ENDEFRRUPLNLSPIT

76/2006 - Zasedání městské rady

76. zasedání - ; 15.2.2006

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Frýdlant předloženou vedoucí odboru paní Jiřičkovou Zdeňkou.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti centrální školní jídelny předloženou ředitelkou paní Hanouskovou Jitkou.

- Rada města projednala rozpočet Města Frýdlant na rok 2006 jako schodkový, ve výši příjmů 174 399 tis. Kč a ve výši výdajů 191 290 tis. Kč včetně financování a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. Dále rada města schvaluje výši fondu na pohoštění 30 tis. Kč a darů ve výši 10 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu SPRÁVA.

- Rada města po projednání schválila na doporučení finančního výboru příspěvek pro neregistrované hokejisty ve výši 3 500,- Kč. Příspěvek je určen na nákup cen, provoz hokejové ligy a zajištění slavnostního vyhlášení výsledků v závěru sezóny.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu převodů pozemků z ČR - Pozemkového fondu na Město Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 1159/5 o výměře 15 m2 a p.p.č. 1159/6 o výměře 13 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nachází v ul. Fügnerova před č.p. 710.

- Rada města po projednání odsouhlasila, aby Město Frýdlant uzavřelo s paní Květou Vinklátovou na dobu určitou nájemní a komisionářskou smlouvu k činnosti Městského informačního centra. V souvislosti s tím stanovuje výši „čistého“ nájemného na prostory v přízemí domu čp. 99 na náměstí T. G. Masaryka ve výši 2100,- Kč/měsíc. Dále stanovuje příspěvek Města Frýdlant pro rok 2006 na činnost Městského informačního centra ve výši 120 tis. Kč, tato částka bude přehodnocena po termínu 31. 8. 2006.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit poskytování dotace na zajištění bydlení azylantů p. Gurdjyan v období od května 2005 do dubna 2010 v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím kraj na zajištění bydlení azylantů.

- Rada města po projednání nedoporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti na Podporu terénní sociální práce 2006 ve Frýdlantě, kdy požadovaná částka je 134 tis. Kč a spoluúčast Města Frýdlant je 84 613,- Kč, což je 63% z požadované částky.

- Rada města po projednání odložila schválení interní směrnice MěÚ Frýdlant - Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu.

- Rada města po projednání a zanesení připomínek odsouhlasila návrhe interní směrnice MěÚ Frýdlant č. 7/II/06 - Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. března 2006.

- Rada města po projednání a zanesení připomínek odsouhlasila návrhy obecně závazných vyhlášek č. 43/5/2006 a 44/6/2006 a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města.

- Rada města po projednání odsouhlasila zapojení Města Frýdlant do spolupráce nad přípravou podkladů pro přípravu komunitního plánu sociálních služeb na začátku 1. pololetí roku 2006 se společností Tima a obč. sdr. „D“ dle alternativy č. 2.

- Rada města se seznámila s dodatečně uplatněnými podněty na rozšíření změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant a souhlasí s předložením těchto podnětů na 20. jednání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 ke schválení za podmínky, že rozšířením rozsahu změny nebude zdržen postup prací na pořízení 3. změny.

- Rada města schválila předloženou výroční zprávu za rok 2005 o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1.) Rada města po projednání vzala na vědomí plnění jmenovitých úkolů ředitele SMF - zahradnictví pana Lubomíra Brožíka.
2.)Rada města neschválila doplacení odměny řediteli SMF - zahradnictví panu Lubomíru Brožíkovi z důvodu nesplnění hospodářského výsledku.

- Rada města odsouhlasila podání uvedených žádostí do Grantového fondu Libereckého kraje 2006, G-7 Program podpory ochrany přírody a krajiny a G-6 Program podpory ekologické výchovy a osvěty s celkovým rozpočtem 172 tis. Kč, kdy spoluúčast Města Frýdlant činí 17 200,- Kč.

- Rada města po projednání schválila výsledky výběrového řízení na akci „Oprava části fasády na severovýchodní straně radnice ve Frýdlantu“ a pověřila místostarostu jednáním.

Různé, připomínky a náměty
- vyjádření Krajské hygienické stanice Liberec k ZŠ a MŠ, žádost Krajské správa silnic LK k plánovanému kruhovému objezdu ve Frýdlantě, informace o založení Svazek obcí Smrk, předání dokončené rekonstrukce stavby Domu dětí a mládeže

Písemné informace
- zpráva BHF o stavu střech objektů v majetku města
- návrh zpracování Frýdlantského zpravodaje

6.4.2006 11:27:06 | přečteno 1617x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load