ENDEFRRUPLNLSPIT

65/2005 - Zasedání městské rady

65. zasedání - ; 7.9.2005

Rada města

- vzala na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací a hospodaření organizace TEPLO s. r. o. za I. pololetí r. 2005.

- vzala na vědomí plnění rozpočtu Města Frýdlant k 30. 6. 2005,

- vzala na vědomí rozpočtová opatření za období 6-7/2005 ve výši 3 042 tis. Kč a doporučuje je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání v rámci pololetní úpravy rozpočtu r. 2005.

- vzala na vědomí úpravu rozpočtu a doporučuje ji ke schválení zastupitelstvu města.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků p.č. 60 - výměra 686 m2, p.p.č. 62 - výměra 1816 m2, p.p.č. 57 - výměra 452 m2, p.p.č. 56 - výměra 543 m2, včetně „staveb“ (výdejna plynu, buňka obuvník), vše k.ú. Frýdlant, do vlastnictví ČRS MO Frýdlant za celkovou kupní cenu 100,- Kč/m2 (pozemky se nacházejí v areálu rybářských sádek, ul. U Potoka, Frýdlant).

- po projednání odkládá změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - objektu čp. 3025, ul. Dlouhá, Frýdlant, uzavřenou s firmou Goldimplex, s. r. o., Hejnická 608, Frýdlant.

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2268/3, k.ú. Frýdlant o výměře 109 m2. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit odkoupení pozemku p.č. 504/2 o výměře 14 m2, k.ú. Frýdlant, od správce konkurzní podstaty Stavo Frýdlant, za cenu 100,- Kč/m2.

- po projednání souhlasí s přidělením čtyř bytů v ul. U Nemocnice na návrh Nemocnice Frýdlant s.r.o. Nájemní smlouvy na byty budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2006.

- vzala na vědomí informaci místostarosty města o cenových relacích opravy vjezdu do areálu Colonial Fruct, s. r. o. a ukládá místostarostovi jednat s vlastníkem areálu o podílu na opravě.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení součásti školní klub, nám. TGM 74, Frýdlant - odloučené pracoviště Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec s účinností od 1. 1. 2006.

- po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu názvu příspěvkové organizace „Speciální školy Frýdlant, okres Liberec“ na nový název: „Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec“ s účinností od 1. 9. 2006 a doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny Speciálních škol Frýdlant, okres Liberec ze dne 21. 2. 2002 s účinností od 1. 9. 2006.

- po projednání souhlasí se zrušením vyhlášky:

1. č. 12/2/1995 „O frýdlantském technickém informačním systému“
2. č. 13/1/1997 „O spádových obvodech základních škol ve Frýdlantě“
3. č. 21/1/2000 „O placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v centru Města Frýdlantu“ a ukládá tajemníkovi MěÚ Frýdlant připravit na zasedání zastupitelstva města vyhlášku o změně.

- po projednání ukládá tajemníkovi MěÚ Frýdlant předložit na listopadovém zasedání zastupitelstva města návrh na zrušení vyhlášky č. 6/3/1992 „O čistotě, ochraně životního prostředí a veřejném pořádku na území města“ s případným návrhem nové „Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích“.

- vzala na vědomí přípravu zimního stadionu Frýdlant na zimní sezónu 05/06.

- po projednání schvaluje firmu ELTODO - CITELUM s. r. o. Praha jako vítěze soutěže o návrh na provozovatele veřejného osvětlení ve Městě Frýdlant a doporučuje vstoupit v jednání o smlouvě, jejíž návrh bude předložen ke schválení radě města.

- po projednání schvaluje realizaci oprav komunikací dle návrhu a pověřuje místostarostu jednáním.

- po projednání odkládá provedení oprav střech MŠ Sídlištní a MŠ Bělíkova.

- vzala na vědomí plán činnosti rady města na II. pololetí r. 2005.

- po projednání nesouhlasí s tím, aby se Město Frýdlant finančně podílelo na tisku mapy Severní Čechy.

- po projednání nesouhlasí s úplatou za vytvoření sběrného dvoru firmou Severočeské sběrné suroviny, a. s..

- po projednání nesouhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s organizací World Trade Center Prague, a. s., za pronájem užívání centrálního registru Axis4info. V záležitosti týkající se propagace tohoto projektu podporovaného Hospodářskou komorou a Asociací krajů je město připraveno spolupracovat.

Různé, připomínky a náměty

- Mistrovství světa v plavání postižených, nabídka překlenovacího úvěru rozdělení portfolia od České spořitelny, a. s., prodej řadových garáží, soutěž pro školy (třídění odpadu), neuhrazený dluh p. Ing. Kordíka, oprava mostu u bývalého Agrogalasu, turnaj žáků v kopané (Frýdlanty) 2006

PÍSEMNÉ INFORMACE

- stížnost nájemníků domu čp. 1125, ul. Vrchlického, Frýdlant
- informace o společnosti KORID LK, spol. s r. o.
- výroční zpráva ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec
- projekty Evropského sociálního fondu

14.3.2006 9:58:21 | přečteno 2066x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load