ENDEFRRUPLNLSPIT

04/2006 - Zasedání městské rady

4. zasedání rady města - 21.12.2006

Rada města souhlasila s proplacením příspěvku z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč na pořízení sněžného skútru pro DSO Smrk, skútr bude sloužit k vyznačování běžeckých tras.

Rada města vzala na vědomí aktualizaci vnitřních směrnic MěÚ Frýdlant: systém zpracování účetnictví, dlouhodobý majetek (jeho evidence, ocenění a ochrana) a nově vzniklou interní směrnici o evidenci a vymáhání pohledávek v rámci přenesené i samostatné působnosti Města Frýdlant. Dále vzala na vědomí zrušení Příkazu tajemníka č. 2/02 „Systém finanční kontroly na MěÚ Frýdlant“ a vznik nové interní směrnice starosty města - Systém finanční kontroly.

1.) Rada města po projednání souhlasila s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytu s:Bariová A., Bariová K., Cvrček D., Kubát M., Kupcová G., Macková B., Marková K., Poláková R., Rezek J., Robovský V., Skalický J., Suchánek L., Tomáš J., manž. Tothovi, Mgr. Vašků D., Vondráček P. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

2.) Rada města po projednání souhlasila s uzavřením nájemních smluv na pronájem bytu s: Baník J., Bari V., Richtr K. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 a to pouze za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné.

3.) Rada města po projednání souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu s paní Ivičičovou M., od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007 a to pouze za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné.

Rada města po projednání souhlasila s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů:

- v objektu č. p. 1242 - Giňa O., MUDr. Mrázek M., Divišová L., Beňo M., Kreibichová H., Štíchová S.
- v objektu č. p. 1243 - Kovalčíková J., Zatloukal M., Claudi Ubaldi Lewete, Krejčíková L.
- v objektu č. p. 1244 - Vondrovská E., MUDr. Líbalová P., Pospíchalová M., Kalousková L., Hromková J., Mesárošová A., Rydval V., Grossmannová L.
Paní Vondrovské E. bude nájemní smlouva prodloužena do 30. 6. 2007, ostatním stávajícím nájemcům budou nájemní smlouvy prodlouženy od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

Rada města po projednání jmenovala pracovní skupinu pro vyhodnocení připravenosti stavebních pozemků k prodeji ve vlastnictví Města Frýdlant ve složení: Kvapil S., Mráz J., Ing. Břeň V., Ing. Ramzer D., Folda L..

Návrhy pracovní skupiny budou předloženy radě města k projednání začátkem měsíce února 2007.

Rada města rozhodla formou losu o uzavření nájemní smlouvy na pronájem řadové garáže č. 14, v ul. Družstevní, Frýdlant, s panem T. Kočovským. Cena pronájmu bude činit 500,- Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007.

Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej řadové garáže č. 14, v ul. Družstevní, Frýdlant. Podmínky prodeje: obálková metoda, minimální cena 130.000,- Kč, jistina 10%, předložení obálek do 30. 3. 2007 na odboru majetkosprávním.

Rada města po projednání předloženého materiálu stanovila ředitelkám školy a školských zařízení zřizovaných Městem Frýdlant, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odměny za 2. pololetí roku 2006 ve výši dle důvodové zprávy, které budou vyplaceny z rozpočtu roku 2006.

Rada Města Frýdlant po projednání souhlasila s Programem prevence kriminality na rok 2007 (MKDS a tiskoviny) a s podáním žádosti o dotaci k Ministerstvu vnitra ČR - odbor prevence kriminality. Rada města doporučila zastupitelstvu města tento program ke schválení.

Rada Města Frýdlant jmenovala Mgr. A. Švejdovou, vedoucí kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant, do funkce managera prevence kriminality a pověřila ji sestavováním aktuálních pracovních skupin k řešení prevence kriminality ve Městě Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasila s bezúplatným pronájmem zasedací místnosti radnice (č. dv. 21) dle žádosti pro Svaz tělesně postižených (MO Frýdlant).

Rada města vzala na vědomí předložené písemné informace:

a) bilance lesnické činnosti za období 1997 - 2006
b) úřední záznam městské policie
c) informace o změnách - Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
d) zpráva o činnosti Svazku obcí Jizerské hory za rok 2006

24.1.2007 14:39:16 | přečteno 1915x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load