ENDEFRRUPLNLSPIT

68/2005 - Zasedání městské rady

68. zasedání - ; 19.10.2005

Rada města

- vzala na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2005 předloženou velitelem sboru p. Josefem Šperlem a ukládá starostovi města projednat s ředitelem HZS LK výjezdovost SDH Frýdlant a to do 31. 12. 2005.

- vzala na vědomí zprávu o zajištění topné sezóny 2005 - 2006 tepelných zařízení ve správě spol. Teplo Frýdlant s. r. o. předloženou ředitelem společnosti p. Jaroslavem Steklým a ukládá místostarostovi města a jednali spol. Teplo Frýdlant s. r. o. předložit do 31. 1. 2006 rozpracovaný návrh včetně ekonomický ukazatelů na využití tepelných čerpadel v zařízeních Města Frýdlant.

- po projednání bere na vědomí harmonogram přípravy návrhu rozpočtu Města Frýdlant na rok 2006.

- po projednání souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích automatů, který byl předem projednán na pracovní schůzce finančního výboru dne 3. 10. 2005.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z výtěžku výherních hracích automatů ve výši 45 tis. Kč pro Církev československou husitskou na opravu kostela Krista Spasitele, ul. Vrchlického, Frýdlant a finanční příspěvek z výtěžku výherních hracích automatů ve výši 35 tis. Kč na opravu jeviště v městském kině.

- po projednání souhlasí s poskytnutí finančního příspěvku z výtěžku výherních hracích automatů ve výši 5 tis. Kč pro Český svaz zahrádkářů, základní organizace Frýdlant, jako úhradu nákladů za práce pro Město Frýdlant.

- se seznámila s postupem zpracování podkladů pro pořízení Změny č. 3 ÚPNSÚ Frýdlant a souhlasí s předložením návrhu na pořízení této změny na jednání zastupitelstva města konaného dne 24. 11. 2005 s tím, že kompletní materiál bude předložen na jednání rady města dne konaném dne 16. 11. 2005.

- nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu č.p. 3025 (Krejčam), ul. Dlouhá, Frýdlant, včetně p.p.č. 1896, 1897, k.ú. Frýdlant. Důvodem je nevyjasněná stavba kruhové objezdu v této lokalitě.

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej bytové jednotky č. 1295/10, ul. Bělíkova, Frýdlant. Způsob prodeje obálková metoda, vyvolávací cena 150 000,- Kč. Termín podání žádostí do 10. 2. 2006.

- po projednání nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu č.p. 1407, ul. Míru, Frýdlant a na prodej p.p.č. 2060/3 o výměře 1780 m2, p.p.č. 2060/4 o výměře 1230 m2, p.p.č. 2060/6 o výměře 675 m2, k.ú. Frýdlant a ukládá odboru majetkosprávnímu prověřit připravenost těchto parcel z hlediska inženýrských sítí a dostupnosti.

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej p.p.č. 158 o výměře 255 m2, k.ú. Frýdlant

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části p.p.č. 3050 o výměře cca 570 m2, p.p.č. 3045/1 o výměře cca 190 m2 a pozemku p.č. 3038 o výměře cca 140 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v lokalitě „Bažantnice“ - směr Krásný Les.

- po projednání nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem objektu bývalé MŠ Komenského, Frýdlant.

- po projednání souhlasí se změnou Územního plánu Města Frýdlantu - areálu bývalé MŠ Komenského, Frýdlant, a to z charakteristiky „Veřejné vybavení“ na „Území městského jádra“.

- po projednání odkládá vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor garáží u DPS, Novoměstská 1065, Frýdlant.

- po projednání odkládá úpravu komunikace ČSA pří výjezdu z náměstí TGM s odůvodněním, že toto řešení je zakomponováno v projektové dokumentaci pro rekonstrukci náměstí a bude realizováno současně s touto rekonstrukcí.

- po projednání souhlasí s prodejem automobilu Peugeot Boxer (sanita) prostřednictvím autobazaru.

- vzala na vědomí informativní zprávu o kácení volně rostoucích dřevin mimo les na pozemcích města a souhlasí se změnou pravidel dle návrhu.

- po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+0, ul. pro potřeby nemocnice, na dobu určitou od 1.11.2005 do 31.12.2006.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 37/5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění, s účinností od 1. 1. 2006 a Obecně závaznou vyhlášku č. 36/4/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, s účinností od 1. 1. 2006.

- po projednání v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) z.č. 313/2002 o obcích zřizuje oddělení regionálního rozvoje a územního plánování (součást odboru stavebního úřadu a životního prostředí) a oddělení školství (součást odboru majetkosprávního) s účinností od 1. 12. 2005.

- po projednání souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s panem Jaroslavem Steklým na funkci ředitele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. na dobu určitou od 1. 1. 2006 do 31.12. 2006.

- bere na vědomí průběžnou zprávu o činnosti Poradního a setkávacího centra POSEC ve Frýdlantě v roce 2005 a pověřuje starostu města ustanovení třičlenné komise pro dohled nad činností POSECu dle návrhu.

- po projednání schvaluje firmu Silkom, spol. s r. o. jako vítěze výběrového řízení na provedení víceúčelového hřiště u ZŠ Purkyňova a pověřuje místostarostu jednáním.

- vzala na vědomí konání oslav Dne stromů ve dnech 19. - 22. 10. 2005.

Různé, připomínky a náměty

- plán organizace zimní údržby komunikací (k nahlédnutí na OMS), oslavy Dne stromů, soud s nesvéprávným panem Jančárkem (25.10.2005), finanční příspěvky pro hudební soubory Kapelka a Old-boys

14.3.2006 10:00:44 | přečteno 1855x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load