ENDEFRRUPLNLSPIT

02/2006 - Zasedání městské rady

2. zasedání rady města - 23. 11. 2006

- Rada města schválila jednací řád rady města.

- Rada města vzala na vědomí úpravu rozpočtu dle předloženého návrhu a doporučuje ji ke schválení zastupitelstvu města.

- Rada města vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 10/2006 ve výši příjmů i výši výdajů 342 tis. Kč a doporučuje je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

- Rada města projednala návrh rozpočtového provizoria na r. 2007 členěného dle paragrafů rozpočtové skladby a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu Města Frýdlant na jeho dalším zasedání. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 113 622 tis. Kč, běžné a kapitálové výdaje ve výši 102 722 tis. Kč. Financování: Přebytkem rozpočtu jsou vyrovnány splátky jistin úvěrů ve výši 10 900 tis. Kč.

- Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu na r. 2008 - 2011 členěného dle tříd výkazu FIN 2-12 a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu Města Frýdlant na jeho dalším zasedání. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový, kdy vytvořený přebytek kryje výdaje na splátku jistin platných úvěrů.

- Rada města vzala na vědomí informace odboru kultury.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p. p . č. 493/3 o výměře 6 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví úpadce STAVO Frýdlant a. s., správce konkursní podstaty J. Blažek, do vlastnictví Města Frýdlantu, za cenu 200,- Kč/m2.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej bytové jednotky č. 1295/10 v objektu č. p. 1295, ul. Bělíkova, Frýdlant.

Podmínky záměru:

- forma obálková metoda
- vyvolávací cena 250 000,- Kč
- termín podání žádostí do 8. 2. 2007, včetně dokladu o složení jistiny na účet Města Frýdlantu ve výši 10% vyvolávací ceny bytu

1. Rada města po projednání souhlasila s ukončením nájemní smlouvy s VZP ČR, Územní pracoviště Liberec, Vzdušná 1360/6, Liberec, na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant, dohodou k 31. 12. 2006.

2. Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor o výměře 39,9 m2 v přízemí objektu č. p. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej části p. p. č. 182/69, o výměře cca 40 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v lokalitě sídliště Fügnerova, Frýdlant.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej části p. p. č. 833/1 o výměře cca 40 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu.

- Rada města po projednání odložila vyhlášení záměru na prodej části p. p. č. 1152 o výměře cca 1940 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Bělíkova u č. p. 741, Frýdlant.

- Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1359, o výměře cca 2 m2, k. ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Tyršova, zahrada u objektu č. p. 729, Frýdlant.

- Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej p. p. č. 3056/3 o výměře 249 m2, k. ú. Frýdlant - Bažantnice.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p. p. č. 28/1, o výměře 807 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, do vlastnictví pana O. Vindušky.

- Rada města vzala na vědomí dílčí zprávu o výsledku projednání „Zadání změny 2b ÚPNSÚ Frýdlant“ (větrné elektrárny Albrechtice) a souhlasila s uspořádáním pracovního semináře pro zastupitele dne 5. 12. 2006 a doplněním písemných informací každému zastupiteli, což napomůže objektivnímu posouzení problematiky v procesu schvalování.

- Rada města po projednání přidělila byt číslo 4 v DPS Havlíčkova 302, Frýdlant, paní W. Rajchertové.

- Rada města se seznámila s předloženým záměrem na vytvoření 2 pracovních míst na hlavní pracovní poměr.

Různé, připomínky a náměty

- rekonstrukce sociálního zařízení v „Kapličce“, zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva města ve Frýdlantském zpravodaji, zkušební provoz přijímání platebních karet na pokladně budovy „B“ MěÚ Frýdlant, temperování objektu č. p. 74 na nám. TGM během zimních měsíců, umístění nápojového automatu v přízemí budovy „B“ MěÚ Frýdlant, jednání s Technickými službami Liberec ve věci zimní údržby komunikací, úzkokolejná trať „Heřmanička“, registr manipulačních ploch pro hasiče, poděkování za zásah příslušníků PČR u požáru v Družstevní ulici, rekonstrukce ZŠ Purkyňova, drobné opravy na autobusovém nádraží, budova bývalé MŠ Komenského, „Dům služeb“, náletová zeleň v okolí městského kempu

28.12.2006 14:32:02 | přečteno 1669x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load