ENDEFRRUPLNLSPIT

71/2005 - Zasedání městské rady

71. zasedání - ; 30.11.2005

Rada města

- po projednání schvaluje znění „Smlouvy o přenechání veřejného osvětlení na území Města Frýdlant do nájmu, o jeho provozování a správě“, která bude uzavřena s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4.

- po projednání souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pronájem garáže v areálu DPS, Novoměstská 1065, Frýdlant s panem Zdeňkem Doskočilem, Frýdlant a s firmou Automedic, s. r. o., Višňová (cena pronájmu bude činit 500,- Kč/měsíc, smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou) a s navýšením ceny na pronájem garáží v areálu DPS stávajícím nájemcům (p. Mach, p. Klicpera) z 300,- Kč/měsíc na 500,- Kč/měsíc

- souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Horkou Petrou, Frýdlant, na pronájem nové řadové garáže č. 21 v ul. Družstevní, Frýdlant. Cena pronájmu bude činit 500,- Kč/měsíc, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem objektu bývalé mateřské školky v Komenského ul, Frýdlant, včetně pozemků: jedná se o čp.693, p.p.č.1349 o výměře 408 m2, p.p.č. 1348 o výměře 1175 m2, p.p.č.1347 o výměře 290 m2, p.p.č.1346 o výměře 1424 m2, vše k.ú. Frýdlant.

- rada města vzala na vědomí korespondenci pana Pavla Macha, Frýdlant, týkající se výzvy k pozastavení výkonu usnesení rady města č. 1249/05 včetně vysvětlení odboru majetkosprávního, který do 31. 12. 2005 panu Machovi aktualizuje nájemní smlouvu.

- rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na níže uvedené pozemkové parcely o celkové výměře 78 564 m2, k.ú. Albrechtice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
mr71.gif

- po projednání souhlasí s ukončením nájemního vztahu s MUDr.Miloslavou Hammerschmiedovou, Školní 386/2, Liberec, z nebytových prostor v objektu čp.1124, Fügnerova ul., Frýdlant o výměře 129,30 m2 k 31.12.2005 a současně souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem těchto nebytových prostor.

- vzala na vědomí přehled přestupků projednávaných v roce 2005 dle zákona č. 200/1990 Sb., včetně přestupků projednávaných na základě veřejnoprávních smluv.

- po projednání souhlasí s dodatkem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích v čl. 5 odst. 1 ve znění: „1.) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření do 31. 12. 2006“ s Obcí Višňová, Hejnice, Raspenava, Černousy, Krásný Les, Horní Řasnice, Dolní Řasnice, Bílý Potok, Kunratice, Pertoltice, Bulovka, Jindřichovice, Habartice, Lázně Libverda.

- po projednání doplňuje výběrovou komisi na akci „Rekonstrukce Zámecké ulice“ o pana Olega Fichtnera

- souhlasí s vyplacením odměny navržené krajským úřadem k životnímu jubileu ředitelce Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec, ve výši dle důvodové zprávy. Částka bude vyplacena z rozpočtu školy do konce roku 2005.

- vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na funkci tajemníka MěÚ Frýdlant přednesenou p. Jindřichem Wurmem - starostou města.

- vzala na vědomí předložené písemné informace:

a) korespondenci p. Jiřího Benedikta - krajského zdravotního rady a vedoucího odboru zdravotnictví KULK - týkající se změn způsobu financování - příspěvku na ošetřování intoxikovaných a podnapilých pacientů

b) odpověď na příspěvek ze schránky důvěry týkající se vypouštěného obsahu fekálních vozů

Různé, připomínky a náměty

- prověřovací cvičení v rámci akce na únik nebezpečených chemických látek (Albrechtice, 30.11.2005), korespondence p. Kopeckého - skládka Větrov, personální změny na MěÚ Frýdlant, organizační schéma MěÚ Frýdlant a Města Frýdlant, byt pro matky s dětmi v tísni, reklamní předměty, smuteční síň, stížnosti na přeplněnost kontejnerů na PET lahve

14.3.2006 10:06:09 | přečteno 2237x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load