ENDEFRRUPLNLSPIT

74/2006 - Zasedání městské rady

74. zasedání - ; 18.1.2006

Rada města

- vzala na vědomí předběžné výsledky rozpočtu roku 2005 a přípravu návrhu položkového rozpočtu na rok 2006.

- po projednání odsouhlasila poskytnutí přechodné finanční výpomoci ve výši 300 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci - SMF - zahradnictví s návratností do konce května 2006.

- po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 3212/2 a p.p.č. 3931/20, k.ú. Frýdlant - parcely se nacházejí v areálu skládky „Větrov“ Frýdlant.

- po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 2581/1 o výměře cca 112 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Polní, Frýdlant.

- po projednání upravila podmínky záměru pro přihlášené žadatele na prodej objektu č.p. 3025, ul. Dlouhá, Frýdlant (Krejčam) včetně p.p.č. 1896 a části p.p.č. 1897, k.ú. Frýdlant, takto: nemovitost bude prodána formou obálkové metody, minimální vyvolávací cena činí 2.500.000,-Kč, jistina 10%, obálky doručit přímo na zasedání zastupitelstva města dne 23. 2. 2006.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 3038 o výměře cca 140 m2, část p.p.č. 3045/1 o výměře cca 190 m2, část p.p.č. 3050 o výměře cca 570 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví manželů Nawratovitzových, Frýdlant, za cenu 200,- Kč/m2.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit převod části p.p.č. 54 o výměře cca 130 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant, do vlastnictví firmy Auto Vojáček, Havlíčkova 282, Frýdlant, za kupní cenu 200,- Kč/m2.

- po projednání upravila podmínky záměru pro přihlášené žadatele na prodej části pozemků p.č. 2404/1 a 2404/2, k.ú. Frýdlant, takto: nemovitost bude prodána formou obálkové metody, minimální vyvolávací cena činí 200,-Kč/m2, jistina 10 000,- Kč, jednomu zájemci bude prodán pouze jeden pozemek, termín doručení obálek sdělí odbor majetkosprávní v návaznosti na splnění usnesení RM č. 1383/06.

- (usnesení č.1383/06) po projednání uložila vedoucímu OMS řešit otázky ohledně pozemků v ul. Luční, Frýdlant. Termín do 15. 4. 2006. Na základě jednání bude stanoven termín předkládání obálek - viz. usnesení rady města č. 1382/06.

- po projednání vyslovila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (celková výměra bude upřesněna) v přízemí objektu 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant, se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, Husova 976/37, Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2006 na dobu určitou 5-ti let. Cena pronájmu bude činit 360,- Kč/m2/rok.

- po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 53 m2 v přízemí objektu č.p. 99, nám. TGM, Frýdlant, s Nakladatelstvím knihy 555, Květa Vinklátová, Liberec. Cena pronájmu bude stanovena po dokončení stavebních úprav. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

- po projednání odsouhlasila změnu názvu smluvní strany a to z OSSZ Liberec na ČR - ČSSZ, KSSZ pro Liberecký kraj - nájemce nebytových prostor v objektu 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant (Kontaktní místo) a zároveň odsouhlasila. prodloužení nájemní smlouvy na pronájem těchto nebytových prostor na dobu neurčitou od 1. 1. 2006 za stávajících podmínek.

- po projednání vyslovila nesouhlas s přidělením parkovacího místa u objektu č.p. 1298, ul. Družstevní, Frýdlant, pro pana Vasila Misla, Frýdlant.

- po projednání doporučí zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene přístupu na část pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant, pro vlastníka p.p.č. 1082/14 a 1082/55, k.ú. Frýdlant.

- po projednání odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+1 v ul. Míru 143, Frýdlant, s Dětským domovem, Větrov 3005, Frýdlant. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2006 do 31. 5. 2006.

- po projednání přidělila byt č. 34 v Domě s pečovatelskou službou.

- projednání schválila zvýšení cen za úkony pečovatelské služby od 1. února 2006. Za realizaci zodpovídá vedoucí střediska sociální péče paní Věra Žďárská.

- po projednání vyslovila souhlas se složením výběrových komisí na akce „Rekonstrukce ulice Purkyňova“ a „Rekonstrukce ZŠ Purkyňova“.

- vzala na vědomí, že nové oplocení hřiště ZŠ Purkyňova bude realizováno zaměstnanci města z důvodu vysokého návrhu rozpočtu předloženého oslovenými firmami.

- vzala na vědomí podepsání smlouvy o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Purkyňova s autorizovaným technikem projektantem p. Milanem Vavruškou.

- po projednání odsouhlasila udělení záštity nad „III. Frýdlantským ošetřovatelským dnem“, který se bude konat 14. 6. 2006.

- vyslovila souhlasí s Dodatkem č. 1 Organizačního řádu MěÚ Frýdlant o doplnění výčtu oprávněných úředních osob k podpisu rozhodnutí ve správním řádu.

Různé, připomínky a náměty

- soud s nesvéprávným L.H., pracovní setkání s MUDr. Přemyslem Sobotkou týkající se problematiky frýdlantské nemocnice (23.1.2006), průběh jednání ohledně sjezdovky na Smrku (17.1.2006), plánované uzavření všech frýdlantských lékáren ( 30.1.2006, na 3 hodiny), stav DDM - nesplnění termínu - od 23.1.2006 penále, fotbalový turnaj „starších pánů“, nevyklizené (namrzlé) chodníky ve městě (řeší OMS), havarijní stav hrázděného domu v Husově ul. (naproti restauraci Avanti)
14.3.2006 10:10:27 | přečteno 1860x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load