínky a náměty

- rozvázání smlouvy mezi SMF - zahradnictví a SOUL Hejnice, platby za komunální odpad, odstranění „černých“ skládek, výtah na budově „B“ MěÚ Frýdlant, úprava platů neuvolněných ZM, narušená komunikace v ul. Bělíkova (pod kotelnou)

6.4.2006 11:28:53 | přečteno 1840x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load