ENDEFRRUPLNLSPIT

61/2005 a 62/2005 - Zasedání městské rady

61. (mimořádné) a 62. zasedání - ; 7.7.2005 a 18.7. 2005

Z městské rady - 61. zasedání (mimořádné) - 7.7. 2005

Rada města po projednání schvaluje dle návrhu výběrové komise pořadí firem na akci „Stavební úpravy Mateřské školy Bělíkova, Bělíkova 891, Frýdlant“ a pověřuje místostarostu jednáním.


Z městské rady - 62. zasedání - 18.7. 2005

Rada města po projednání:

- nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku č. 4754 - výměra cca 50 m2, k.ú. Frýdlant (pozemek se nachází v Údolí pod bývalým krámem, Frýdlant).

- nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor v objektu čp. 168, ul. Míru, Frýdlant.

- poskytuje Základní škole a Základní umělecké škole, Železná 824, Frýdlant, souhlas s prodejem vozidla Fiat Ducato, SPZ 1L6 3829. Prodej vozidla bude uskutečněn prostřednictvím bazaru.

- souhlasí s prodloužením jedné nájemní smlouvy na byt na dobru určitou od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005, nesouhlasí se změnou doby platnosti dvou nájemních smluv byt z doby určité na dobu neurčitou a souhlasí s přidělením jednoho bytu bytu o vel. 1+2 na dobu určitou do 30. 6. 2005 a jednoho bytu o vel. 1+0, Školní na dobu určitou do 31. 12. 2006.

- souhlasí s prodloužením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí objektu čp. 401, ul. ČSA, Frýdlant, s panem Michalem Zverkou, Frýdlant, na dobu určitou do 31. 7. 2006.

- souhlasí se zřízením bočního vchodu do objektu čp. 433, Zámecká ul., Frýdlant a tím i s přístupem přes pozemek p.č. 1178, k.ú. Frýdlant.

- souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1, v ul. ČSA, Frýdlant, s panem Nikolajem Kirakosjanem, Frýdlant, na dobu určitou od 28. 6. 2005 do 30. 6. 2007. Současně s tímto rada města ukládá Odboru majetkosprávnímu MěÚ Frýdlant a Bytovému hospodářství Frýdlant provést k 31. 12. 2006 místní šetření o stavu bytů v č.p. 71, ul. ČSA, Frýdlant.

- nesouhlasí s finanční účastí Města Frýdlant na akci POTOK 2005.

- se seznámila s upraveným textem obecně závazné vyhlášky č. 35/3/2005 o vyhlášení závazné části Změny č. 2a územního plánu sídelního útvaru Frýdlant, předloženého odborem stavebního úřadu a životního prostředí a vyhlašuje v souladu s § 29 odst. 3 stavebního zákona závaznou část změny č. 2a ÚPNSÚ Frýdlant v rozsahu: Funkční a prostorové uspořádání území řešené změnou č. 2a ÚPNSÚ Frýdlant a podmínky jeho zastavitelnosti s tím, že závazné části nedotčené změnou č. 2a se nemění.
Vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách MěÚ Frýdlant od 19. 7. 2005 do 2. 8. 2005.

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy s panem Olegem Fichtnerem na provedení stavebního dozoru při akci „Vodovod Větrov“.

- schvaluje složení výběrové komise pro vyhodnocení dodavatele správy veřejného osvětlení dle návrhu.

- schvaluje provedení opravy autobusové zastávky v ul. Žitavská firmou TISS za cenu dle nabídky a pověřuje místostarostu jednáním.

- schvaluje vybudování dětského hřiště v ul. Bezručova firmou Truhlářství Havel a pověřuje místostarostu jednáním.

- konstatuje, že nemá námitek proti ukládání směsného komunálního odpadu na skládku ve

Různé, připomínky a náměty

- podepsání smlouvy na vyhotovení auditu za rok 2005 pro Centrální školní jídelnu, skládka Větrov - veřejné projednávání dne 19. 7. 2005, probíhající rekonstrukce MŠ Bělíkova, zrekonstruovaná autobusová zastávka v Albrechticích, nutná rekonstrukce nájezdů pro kočárky u schodů z ul. Bezručova od ul. Lesní, řešení křižovatky - Komenského nábřeží, nedostatečná kapacita kontejnerů na tříděný odpad, žádost o přehodnocení stanoviska k prodeji pozemků - LIDL

PÍSEMNÉ INFORMACE
- ekonomický stav příspěvkových organizací - vyplacení odměn řediteli SMF zahradnictví a BHF

- vyjádření OVVD k instalaci zpomalovacích prahů
14.3.2006 9:52:45 | přečteno 1776x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load