ENDEFRRUPLNLSPIT

64/2005 - Zasedání městské rady

64. zasedání - ; 17.8.2005

Rada města po projednání :

-souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 60 - výměra 686 m2, p.p.č. 62 - výměra 1816 m2, p.p.č. 57 - výměra 452 m2, p.p.č. 56 - výměra 543 m2, včetně „staveb“, vše k.ú. Frýdlant. Předmětné nemovitosti budou prodány jako celek. Pozemky se nacházejí v areálu rybářských sádek, ul. U Potoka, Frýdlant.

- doporučuje zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 2197/2 o výměře 1508 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví Bronislava Libenského, Liberec , za kupní cenu 200,- Kč/m2, s vložením věcného břemene práva vedení, údržby a oprav kanalizační přípojky pro oprávněného vlastníka pozemku p.č. 2193/3, k,ú. Frýdlant.

- pověřuje místostarostu jednáním se společností Colonial Fruct ohledně přispění na opravu příjezdové komunikace na pozemku p.č. 518/3, k.ú. Frýdlant.

- souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1956, k.ú. Frýdlant a p.p.č. 186, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlantu a doporučuje toto ke schválení zastupitelstvu města.

- souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1141/1, p.p.č. 1144, p.p.č. 272/6, vše k.ú. Frýdlant z vlastnictví ČR-Ústavu územního rozvoje Brno do vlastnictví Města Frýdlantu a doporučuje toto ke schválení zastupitelstvu města.

- vzala na vědomí podklady týkající se výstavby prodejny „LIDL“ ve Frýdlantě a stanovila postup při projednávání v zastupitelstvu města.

- odložila projednání Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

PÍSEMNÉ INFORMACE

- červencový výběr Schránek důvěry ve Frýdlantě
- korespondence pro spol. s r. o. Teplo Frýdlant
- deklarace spolupráce (Frýdlant x Korfantów)

14.3.2006 9:57:42 | přečteno 1914x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load