ENDEFRRUPLNLSPIT

03/2006 - Zasedání městské rady

3. zasedání rady města - 7. 12. 2006

- Rada města po projednání souhlasila s předloženým návrhem na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích automatů, který byl předem projednán vedením Města Frýdlant.

- Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 11/2006 ve výši příjmů i výši výdajů - 1.100 tis. Kč a doporučila je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

- Rada města po projednání schválila předložené odpisové plány příspěvkových organizací.

- Rada města po projednání schválila vyplacení odměny řediteli SMF - zahradnictví p. Lubomíru Brožíkovi za I. pololetí r. 2006.

- Rada města schválila zahraniční cestu p. Rostislava Krönera a dvou zástupců Sboru dobrovolných hasičů do polského Bielsko-Biala.

- Rada města po projednání změny pracovní smlouvy vedoucí POSECu souhlasila s variantou A.

- Rada města po projednání souhlasila s dodatkem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích v čl. 5 odst. 1 ve znění: „1.) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření do 31. 12. 2007“ s Obcí Višňová, Hejnice, Raspenava, Černousy, Krásný Les, Horní Řasnice, Dolní Řasnice, Bílý Potok, Kunratice, Pertoltice, Bulovka, Habartice.

- Rada města po projednání nesouhlasila s vyhlášením záměru na prodej části p. p. č. 702 o výměře cca 130 m2, k. ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ulici Kodešova, vedle objektu č. p. 176, Frýdlant.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. p. č. 2042/2 o výměře cca 550 m2, k. ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant.

a) Rada města po projednání nesouhlasila s odstraněním dopravní značky „Zákaz vjezdu“ v ul. Oblačná, Frýdlant.

b) Rada města uložila místostarostovi města projekčně řešit průjezdnost ul. Oblačná, Frýdlant.

- Rada města souhlasila se stanovením podmínek splácení dlužného nájemného z bytu ve vlastnictví města a uložila odboru majetkosprávnímu tyto zásady předložit radě města do konce ledna 2007.

- Rada města po projednání neakceptovala nabídku manželů J. a M. Sinkevičových na odkoupení objektu č. p. 4036 včetně pozemku p. č. 3332, ul. Jizerská, Frýdlant. O koupi uvedeného objektu nemá Město Frýdlant zájem.

- Rada města v souladu s § 102 odst. 3 v návaznosti na § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytůa členům finančního a kontrolního výboru a bytové komise odměny za činnost v roce 2006 dle předloženého návrhu.

- Rada města projednala jednací řád finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Města Frýdlant a doporučila jej předložit zastupitelstvu města ke schválení.

- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva na funkční období 2006 - 2010.

- Rada města schválila plán činnosti Rady Města Frýdlant na I. pololetí r. 2007.

- Rada města nesouhlasila se záměrem odprodeje společnosti Teplo Frýdlant s. r. o. dle nabídky a. s. Teplárny Jablonec nad Nisou a uložila starostovi města oznámit toto stanovisko navrhovateli.

- Rada města na základě usnesení rady města č. 1617/06 přijala předložený návrh dohody mezi Městem Frýdlant a Městem Raspenava o koordinaci projektu „Kanalizace a ČOV Raspenava - Frýdlant“ a uložila starostovi města tuto dohodu podepsat.

- Rada města projednala dopis veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla ohledně občanského sdružení Patrioti ZŠ Bělíkova Frýdlant a nesouhlasila s revokací usnesení rady města č. 1540/06 ze dne 26. 4. 2006.

- Rada města po projednání souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na umístění informačního značení ve Frýdlantě pro motoristy a pěší navigaci dle rozsahu uvedeném v příloze.

- Rada města vzala na vědomí návrh dotací na péči o osoby pod vlivem alkoholu a v intoxikaci a na akutní ústavní pohotovostní službu na 1. pololetí roku 2007.

- Rada města nesouhlasila s redukcí víceletého osmiletého Gymnázia Frýdlant na čtyřleté.

Různé, připomínky a náměty

- autovrak u nemocnice, životní jubilea, požadavek místních podnikatelů ohledně Valdštejnských slavností

28.12.2006 14:34:10 | přečteno 1803x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load