ENDEFRRUPLNLSPIT

70/2005 - Zasedání městské rady

70. zasedání - ; 16.11.2005

Rada města

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na

1) prodej pozemku p.č. 2234/3 o výměře 20 m2, pozemku p.č. 2230 o výměře 945 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nachází za objektem čp. 1275 v ul. Palackého, Frýdlant.

2) prodej p.p.č. 1160/3, k.ú. Frýdlant o výměře 255 m2. Pozemek se nachází vedle objektu č.p. 710 ve Fügnerově ulici, Frýdlant.

3) prodej části pozemků p.č. 2404/1 o výměře cca 1100 m2 a části p.p.č. 2404/2 o výměře cca 1100 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Luční, Frýdlant.

4) prodej části p.p.č. 54 o výměře cca 130 m2 (výměra bude upřesněna po geometrickém zaměření), k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 2880/1 a části p.p.č. 2884 o celkové výměře cca 60 m2, vše k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Aleny Pařízkové, Frýdlant, do vlastnictví Města Frýdlant za kupní cenu 100,- Kč/m2.

- po projednání nepřijala usnesení k doporučení změny usnesení zastupitelstva města č. 187/05 a to v rozsahu snížení kupní ceny ze 100,- Kč/m2 na 30,- Kč/m2 (p. Mikyska- Hág)

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 185/05 a to v rozsahu snížení kupní ceny z 200,- Kč/m2 na 100,- Kč/m2 (motel Daniela - cesta)

- po projednání odsouhlasila přidělením dvou bytů

- po projednání schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací ve Městě Frýdlant na období od 1. 11. 2005 do 31. 3. 2006.

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu č.p. 3025 (Krejčam), ul. Dlouhá, Frýdlant, včetně p.p.č. 1896 a části p.p.č. 1897, k.ú. Frýdlant.

- vzala na vědomí zprávu o podaných žádostech na koupi řadových garáží v Družstevní ul., Frýdlant.

- vzala na vědomí úpravu rozpočtu dle předloženého návrhu a doporučuje ji ke schválení zastupitelstvu města.

- po projednání souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích automatů, který byl předem projednán:
a) na pracovní schůzce finančního výboru dne 7. 11. 2005
b) vedením Města Frýdlant

- vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 10/2005 ve výši příjmů i výši výdajů 186 tis. Kč a doporučuje je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

- projednala plnění rozpočtu Města Frýdlant k 30. 9. 2005.

- projednala návrh rozpočtového provizoria na r. 2006 členěného dle paragrafů rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, příjmy se rovnají výdajům v celkové výši 101 398 tis. Kč. Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu na rok 2006 a 2007. Rada města doporučuje rozpočtové provizorium na r. 2006 i rozpočtový výhled na r. 2006 a 2007 ke schválení zastupitelstvu města.

- po projednání souhlasí se zvýšením portfolia o 5 mil. Kč s použitím hotovostních operací typu buy-sell s užitím akcií.

- po projednání souhlasí s převodem částky 242 981,50 Kč na účet příspěvkové organizace Školní jídelna s cílem odstranit platební neschopnost organizace, jejímž zřizovatelem je Město Frýdlant.

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na provoz Městského informačního centra Frýdlant společně s knihkupectví.
v - vzala na vědomí zprávu o činnosti SMF - zahradnictví.

- po projednání schvaluje dle předloženého návrhu složení komise na výběrové řízení na akci „Rekonstrukce Zámecké ulice ve Frýdlantu“.

- vzala na vědomí informace o stavu dotačních titulů předložené místostarostou - p. Jaroslavem Vančurou.

- v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. navrhuje tyto kandidáty na členy školské rady Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec, za zřizovatele: MVDr. Hlávka Ladislav, Ing. Jana Dachsová, Jindřich Wurm a kandidáta na člena školské rady Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec, za zřizovatele: Mgr. Antonín Polčák. Dále doporučuje zastupitelstvu města zvolit navržené kandidáty za zřizovatele členy školských rad Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec a Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec a jmenovat zvolené zástupce členy školských rad za pedagogy a za zákonné zástupce žáků škol na funkční období 3 roky s účinností od 1. 1. 2006.

- doporučuje zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu školské rady Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec a zřizovací listinu školské rady Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec, s účinností od 1. 1. 2006.

- po projednání schvaluje pravidla pro poskytování bezúročných sociální půjček .

- vzala na vědomí odstoupení z funkce tajemníka MěÚ Frýdlant Bc. Josefa Dřevínka a jako zástupce zastupitelstva města do výběrové komise jmenuje Mgr. Antonína Polčáka.

- po projednání předloženého materiálu stanoví ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Frýdlant, v souladu s § 102, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odměny za rok 2005 ve výši dle důvodové zprávy.

- po projednání schvaluje úseky, které byly navrženy v plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd 2005 - 2006 Krajské správy silnic Libereckého kraje, jako neudržované. Všechny uvedené silnice označí vlastník, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, podle zvláštního předpisu.

- po projednání souhlasí s návrhem na zrušení pracovních míst uklizeček na MěÚ Frýdlant ke dni 28. 2. 2006 a ukládá tajemníkovi provést realizaci tohoto usnesení, včetně změny v organizačním řádu.

- ukládá odboru majetkosprávnímu uskutečnit výběrové řízení na úklidovou firmu pro úklid MěÚ Frýdlant a předložit návrh včetně konkrétní smlouvy. Termín do 8. 2. 2006.

- vzala na vědomí vyjádření k vydání licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy.

- po projednání souhlasí s oficiálním zřízením Technického oddělení k 1. 1. 2006 jako součásti odboru majetkosprávního. Náplň činností zůstává stejná. Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ uskutečnit změnu v organizačním řádu.

Různé, připomínky a náměty

- ukončení smlouvy s EX - post, s. r. o., zamítnutí pronájmu zasedací místnosti radnice pro účely propagace politických stran, organizační řád MěÚ Frýdlant, změny ÚP, křižovatka - LIDL
14.3.2006 10:03:40 | přečteno 2021x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load