ENDEFRRUPLNLSPIT

72/2005 - Zasedání městské rady

72. zasedání - ; 14.12.2005

Rada města

- po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem areálu bývalé MŠ, ul.Komenského, Frýdlant - (budova čp.683, budova bez čp. na pozemku 1437, pozemek p.č.1348 o výměře 1175 m2 a pozemek p.č.1346 o výměře 1424 m2) s panem Františkem Volfem, Poustka na dobu určitou od 20.12.2005 do 30.12.2015. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 101.400,-Kč/rok. Další podmínky (údržba, oprava budov apod.) budou dohodnuty smluvně v nájemní smlouvě.

- po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na níže uvedené pozemky (v Albrechticích) s panem Františkem Vrátným, Kunratice, za smluvní cenu 1.200,- Kč na dobu určitou 5 let.
mr72.gif

- po projednání bere na vědomí zprávu o stavu provádění usnesení RM č. 1249/05 ohledně pronájmu pozemků.

- po projednání souhlasí s prodloužením smlouvy konání prodejních trhů na nám. T.G.Masaryka, Frýdlant, s panem Václavem Chaloupkou, Hrádek nad Nisou, na rok 2006 za stávajících podmínek.

- po projednání nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej bytových objektů čp. 137- ul. Míru, Frýdlant, čp. 447- ul. Zámecká, Frýdlant a čp. 736- ul. Komenského, Frýdlant.

- po projednání odkládá žádost pana Ing. Karla Hudrlíka, Jablonec a žádost paní Kockové Heleny, Frýdlant, zamítá. Obě se týkají snížení ceny za pronájem pozemků .

- po projednání souhlasí se zřízením věcného břemene vjezdu přes st.p.č. 1195/1, k.ú. Frýdlant, k nemovitostem na st.p.č. 1196, k.ú. Frýdlant, pro pana Zdeňka Frübauera, Frýdlant.

- po projednání souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů „rizikových“ nájemců dle návrhu. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1.1.2006 do 31.12.2006.

- po projednání souhlasí s prodloužením nájemních smluv na byty v objektu U Nemocnice č.p. 1242, 1243, 1244, Frýdlant, stávajícím nájemcům dle návrhu. Schváleným nájemcům budou nájemní smlouvy na byt prodlouženy na dobu určitou od 01.01. 2006 - 31.12. 2006 a v jednom případě smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2006 - 30. 6. 2006.

- po projednání souhlasí s přidělením bytu o vel. 1+0 a vel. 1+1 dle návrhu.

- ukládá starostovi a tajemníkovi, aby ve spolupráci s příslušnými vedoucími odborů připravili návrh na schválení nových OZV připomínkovaných dozorovým pracovištěm MV ČR (případně změnu stávajících). Vyhlášky budou předloženy ke konečnému schválení v I. pololetí 2006 na zasedání zastupitelstva města.

- po projednání schvaluje předložený Organizační řád Městského úřadu Frýdlant s účinností od 1. ledna 2006.

- projednala a souhlasí s návrhem rozdělení správy a užívání nového majetku (rekonstrukce Školní jídelny). Zároveň souhlasí s navrženou dobou účetního odepisování majetku, což bude sloužit jako podklad k tvorbě odpisových plánů přísp. organizací. Odepisování majetku bude probíhat metodou rovnoměrného odepisování.

- bere na vědomí ukončení pracovního poměru Mgr. Aleny Erlebachové a vzdání se funkce ředitelky Speciální školy Frýdlant, okres Liberec, k 01.01.2006.

- pověřuje zastupováním ředitele a statutárního zástupce Speciální školy Frýdlant, okres Liberec, Mgr. Alenu Erlebachovou od 02.01.2006 na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele.

- po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení. Firma STRABAG, a.s. se stala vítězem výběrového řízení na rekonstrukci Zámecké ulice. Rada města pověřuje místostarostu jednáním.

- po projednání schvaluje předložené příspěvky z provozu VHA dle návrhu předsedy finančního výboru.

- a vzala na vědomí plán činnosti městské rady na I. pololetí roku 2006.

- po projednání mění své usnesení RM č.1332/05

- k bodu č.1 - rada města po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem dvou garáží v areálu DPS, Novoměstská 1065, Frýdlant, s firmou Automedic, s.r.o., Višňová. Cena pronájmu bude činit 500,-Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.1.2006.

- k bodu č. 5 - rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Doskočilem, Frýdlant na pronájem řadové garáže č.20 v ul.Družstevní, Frýdlant. Cena pronájmu bude činit 500,-Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

- byla seznámena s podáním trestních oznámení nesvéprávným L. H. a schvaluje jejich vzetí zpět.

Různé, připomínky a náměty

- povrch u garáží - sídliště, Lesní ul., webová kamera města, existence Nemocnice Frýdlant, příspěvky - městský les , předpokládaný rozpočet MIC na rok 2006

14.3.2006 10:08:27 | přečteno 2097x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load