ENDEFRRUPLNLSPIT

69/2005 - Zasedání městské rady

69. zasedání - ; 2.11.2005

Rada města

- vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního MěÚ Frýdlant předloženou vedoucí odboru Ing. Dachsovou.

- vzala na vědomí informace o přípravě rozpočtu na rok 2006 přednesené p. Wurmem - starostou města.

- po projednání odkládá projednávání ohledně poskytnutí příspěvku na obnovu a rekonstrukci chodníku v ul. Vančurova před č.p. 782, Frýdlant.

- po projednání souhlasí s odprodejem 3 ks akumulačních kamen paní Věře Hauptigové, Frýdlant, za celkovou kupní cenu 3 000,- Kč.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu usnesení ZM č. 175/05 a č. 178/05 v rozsahu změny prvního kupujícího z Lukáše Pytlouna, Putimská 351, Liberec, na Karla Pytlouna, Putimská 351, Liberec. Ostatní znění těchto usnesení se nemění.

- po projednání souhlasí se zateplováním objektu bývalé Mateřské školky, Komenského ul., Frýdlant, v období zimní sezóny 2005 - 2006.

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nové řadové garáže č. 20 a č. 21 v ul. Družstevní, Frýdlant a na pronájem NP dvou garáží v areálu DPS v ul. Novoměstská 1065, Frýdlant . U garáží v areálu DPS je podmínkou pronájem pro nájemníky DPS.

- souhlasí s navrženou směrnicí k provádění činnosti ve věcech kácení volně rostoucích dřevin na pozemcích ve vlastnictví Města Frýdlant.

- po projednání schvaluje harmonogram prací k provedení inventarizací majetku města na rok 2005 a dále schvaluje složení dílčích inventarizačních komisí v zařízeních města, včetně složení hlavní inventarizační komise.

- po projednání odkládá projednávání o zahrnutí částky 150 tis. Kč do rozpočtu města pro rok 2006 na poskytování bezúročných půjček podle předpisů o sociálním zabezpečení a ukládá vedoucí OSV vypracovat návrh zásad udělování těchto půjček.

- po projednání schvaluje realizaci opravy střechy mateřské školy Sídlištní firmou Josef Vorlíček za cenu dle nabídky a pověřuje místostarostu jednáním.

- po projednání schvaluje výběr firmy INTERBYT - Kapek s. r. o., na realizaci studovny v městském muzeu, za cenu dle nabídky. Realizace je podmíněna rozpočtem.

- vzala na vědomí podnikatelský záměr na provoz MIC Frýdlant společně s knihkupectvím.

- v souladu s § 102 odst. 3 v návaznosti na § 85 písm. b) z. č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších doplňků, poskytuje členům finančního výboru, kontrolního výboru a bytové komise odměny za činnost v roce 2005 dle předloženého návrhu.

- vzala na vědomí interní směrnici - Pravidla pro realizaci usnesení rady města č. 1249/05 (pronájmy pozemků na nekomerční účely)

Různé, připomínky a náměty

- prodej objektu „Krejčam“, využití pozemků a výstavba komunikace v lokalitě „Cikánka“, akce pro děti „Bertík“, pravomoci OMS, personální změny na MěÚ Frýdlant + vyhlášená výběrová řízení, vysazování nových stromů, webová kamera, stav investičních akcí

PÍSEMNÉ INFORMACE

- charakteristika občanského sdružení DUET FRÝDLANT (kulturní a taneční klub E. Kopalové)

14.3.2006 10:02:30 | přečteno 1850x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load