ENDEFRRUPLNLSPIT

75/2006 - Zasedání městské rady

75. zasedání - ; 1.2.2006

- Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o stávající topné sezóně přednesenou ředitelem spol. Teplo Frýdlant s. r. o. panem Jaroslavem Steklým.

- Rada města pověřila místostarostu a ředitele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. dopracováním dokumentace pro realizaci možné alternativy centrálního vytápění pro případ problémů s dodávkami plynu.

- Rada města vzala na vědomí předložený materiál k problematice alternativních zdrojů vytápění pro MŠ Sídlištní a pověřuje místostarostu a ředitele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. zpracováním dokumentace pro přípravu pilotního programu.

- Rada města vzala na vědomí plnění rozpočtu Města Frýdlant k 31. 12. 2005.

- Rada města doporučila zahrnout v případě přiznání dotace na požární cisternu tuto položku do kapitálového rozpočtu na rok 2006.

- Rada města po projednání vzala na vědomí návrh kapitálového rozpočtu pro finanční výbor, který se bude konat 6. 2. 2006.

- Rada města po projednání a zanesení připomínek souhlasila s návrhy obecně závazných vyhlášek č. 39 - 42/1 - 4/2006 a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 54,4 m2 v přízemí objektu 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant, s Krajskou nemocnicí Liberec - plicní ambulancí, Husova 10, Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2006 na dobu určitou 5-ti let. Cena pronájmu bude činit 360,- Kč/m2/rok.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 227 o výměře 642 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Husova, pod ZŠ Husova.

- Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 490/2 o výměře cca 310 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází u prodejny potravin Penny Market.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 3354 o výměře 2706 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází Na Hágu.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod pozemků: p.č. 2234/3 o výměře 20 m2 do společného jmění manželů Lubomíra a Aleny Fidrových, Frýdlant, za kupní cenu 20,- Kč/m2, část pozemku p.č. 2230 o výměře 171 m2 do společného jmění manželů Lubomíra a Aleny Fidrových, Frýdlant, za kupní cenu 20,- Kč/m2, část pozemku p.č. 2230 o výměře 509 m2 do společného jmění manželů Miroslava a Jaroslavy Šolcových, Frýdlant, za kupní cenu 20,- Kč/m2, část pozemku p.č. 2230 o výměře 160 m2 do společného jmění manželů Petra a Marie Schleichertových, Frýdlant, za kupní cenu 20,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nachází za objektem čp. 1275 v ul. Palackého, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou LIDEZIN, s. r. o., Dubový Vrch 191, Liberec, na provedení plošné deratizace Města Frýdlantu.

- Rada města po projednání nově zjištěných skutečností ohledně omezení vlastnického práva k nemovitosti objektu čp. 3025 včetně pozemku p.č.1896 a pozemku p.č.1897, k.ú. Frýdlant, zrušila své usnesení č.1379/06. Zároveň rada města pověřila odbor majetkosprávní vstoupit v jednání s příslušnými soudními orgány a zajistit výmaz omezení vlastnického práva k těmto nemovitostem na katastrálním úřadu.

- Rada města na základě nových informací odsouhlasila zrušení železničního přechodu v traťovém úseku Frýdlant - Frýdlant Předměstí na km 1,579.

- Rada města na základě dopisu ředitelky ZŠ a ZUŠ Frýdlant paní Mgr. Věry Dunajčíkové stanovila zajištění plného provozu školního klubu v I. pol. r. 2006.

Různé, připomínky a náměty

- stav rekonstrukce DDM, převedení vysokozdvižné plošiny z majetku technických služeb do majetku Sboru dobrovolných hasičů, Frýdlantský zpravodaj

Písemné informace

- zpráva o termínu zápisu do MŠ
- výzva poslanců a senátorům - Nemocnice Frýdlant s. r. o.

6.4.2006 11:26:08 | přečteno 1639x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load