ENDEFRRUPLNLSPIT

77/2006 - Zasedání městské rady

77. zasedání - ; 1.3.2006

Rada města vzala na vědomí dopis MV ČR o poskytnutí účelové dotace v rámci „investiční dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí na obnovu techniky“ ve výši 2 mil. Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky.

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření městských lesů předloženou správcem lesů panem Ing. Jiřím Pánkem.

Rada města vzala na vědomí výroční zprávu Poradního a setkávacího centra za rok 2005 předloženou vedoucí centra paní Ing. Jitkou Sochovou.

Rada města vzala na vědomí zprávu za rok 2005 týkající se veřejně prospěšných prací a alternativních trestů a pověřuje starostu, aby do konce dubna 2006 projednal s Probační a mediační službou otázku další spolupráce.

Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu o stavu provedení usnesení rady města č. 1249/05 ohledně pronájmů pozemků.

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej objektu č.p. 630, ul. Míru, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 1178, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Mlýnská, Frýdlant.

Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 1028/1, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 210 m2. Pozemek se nachází v okolí klubovny ČZS - zahrádkářská osada za nemocnicí, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej p.p.č. 4420/1 o výměře 10 559 m2, p.p.č. 4422 o výměře 516 m2 a p.č. 4419/3 o výměře 2 649 m2, vše lesní porost, k.ú. Frýdlant.

Rada města po projednání vzala na vědomí zprávu o stavu provedení inventur za rok 2005 předloženou odborem majetkosprávním.

Rada města vzala na vědomí informace o připravovaných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 předložené tajemnicí MěÚ Frýdlant paní Ing. Veronikou Bubeníčkovou.

Rada města po projednání schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o poskytování sociálních služeb mezi Městem Frýdlant a Obcí Pertoltice.

Rada města schválila definitivní znění návrhu obecně závazné vyhlášky č. 44/6/2006 o místním poplatku ze psů a ukládá tajemnici MěÚ Frýdlant předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města na dubnovém zasedání.

Rada města projednala nabídky na dodávku osobního automobilu pro potřeby odboru stavebního úřadu a životního prostředí a uložila vedoucímu odboru majetkosprávního předložit starostovi smlouvu na zakoupení vozidla ŠKODA FABIA AMBIENTE SEDAN, 1,4/74 kW.

Rada města schválila uzavření smlouvy mezi Městem Frýdlant a auditorkou paní Ing. Ivanou Schneiderovou a pověřuje starostu jejím podepsáním.

Rada města vzala na vědomí předložené písemné informace:

- zápis z jednání finančního výboru
- žádost ČIŽP o předání podnětů a informací - přeshraniční transport odpadů
- informace o ptačí chřipce pro veřejnost
- výsledky turnaje O pohár starosty města
- zpráva starosty ze služební cesty - Bystřice nad Pernštejnem (školní stravování)

Různé, připomínky a náměty
- stížnost p. Šilhána (vytápění ZŠ během prázdnin), výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Purkyňova, stížnost p. Bartoše

6.4.2006 11:28:02 | přečteno 1574x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load